Vi jämför stormningen av Kapitolium med stormningen av Legco i Hong Kong

Publicerat  av mychina
Karl Wang
https://mychinaway.blog.se/vi-jamfor-stormningen-av-kapitolium-med-stormningen-av-legco-i-hong-kong/

Både Legco i Hong Kong och Kapitolium i Washington är lagstiftande församlingar som stormades av huliganer, men där slutar i stort likheterna.

I Washington

I USA var det en folkprotest mot en sittande regim utan inblandning av främmande stat. Den författningspolitiska teorin och praktiken i USA bygger på att den amerikanska folkviljan inte ska tillåtas komma till uttryck för att påverka de politiska besluten. I Washington var inte ett försök till maktövertagande eller statskupp, trots att ett fåtal bar vapen och sprängämnen. Man protesterade mot vad som i praktiken är, och sågs, som en diktatur, man avsåg inte att genomföra ett maktövertagande.

Upptågsmakarna var utspökade som i en medeltida karneval. Man gjorde inga försök att gripa makten, man hånade den. Protesten var på många sätt ömklig. Den försköt inte maktbalansen i det politiska livet en tum. Etablissemanget stärkte sina positioner. Ingen utländsk kraft sponsrade eller drev heller stormningen.

I Hong Kong

I Hong Kong var det ett öppet och uttalat försök till statskupp och maktövertagande av främmande makt, USA och UK, som helt öppet finansierat kravallerna och oroligheterna med uppsåt att skilja Hong Kong från Kina och göra det till en ”oberoende” vasall, att göra Hong Kong ”självständigt”, vilket i praktiken skulle betyda att Hong Kong kom under USA/UK kontroll. Det var alltså bara ytterligare ett USA försök att genom en statskupp att ta kontrollen i en främmande stat.

I Hong Kong var avsikten i klartext ett maktövertagande och att införa ett fåmans-styre, alltså införande av en USA sponsrad diktatur man kallade ”demokrati”. Man ville skilja Hong Kong från Kina, helt uttalat i klartext, och i praktiken ställa Hong Kong under USAs och UKs kontroll. Det var alltså ett försök till statskupp. Även enligt svenska lagens definition kallas det för högförräderi, stämpling och genomförande av en statskupp. I Hong Kong är det fråga om laglöshetens politik. Kina har en grundläggande järnregel att det är innevånarna som skall styra ledningen, alltså tillämpat folkstyre, och inte små radikala extremistgrupper eller affärsmän, bankirer, media moguler, eller utlänningar och absolut inte spekulatörer eller våldsverkare.

USA har ju varit helt öppna med att man via CIA och dess underorganisation NED har satsat åtskilliga tiotals miljoner dollars på att få till stånd en separation och ”demokratisering” av Hong Kong, alltså ett maktövertagande. USA har öppet och offentligt stöttat de relativt små upprors grupperna av tonåringar som har fungerat som USAs verktyg, och USA har stiftat ett flertal lagar till stöd för förrädarna.

När huliganer bröt sig in i Legco i Hong Kong då rapporterades det i svenska media som ”demokratikämpar” eller ”demokratiaktivister”. När identiskt samma sak inträffade i USA nyligen då blev det ”inhemska terrorister”. Hyckleriet, fejknyheterna och den politiska aktivismen på svenska MSM och Public Service känner uppenbart inga gränser.

Ett historiskt skräckexempel var hur en lite grupp aktivister och extremister lyckades ta kontroll över Tyskland 1933 genom att missbruka just yttrandefriheten och pressfriheten och med vad som gick till historien som propaganda styra innevånarnas åsikter och handlingar.

I Hong Kong har det ju varit de USA sponsrade extremisterna och våldet, aktivisterna och media, som i praktiken drivit politik med avsikten att kontrollera vilka beslut som tillåts att fattas, eller inte tillåts att fattas. Vanligt folk har stängts ute. Den så kallade ”primary” var ju inget annat än en propaganda manöver och jippo. Man fick rösta genom att trycka på en ikon i en mobil, men det fanns inga röstlängder, ingen kontroll, och det är känt att aktivisterna tryckte in några tusen extra röster för att få fram det resultat dom ville ha. Endast 10% av befolkningen i Hong Kong röstade, och det inkluderar de falska rösterna, alltså att aktivisterna själva la in hundratals eller kanske tusentals röster.

Även värt att konstatera att myndigheternas agerande nu i Hong Kong, och säkerhetslagen, har ett i skrift och handling övertygande och uttryckt starkt stöd av över 70% av Hong Kong befolkningen, nära 100% av Kinas befolkning, och omkring 70 andra oberoende länder, vara ingen står under USAs inflytande eller kontroll. Stödet för lagen är nära hundraprocentigt i resten av Kina, med några enstaka individer som undantag.

En annan verifierad intressant fakta är att gruppen om 53 som nu arresterats hade helt öppet och offentligt formulerat en strategi att sabotera hela Hong Kong’s regering genom att på olika sätt, till exempel ständiga veton, lamslå all aktivitet, och på så sätt tvinga Hong Kong ‘s Chief Executive att avgå och själva som minoritets klick ta makten, alltså en statskupp eller omstörtning, som kan ge 10 år fängelse till livstid. Samma agerande i Sverige kan ger enligt den motsvarande svenska identiska säkerhetslagen 18 års fängelse till livstid. Gruppen stämplade alltså till, och planerade, att störta den lagliga regeringen och själva ta makten. Högförräderi kallas det.

Det är alltså inte fråga om att fängsla några ”oppositionspolitiker” eller ”aktivister” som svenska media falskt försöker göra gällande, utan något betydligt allvarligare, även under den svenska motsvarande säkerhetslagen.

Säkerhetslagen har alltså inte alls blivit dödsstöten för Hongkongs friheter, utan tvärt om har lagen skyddat dom. Dom USA sponsrade våldsaktivisterna och klicken av radikaliserade aktivister ville ju helt öppet begränsa Hong Kong friheter och själva som klick ta kontrollen autokratiskt. Tvärtemot har säkerhetslagen skyddat friheterna för Hong Kong’s breda allmänhet genom att stoppa att kontrollen tas över av en liten extrem grupp. En statskupp och olagligt maktövertagande, som det är fråga om i Hong Kong, kan väl knappast räknats till ”lagliga friheter” som vissa svenska media påstår. Lagen har dessutom effektivt satt stopp för USAs och UKs försök till maktövertagande att kontrollera Hong Kong. Det var alltså inga folkliga protester som rasade i Hong Kong utan USA sponsrade kravaller för att skapa kaos och bädda för ett USA-UK maktövertagande. Kritik är välkommen i Hong Kong, men inte våld och statskupper.

Detta säger svensk lag

Det bör även speciellt påpekas att även enligt den svenska identiska säkerhetslagen är det brottsligt att förespråka separation, omstörtande verksamhet, terrorism och samarbete med utländska krafter, och även den svenska lagen stadgar livstids fängelse. Inget i Sverige skiljer sig i grunden från Hong Kong. Svensk lag säger:

>>>”Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas – företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, – för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid Lag (2009:396).”

>>>”Den – förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller övar det i vapens bruk, dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse, lägst sex och högst tio år.”

>>>”- att riket eller del därav ska, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, – döms för högförräderi till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid -”

>>>”högförräderi som innebär att någon, med uppsåt att riket eller en del av det, med våldsamma eller annars lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, ska läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket på så sätt ska lösryckas, begår en handling som innebär en fara för uppsåtets förverkligande.”
Källa. https://lagen.nu/

Detta är exakt vad som har hänt i Hong Kong. Det var alltså inte bara några ”pro-demokratiska politiker, oppositionspolitiker, och aktivister” som greps i Hong Kong som Sveriges Radio påstår, det var misstänkta mycket grova brottslingar. Det gäller ett av de grövsta brotten i alla nationer, högförräderi, som även i Sverige kan ge livstids fängelse.

 SVT talar man om ”demokratiaktivister”, och ”demokratiska fri- och rättigheter”, men varken högförräderi eller statskupper är väl ”demokratiska fri- och rättigheter”, och varför beskrivs de grövsta av brottslingar som ”aktivister”, brott som kan ge livstids fängelse även i Sverige.

Varför inte skriva sanningsenligt och i klartext.

”53 personer har arresterats i Hong Kong misstänkta för högförräderi, stämpling och förberedelse till statskupp”,

istället för att sprida fejknyheter och desinformation och kalla dom för ”demokratiaktivister”.

Så ska det gå till i Kina.

Grundläggande är att förslag på förändringar kan komma från antingen regeringen, lokalt eller nationellt, från individer eller grupper. Ledningen, den lokala regeringen, formulerar sedan ett förslag för att möta kraven, det kan vara en lag, regelverk, process eller projekt. Det skickas direkt, som regel på mobilerna, till alla som berörs av beslutet. Det som inte berörs får inte vara med och ha inflytande eller påverka. Det stänger ute alla yrkesaktivister och extremister som reser runt och försöker påverka och styra, helst utan att de som verkligen berörs skall få vara med, och det är då dom går i taket och gnäller om yttrade frihet och demokrati.

De som är legitimt intresserade och berörda framför sedan sina åsikter, antingen direkt eller på debatt grupper på nätverken, vilka ledningen noggrant följer, ibland med AI. Om förslaget inte faller i god jord skriver ledningen om det efter önskemålen och skickar ut det igen och så fortsätter man till förslaget har fått ett tydligt kvalificerat majoritetsstöd, alltså inte enkel majoritet, utan tre fjärdedelar eller mer. Då genomförs förändringen. Om förslaget inte får en kvalificerat stöd skrotas det. Ibland använder man formella omröstningar. Så fungerar folkstyret i Kina.

Avsikten är att alla som berörs av förändringen och beslutet skall ha lika möjlighet att påverka den och säga sitt. Det går naturligtvis stick i stäv mot vad små radikala extremistgrupper vill åstadkomma, som helst ser att alla med avvikande mening från deras egen ska stängas ute eller tystas så dom inte kan påverka aktivisternas målsättning. Dessa extrema grupper strävar alltså att diktera vad alla andra skall ha, och är inte acceptabelt i Kina.

Liknande gäller även starka influensers som främst media, journalister, bankirer, artister eller företagsledare. Det anses inte vara deras uppgift att driva politik, inte ens genom att använda yttrandefriheten för ändamålet. Dessa skulle ju i praktiken då ägnar sig år att driva politisk verksamhet och styra hur ledningen beslutar. Det är alltså genuint folkstyre som skall gälla, och folkstyre betyder att alla, och endast de som berörs och inte bara ett fåtal som dominerar informationsflödet eller finansiellt, skall ha inflytande. Företagsledare, bankirer, oligarker, extremister eller aktivister är inte folkstyre. Speciellt söker man att eliminera de som vill åstadkomma förändringar med våld, som kravaller och upplopp, som i Hong Kong.

KWANG (Signatur)
Artikeln kan fritt återges med angivande av källa, © CC0
Det förutsätts att texten inte redigeras, censureras, eller förses med pre- eller post kommentarer som förändrar intrycket.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: