Våldet mot svenska kvinnor/flickor

FN.s generalsekreterare Antonio Guterres, Sutton Palace, New York, USA samt
UN REGIONAL CENTRE, Recidence Palace,
Rue de la Loi/Wetstraat 155, Block C2, 7th and 8th floor,
Brussels 1040
Belgum

Våldet mot svenska kvinnor/flickor

Hösten 2014 gav FN.s föregående generalsekreterare Ban Ki- Moon uppdraget till Sveriges statsminister Stefan Löfven att denne internationellt skulle arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män, innebärande en frigörelse från våld och förtryck för hela världens kvinnor.
Tyvärr valde Banki Ki – Moon helt fel person. Sanningen är i stället att Sverige som sannolikt varit ett av världens tryggaste land för kvinnor/flickor inte är det längre.
Ja situationen för de svenska kvinnorna har i stället under Statsminister Stefan Löfvens tid som statschef blivit katastrofal.
Sålunda är det faktiska förhållandet efter Löfvens nästan 6 års tid som statsminister i Sverige att de svenska kvinnorna/flickorna inte någon gång tidigare i historien varit så utsatta för mord, våldtäkter, misshandel och otrygghet. Orsaken till detta är bl a att Sverige mottagit ett stort antal utländska män för vilka ordet respekt för kvinnor inte existerar. Så i stället för att leva upp till förre generalsekreterarens Ban Ki-Moons uppdrag att på alla sätt värna kvinnor och göra dem jämställda med männen har han tillåtit att våldet mot kvinnor utvecklats i Sverige i en omfattning som är katastrofal och gjort Sverige till ett land där kvinnor inte längre kan gå ut ensamma med risken att bli våldförda.
Jag vädjar härmed till FN.s nuvarande Generalsekreterare Antonio Guterres att omgående skilja statsminister Stefan Löfven från det uppdrag Ban Ki-Moon gav honom. Jag begär också att nuvarande generalsekreteraren tillsätter en särskild grupp som får i uppgift att granska förtrycket och våldet mot kvinnor i Sverige oavsett etnicitet.
Ett stort antal medborgare i Sverige har uppfattningen att Stefan Löfvens passivitet och tillåtande av det fruktansvärda våldet mot Sveriges kvinnor grundas på hans förhoppning att kunna värva medlemmar till sitt parti från de etniska grupper som står för våldet och därmed kunna behålla regeringsmakten. Hans maktlystnad är sådan att han helt saknar skrupler för det som sker.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


The secretery-general of the United Nations,
Antonio Guterres, Sutton Palace, New York, USA, and
UN REGIONAL CENTRE, Recidence Palace,
Rue de la Loi/Wetstraat 155, Block C2, 7 th and 8th floor,
Brussels 1040
Belgum

Violence against Swedish women/girls
In the autumn of 2014, the previous UN Secretary-General Ban Ki-Moon gave the assignment to the Swedish Prime Minister Stefan Löfven that he would work internationally for equality between women and men, entailing an emancipation from violence and oppression for the women of the whole world.
Unfortunately, Banki Ki – Moon chose the wrong person. The truth is instead that Sweden, which has probably been one of the world’s safest countries for women/girls,no longer is. Instead, during Prime Minister Stefan Löfven’s time as head of state, the situation for Swedish women has become disastrous. Thus, after Löfven’s almost 6 years as Prime Minister of Sweden, the truth is that the Swedish women/girls now are more exposed to murder, rape, assault and insecurity than at any time before in history. The reason for this is, among other things, that Sweden has received a large number of foreign men for whom respect for women does not exist.

So instead of living up to former Secretary-General Ban Ki-Moon’s mission to protect women in every way and make them equal to men, Löfvén has allowed violence against women to increase in Sweden, to an extent that is disastrous and that has made Sweden a country where women can no longer go outside alone with the risk of being raped. I hereby appeal to the current UN Secretary-General Antonio Guterres to immediately separate Prime Minister Stefan Löfven from the mission given to him by Ban Ki-Moon.

Also, I ask for the current Secretary-General to set up a special group to examine the repression and violence against women in Sweden regardless of ethnicity. A large number of citizens in Sweden believe that Stefan Löfven’s inaction and permissiveness to the terrible violence against Sweden’s women is based on his hope to be able to recruit members of his party from the ethnic groups that are responsible for the violence and thus be able to retain government power. His lust for power is such that he has no scruples for what is happening.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle, Sweden



Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:

1 svar

  1. So instead of living up to former Secretary-General Ban Ki-Moon’s mission to protect women in every way and make them equal to men, Löfvén has allowed violence against women to decrease increase in Sweden, to an extent that is disastrous …

    Gilla

%d bloggare gillar detta: