SVERIGE GRANSKAS DELGER POLISMYNDIGHETEN I VÄSTERÅS ÅTERIGEN

2023-04-20

SPRID VIDARE OM MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKET I SVERIGE

Behandlas Marianne Liljeholt, Börje Peratt med flera opartiskt, sakligt och objektivt av Polisen i Västerås? Behandlas Marianne Liljeholt, styrelseledamot i   KNAPPTRYCKARNA, opartiskt, sakligt och objektivt av Polisen i Västerås i samtiden/nutiden?

”Alla rätt till opinionsfrihet

I Sverige råder yttrandefrihet och alla medborgare har rätt att demonstrera, manifestera och hålla torgmöten. Det är en i grundlagen starkt skyddad rättighet. Polisens roll är att se till att alla får uttrycka sina åsikter i enlighet med gällande lagar och skapa praktiska förutsättningar för olika arrangemang. Polisen ska ansvara för ordning och säkerhet och lagföra eventuella brott.”

 

Bildkälla och läs mera https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/sveriges-eu-ordforandeskap-2023/

POLISEN I VÄSTERÅS;

Lars Gunnar Jansson
Chef Lokalpolisområde Västerås
Intendent
Po Västmanland
Polisregion Mitt

Tfn 010-56 756 75
Mob 070-244 90 52

Ringer upp av SVERIGES GRANSKAS och styrelseledamot Marianne Liljeholt KNAPPTRYCKARNA

https://swebbtube.se/w/nH8bmEdGkv5XzmYMyVbHad

SVERIGE GRANSKAS DELGER; Ulf Bittner tillsammans med Marianne Liljeholt ringer Polisen i Västerås 2023 04 19

Du kan läsa mera om/av Knapptryckarna här
https://www.facebook.com/Knapptryckarna

https://knapptryckarna.se/

 

Du kan läsa/ladda ner Rättighetsstadgan via denna länk https://www.jottacloud.com/s/27140270ffc9ac046cc97616039b8195317/thumbs

Citat Från: marianne liljeholt  marianneliljeholt@hotmail.com
Skickat: den 19 april 2023  20:17
Till:  larsgunnar.jansson@polisen.se ; justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se ; jenny.kvarnholt@regeringskansliet.se
Kopia: marianne liljeholt  marianneliljeholt@hotmail.com
Ämne: DELGIVNING VB: Skickar vidare till dig Fwd: A224.610/2023

Lars Jansson
Chef Lokalpolisområde Västerås
Intendent
Po Västmanland
Polisregion Mitt

Tfn 010-56 756 75
Mob 070-244 90 52
Mail:  larsgunnar.jansson@polisen.se

DELGIVNING OM NYTT ADMINISTRATIV ÄRENDE

Kopia till Justitiedepartementet för kännedom och åtgärd, till högste tjänsteman, som därtill säkerställer

• att justitieministern informeras om förhållandet inom Polismyndigheten i Västerås.

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

 

Justitiedepartementet
Expeditionschef Jenny Kvarnholt, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman/kvinna inom Justitiedepartementet
Telefon direkt 08-4053865
Epost  jenny.kvarnholt@regeringskansliet.se

Denna delgivning om öppnande av ett nu begärt administrativt ärende, med EU rättslig grund utifrån fullständig rättssäker handläggning av Lars Jansson, Chef Lokalpolisområde Västerås.

Noteras särskilt;
EU rättigheterna ägs av rättighetsbärarna, dvs. alla EU medborgare och utifrån det gäller omvänd bevisbörda, alltså kränkaren av EU-rättigheterna, i detta som upplevs av Marianne Liljeholt Polisen i Västerås, under ledning av Lars Gunnar Jansson.

EU RÄTTSLIG GRUND
Alltså då utifrån vad denna dag delger Lars Jansson, Chef Lokalpolisområde Västerås, EU-ärende om bl.a. rättssäkerhet i den sk rättstaten Sverige utifrån rättsstatsprinciperna, då utifrån Regeringsformen  11:14  och  12:10 , dvs. utifrån Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, som äger företräde enligt företrädesprincipen och som står över svenskt grundlag. Begär således i vändande epost bevis med dagboksblad som skickas till Marianne Liljeholt och denna epostadress  marianneliljeholt@hotmail.com

 

Se bifogade PDF-fil RÄTTIGHETSSTADGAN
Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på den fullständiga opartiska och sakliga handläggaren som fullständigt rättssäkert handlägger denna delgivning.

Sekretess prövning; ingen sekretess då det administrativa ärende är av synnerligen stor intresse nationellt och internationellt utifrån att Sverige utger sig för att vara en rättsstat som efterlever rättsstatsprinciper
All kommunicering i denna delgivning ska ske via epost till Marianne Liljeholt.

2023-04-19

Tack får professionellt bemötande i vårt samtal denna dag Lars Gunnar och tack för mailet den 19 april 2023  14:44 , se mailet nedan

I ditt uppdrag för skattebetalarna/ era uppdragsgivare ska du Lars Gunnar vara fullständigt lojal och därtill grundlag för att bekräfta fullständig rättssäkerhet opartisk, saklig och objektiv, därtill beviljad i verksamheten att lag åtföljes, läs mer i denna del i svenska Regeringsformen.

Repetera

Repetera också vad som redan 1996/97 delgavs i delgivning enligt nedan, och se videointervjun som gjordes igår i SVERIGE GRANSKAS SERIEN, citat

SPRID VIDARE OM MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKET I SVERIGE

2023-04-18
SVERIGE GRANSKAS: Demokrati, rättssäkerhet och myndigheter.

SE OCH SPRID VIDARE

https://swebbtube.se/w/sgzyZnTXA5cv9dZjWvnFrB

 

Läs mycket nogsamt och sprid vidare
En fd miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 ,

Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

”Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättssäkerhet. Efter att under ett antal år har studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende.

Myndigheterna är redskap inte maktapparater.
De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner mm Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan att utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som del i vetenskapliga kontroverser.

Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och del i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

 

Ministerstyre

Rättssäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs.

Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättssäkerheten ska råda.

Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt.

Det finns inget i grundlagen som skyddar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”

Slampa citat.

Bästa Lars Gunnar lyssnar nu på det inspelade samtalet av denna dag 2023 04 19

Alltså den bifogade mp3-fil Polisen i Västerås Lars Gunnar Jansson lokalpolisområdes chef 2023 04 19

Vänligen återkoppla med vända epost om ert/ditt ställningstagande utifrån delgivning och det uppdrag som denna dag har delgivits i din tjänsteutövande

Marianne Liljeholt

Slampa citat

Du kan se och läsa mer av/om SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SE YTTERLIGARE MERA VIDEOS/INTERVJUER PUBLICERADE AV KNAPPTRYCKARNA HÄR
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

STÖTTA KNAPPTRYCKARNA:
Swish: 1230 15 91 37
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
PlusGiro: 198 35 64-4
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
Bankgiro: 5811-7987
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
Bankkonto: 9960 42 19 83 56 44
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
IBAN: SE64 95 0000 99 60 42 19 835 644
BIC: NDEASESS
Ange Gåva och ditt namn om du vill.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Video

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: