SPRID VIDARE OM MAKT- OCH MYNDIGHETSMISSBRUKET I SVERIGE

2023-04-18

SVERIGE GRANSKAS: Demokrati, rättssäkerhet och myndigheter

https://swebbtube.se/w/sgzyZnTXA5cv9dZjWvnFrB

Läs mycket nogsamt och sprid vidare

En f.d. miljöminister skrev i en motion redan år 1996, Motion till riksdagen av Görel Thurdin, 1996/97:c545 ,

Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning

”Myndigheternas roll Sverige är känt för att vara en förebild vad gäller demokrati och rättssäkerhet. Efter att under ett antal år ha studerat hur vårt samhälle fungerar, är jag inte beredd att helt och hållet ställa mig bakom detta påstående. Det pågår ett myndighetsförtryck av människor i vårt land som växer därför att vi politiker inte tar ansvar för att styra myndigheterna och rätta till deras felaktiga beteende.

Myndigheterna är redskap inte maktapparater

De ska följa av riksdagen och regeringen fattade beslut och de ska också tolka våra beslut utifrån de värderingar som presenteras i betänkanden, propositioner m.m. Myndigheter är inte tillsatta för att skapa någon egen värdebas utan de ska utföra ett arbete de är tillsatta att göra och de ska ha den humanistiska människosyn som framkommer i riksdagens beslut. Enligt grundlagen ”opartiska och sakliga” ska inte heller agera som part i vetenskapliga kontroverser.

Myndigheter ska ha tydliga roller och inte vara både dömande instans och part i ärenden som avgörs av annan dömande myndighet. Myndigheterna ska framför allt möta människor med respekt inte förakt eller nedlåtenhet eller nonchalans.

Ministerstyre

Rättssäkerhet innebär att människor behandlas lika, har lika värde inför lagen och har samma rättigheter. Det jag har tagit del av och försökt att beskriva i denna motion överensstämmer inte med ett rättstryggt samhälle. Förtroendet för vårt demokratiska system undergrävs.

Det krävs ett stort engagemang och en stark vilja från den politiska nivån för att rättstrygghet ska råda.

Vi i riksdagen har ett ansvar via Riksdagens revisorer att följa upp beslut och se hur samhället efterlever dessa. Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt.

Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre. Det enda en minister inte får göra är att ingripa i enskilda förvaltningsärenden. Det är nödvändigt att regeringen mer aktivt påverkar myndigheternas sätt att handha verksamheten.”

Slut citat.


Skickat från Marianne Liljeholt till Tingsrätten i Västerås med flera

Citat

Västmanlands tingsrätt
Lagman och myndighetschef Nils Cederstierna
021-310 400 vastmanlands.tingsratt@dom.se


Kopia för kännedom
Lars Gunnar Jansson, polisområdes chef Polisen i Västerås
larsgunnar.jansson@polisen.se


Kopia till Justitiedepartementet för kännedom och åtgärd,
 till högste tjänsteman, som därtill säkerställer

Justitiedepartementet

Expeditionschef Jenny Kvarnholt, ytterst ansvarige/högste anställde tjänsteman/kvinna inom Justitiedepartementet
Telefon direkt 08-4053865 Epost jenny.kvarnholt@regeringskansliet.se

Denna delgivning om öppnande av ett nu begärt administrativt ärende utifrån fullständig rättssäker handläggning av lagmannen och myndighetschefen där opartiskhet och saklighet enlig grundlag Regeringsformen är i fokus och därmed en grundförutsättning.

Alltså då utifrån vad som denna dag delgiver lagmannen/myndighetschefen, ska i lag ordning hanteras som ett EU-ärendet, då utifrån Regeringsformen 11:14 och 12:10, dvs. utifrån Rättighetsstadgan i Lissabonfördraget, som äger företräde enligt företrädesprincipen  och som står över svensk grundlag. Begär således i vändande epost bevis med dagboksblad som skickas till Marianne Liljeholt och denna epost adress marianneliljeholt@hotmail.com

Därtill begäres fullständig kontakt uppgifter på den fullständigt opartiske och saklige handläggaren som lagmannen/ myndighetschefen utser.

Sekretess prövning; ingen sekretess då det administrativa ärende är av synnerligen stor intresse nationellt och internationellt utifrån att Sverige utger sig för att vara en rättsstat som efterlever rättsstatsprinciper

All kommunicering i denna delgivning skall ske via epost till Marianne Liljeholt.


2023-04-17

Notera särskilt bäste lagman att EU-rättigheterna i Rättighetsstadga delger

  • att rättighetsbärarna äger rättigheterna  och därmed om motparten dvs. Tingsrätten och Polismyndigheten har annan uppfattning än vad som delgives i denna delgivning äger bevisbördan att bevisa var stödet finnes för deras uppfattning.

Noteras särskilt

Inom Västerås sker såldes mobbing, kränkningar och trakasserier generellt och systematiskt av 2 makt- och myndighetsmissbrukande fullständigt skattefinansierade Tingsrätten och Polismyndigheten enlig undertecknads uppfattning, bevisbördan åvilar enligt Rättighetsstadgan dessa myndigheter, således omvänd bevisbörda då rättighetsbärarna är ägare av rättigheterna i Rättighetsstadgan, bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av kränkarna av dessa rättigheter nämligen Tingsrätten och Polismyndigheten.

Bilaga till denna delgivning är PDF Rättighetsstadgan

Att anställda inom Tingsrätten och Polismyndigheten i Västerås kränker, trakasserar och mobbar Marianne Liljeholt är inte förenligt med vad som Rättighetsstadgan delger, läs den mycket nogsamt i sin helhet dvs. förklaringarna till varje artikel.

BEVIS

Dagens inspelade och officiellt publicera inspelade samtal delgives lagmannen här nedan

https://swebbtube.se/w/xu7SuHFf9PSYgU7D5RrhQk

Publicerat 2023-04-17 SPRID OM MAKT- OCH MYNDIGHETSMISSBRUKET I SVERIGE
1.Tingsrätten i Västerås
2. Polisen i Västerås Caroline…
3. Polisen i Västerås lokalområdespolischef…..
SPRID OM MAKT- OCH MYNDIGHETSMISSBRUKET I SVERIGE


LÄS MYCKET NOGSAMT VAD DEN BIFOGADE PDF FILEN DELGER

Se i den delen Motion till riksdagen av Görel Thurdin…..

Vänligen återkoppla mycket skyndsam då undertecknad överväger

  • att stämma Tingsrätten och Polismyndigheten utifrån dessa självupplevda trakasserier, mobbing och kränkningar med mera

Marianne Liljeholt Slut citat

Skickat från Marianne Liljeholt till Polisen i Västerås, citat

Lokalområdes polis chef Lars- Gunnar Jansson, Västerås

Telefon 010-567 56 75 Larsgunnar.jansson@polisen.se

Denna kommunicering från Marianne Liljeholt 520521-9404 ska i laga ordning diarieföras, vänligen säkerställ fullständig rättssäkerhet vid diarieföringen, skicka med vändande epost diarieförteckning som är fullständig på allt som berör Marianne Liljeholt till marianneliljeholt@hotmail.com.

Sekretessprövning; ingen sekretess, alltså skicka PDF fil via epost då sekretessen upphävs av Marianne Liljeholt.

2023-04-17

Tack för trevligt och professionellt bemötande i vårt telefonsamtal av idag

De inspelade samtalen av idag, 1 Tingsrätten 2 Carolin Rågberger och Erik
3 Lars- Gunnar Jansson är nu offentligt publicerade, detta skall i laga ordning diarieföras. Bevis för att så är rättssäkert gjort och att det går fullt ut att återhöras.

Publicerat 2023-04-17  SPRID OM MAKT- OCH MYNDIGHETS MISSBRUKET I SVERIGE

https://swebbtube.se/w/b37Uja8R897mHs6GrSDr1M

https://www.youtube.com/watch?v=YkVO_xVLqVQ

mvh
Marianne Liljeholt Slut citat


SPRID VIDARE MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” / BIOVAPEN

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: