Dnr 4.1.2-2022-017197: Begäran 2022-07-03, begäran om omprövning

Läkemedelsverkets gd sekreterare Christina Dahlen inspelat samtal 2022 06 07 med Ulf Bittner

https://www.jottacloud.com/s/271235a99020aac48a1954ebaf7e7bb010b/thumbs


Begäran skall registreras och arkiveras i laga ordning. Jag begär kopia av dagboksblad med diarienummer med vändande e-post till befintlig e-postadress.

Begäran i 17 punkter till Läkemedelsverket 2022-07-03 angående ärendet
Dnr 4.1.2-2022-017197

1. Begäran om underlag i syfte att upprätta brottsanmälan för inlämning vid Polisen i Torsby: <span style="font-family:I syftet att förbereda rättsliga processer och komplettera brottsanmälan begär jag att Läkemedelsverket tar fram och skickar mig en kopia av en lista innehållande titel och namn på beslutsfattare som har varit delaktiga,  på Läkemedelsverkets vägnar, att fatta beslut som har tillåtit och fortfarande tillåter mRNA injektioner att skada och döda individer i befolkningen.källa: https://lagen.nu/1962:700#K3P5:

Brottsbalken (1962:700)

3 kap. 5 § Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393).

3 kap. 6 § Är brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

2 st. Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grov misshandel till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synnerlig hänsynslöshet. Lag (2017:332).”

Beskrivning av brottet:

Pågående upprepade brott med påvisbart uppsåt utom rimlig tvivel efter 2021-12-03 kl. 18.22. Tidsuppgiften är inget hinder för att uppsåt sannolikt kan ha funnits också innan den tidpunkten. Målsäganden utsätts vid ständigt återkommande tillfällen för fysiskt irriterande påverkan i luftvägarna, mun och svälj via spridningseffekter från individer som är injicerade med så kallade mRNA injektioner, i synnerhet Pfizers variant. Detta kan förekomma flera gånger om dagen. I vissa situationer, till exempel arbetssituationer, har målsäganden ingen praktisk möjlighet att omedelbart ta sig ur situationen. Detta betyder att målsäganden mot sin vilja när som helst och vid upprepade tillfällen utsätts för skadlig fysisk påverkan. Att situationerna uppstår har sin orsak i att beslutsfattare vid Läkemedelsverket har tillåtit de så kallade mRNA injektionerna att användas mot individer i befolkningen. Det är vetenskapligt bevisat utom rimlig tvivel att dessa injektionerna förorsakar skador och död. Målsäganden har sökt svar från Läkemedelsverkets handläggare bland annat om hur skadlig spridningseffekterna från injicerade kan vara för målsäganden, men har då fått respons som målsäganden uppfattar har syftet att förringa och till och med förlöjliga målsäganden och hans problemformulering. Läkemedelsverkets handläggare verkar således heller inte ha någon förmåga att kunna föreställa sig vilken psykisk belastning det kan vara för målsäganden att när som helst i ett kontinuerlig tidsperspektiv utsättas för återkommande spridningseffekter, situationer som gör att målsäganden sammanfattningsvis kan känna det som att ständigt befinna sig i en tortyrliknande situation utan möjlighet att undkomma. För tydlighetens och perspektivets skuld noteras att målsäganden har hållit sig tillräckligt välinformerad att inte låta sig injiceras med sådana bevisat skadliga och dödliga så kallade mRNA injektioner, att inte låta sig utsättas för de bevisat bedrägliga och skadliga så kallade RT-PCR testarna och ej heller har målsäganden låtit sig luras till att använda så kallade munskydd som är bevisat skadliga och har i ett stor antal vetenskapligt granskade studier visat sig ha ingen signifikant nyttoverkan alls. Målsäganden har uppfattningen att brottet skall betraktas som synnerligen grovt enligt bevisning då en domstol förmodas ej bortse ifrån att kroppsskadorna som gärningsmännen orsakar är ständigt återkommande, en domstol förmodas ej bortse ifrån den fysiska och psykiska tortyrliknande situation målsäganden ständigt försätts i orsakad av gärningsmännen samt att en domstol förmodas ej bortse ifrån gärningsmännens hänsynslöshet i sina försök att förlöjliga och förringa målsäganden och förneka hans problemformulering och därigenom också låta målsäganden känna sig hjälplös och känna sig och sina rättigheter kränkta.

Bilagor:

  1. Kopia av kommunikation med Läkemedelsverket: Ärende Dnr 4.1.2-2022-017197 inkluderat målsägandes tillhörande biverkningsrapport.
  2. Jag begär kopior av all skriftlig intern och extern kommunikation som Läkemedelsverkets handläggare har haft i tjänst omkring mitt ärende. Detta begär jag också i syftet att förbereda rättsliga processer och komplettera brottsanmälan. Som målsägande anser jag mig ha rätt till att ta del av sådan information.
  3. Jag begär kopior av mötesprotokoll från möten där representanter för Läkemedelsverket har deltagit och där mitt ärende kan ha diskuterats. Detta begär jag också i syftet att förbereda rättsliga processer och komplettera brottsanmälan. Som målsägande anser jag mig ha rätt till att ta del av sådan information.
  4.  Detta för att i möjlig mån undvika risker för jävsliknande situationer. Jag passar på att påminna Läkemedelsverket om att fastän tjänstemannaansvaret i sin tidigare form är avskaffat sen länge betyder inte det att offentligt anställda har beviljats immunitet för brott begångna i eller utanför tjänst.
  5. Jag begär att Läkemedelsverket utan omsvep svarar klart och tydligt på frågan om Läkemedelsverket erkänner att beslutsfattare på Läkemedelsverkets vägnar har förorsakat skador och död vid att fatta beslut som har tillåtit och fortfarande tillåter mRNA injektioner att skada och döda individer i befolkningen, eller erkänner inte Läkemedelsverket detta?
  6. Jag begär att Läkemedelsverket utan omsvep svarar klart och tydligt på vilken seriösa konkreta åtgärder Läkemedelsverkets handläggare har tänkt att vidta i just mitt aktuella fall, förutom det hittillsenligt min uppfattning, innehållslösa och totalt betydelselösa beklagande av den situation som Läkemedelsverkets beslutsfattare har försatt mig i. Läkemedelsverkets handläggare har hittills uppenbart inte sett något fel i att belasta mig med riskbelagda skadeverkningar som är följderna av Läkemedelsverkets anställdas beslut. Detta anser jag vara inget annat än en påvisad vilja och önskan från Läkemedelsverkets handläggare att jag i en lång framtida fortsättning skall befinna mig under sådana tortyrliknande förhållanden jag beskrivit.
  7. Jag begär att samvetsgranna anställda med behörighet på Läkemedelsverket vidtar korrigerande åtgärder för att skydda individers liv och hälsa, då mRNA injektionerna sätter individers liv och hälsa på spel, vilket det finns säkra bevis för att mRNA injektionerna gör. I den delen påminner jag om ex officio principen. Det verkar inte hittills ha kommit korrigerande åtgärder från Läkemedelsverket på något sätt, för att förhindra skadeverkningar från mRNA injektioner. Läkemedelsverkets handläggare torde således inte ha någon giltig grund att avvisa tillämpning av ex officio. Trots det verkar Läkemedelsverkets handläggare, i det så kallade beslutet jag mottagit, envisas med att ex officio inte skall tillämpas och det är fortfarande okänd för mig vad som är den verkliga motiveringen för det ställningstagandet.
  8. Jag begär att Läkemedelsverket redovisar huruvida likabehandlingsprincipen har följds i mitt ärende. Min uppfattning är att Läkemedelsverkets handläggare i mitt ärende bryter i mot likabehandlingsprincipen: Läkemedelsverket handläggare har inte handhaft mitt ärende på ett likvärdigt sätt som ärenden från representanter från privata vinstdrivande medicinbolag. Detta bevisas till exempel genom Läkemedelsverkets handläggares konsekventa försvar för mRNA injektionerna jämfört med Läkemedelsverkets handläggares envisa motstånd och brist på undersökning och resonemang kring faktiska förhållanden knutet till mitt ärende.
  9. Jag begär att Läkemedelsverket drar tillbaks och offentligt tar avstånd från det förkastliga förslag som två handläggare vid Läkemedelsverkets tidigare har framställd i ärendet om att jag bör söka vård för mina symptom: Att Läkemedelsverkets handläggare föreslår att jag bör underkasta mig utvärdering av mina symptom på någon vårdcentral, det förslaget uppfattar jag som ett ytterligare försök att skada och kränka mig och jag motiverar min uppfattning såhär: Läkemedelsverkets handläggare begär alltså att jag skall ha fullt förtroende för det samma system som har tillåtit och fortfarande tillåter mRNA injektioner att skada och döda individer i befolkningen, dessutom i storskalig omfattning. Jag är naturligtvis inte under någon omständighet villig att underkasta mig ett sådant, enligt min välinformerade uppfattning, bevisad livsfarligt system. Min pedagogiska förmåga har uppenbart inte räckt till i ett tidigt försök att förklara för handläggare på Läkemedelsverket att det inte är jag som behöver någon medicinsk behandling. Eller, vad vet jag, det kan då väl möjligen inte finnas någon rutin utfärdat av Läkemedelsverket som tillsäger att människor som det inte är något medicinskt fel på skall behandlas, kanske helst också under tvång?
  10. Jag begär att Läkemedelsverket utan omsvep svarar klart och tydligt på huruvida Läkemedelsverkets handläggare erkänner eller inte erkänner att de har brutit mot förvaltningslagen vid att, kanske till och med medvetet, fördröja svarstiden med nära ett årskvartal i mitt fall. Jag ser den långa svarstiden som ett uppenbart brott mot förvaltningslagen och att Läkemedelsverkets handläggare med detta har kränkt mig och mina rättigheter.
  11. Jag begär att Läkemedelsverket lägger fram ett beslut där Läkemedelsverkets handläggare tydligt beskriver huruvida handläggaren anser att jag ljuger eller inte i min biverkningsrapport och handläggaren kommer självklart ;”ge” en lättförståelig och relevant grund för sitt ställningstagande. ”Vid två tidigare tillfällen i ärendet är min observation att Läkemedelsverkets handläggare, visserligen i inlindade ordalag, kommit med ogrundade antydningar om bristfällig verklighetsförankring i min berättelse. Nu, en tredje gång, kan nog än flera uppfatta att det så kallade beslutet från 2022-06-23 redan med sin titel ”Avvisning av framställan” osar av misstro mot mig, så självfallet lägger jag detta till den växande högen av Läkemedelsverkets kränkningar mot mig och mina rättigheter.
  12. Jag begär att Läkemedelsverket utan omsvep redovisar klart och tydligt huruvida Läkemedelsverkets handläggare har tänkt att för framtiden förhindra att förlöjliga människor vid upprepade oseriösa namnutbyten.
  13. Jag begär att mina ärenden endast skall handhas av beslutsfattare som inte har varit delaktiga i att fatta beslut som har tillåtit mRNA injektioner, som skadar och dödar människor. De samma beslutsfattare skall heller inte motta eller ha mottagit gåvor, lön eller andra förmåner från tillverkare av nämnda produkter, distributörer eller associerade. Detta för att i möjlig mån undvika risker för jävsliknande situationer.
  14. Jag begär att all eventuell sekretess upphävs i mitt ärende Dnr 4.1.2-2022-017197 och i eventuella till detta anknutna ärenden. Jag begär via e-post en elektronisk kopia av ”det så kallade” beslutet med datum 2022-06-23 i ärendet. Jag begär att kommunikationen i ärendet och eventuella anknutna ärenden hädanefter skall ske via e-post. Som ägarav ärendet anser jag mig ha rätt att häva all sekretess..
  15. Jag begär mycket skyndsam handläggning som innefattar fullständig motiverat beslut, fullständig lättförståeligt för allmänheten i Sverige, och med besvärshänvisning till vilken överklagningsinstans som beslutet skall överklagas till.
  16. Begäran om omprövning: Jag begär härmed att Läkemedelsverket omprövar sitt tidigare så kallade beslut i ärendet Dnr 4.1.2-2022-017197 med hänsyn tagen till de punkter jag har listat ovan. Jag begär härmed också att fristen för överklagan anpassas motsvarande, det vill säga till tre veckor från det att jag mottager det nya beslutet efter omprövning.
  17. Jag begär och förutsätter att varje enskild begäran ovan besvaras klart och tydligt i var sitt separata beslut, i var sitt separata avsnitt med sammanställning av beslut.

Med vänlig hälsning

Trond WilhelmsenKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: