Grand Jury: Patrick M. Wood förklarar transhumanism

2022-03-01

Detta är ett utdrag ur denna nästan 5 timmar långa video från Grand Jury (del 6) med Reiner Fuellmich som förklarar den värld som World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab har utarbetat och som skulle börja gälla som vår framtid. Jag tror att de flesta med mig, inte visste mycket om detta innan. Det är något som har planerats sedan mycket långt tillbaka och som skulle träda i kraft nu som den Nya Världsordningen. Detta kommer inte att ske!

https://rumble.com/vvz0za-grand-jury-day-6-eugenics-and-outlook.html
https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-5-online_1:4


Patrick M. Wood är ekonom och författare till dessa böcker. Det är han som ska ta oss fram i denna djungel.


”Biologisk mångfald” Det genetiska övertaget över allt

Det är ett modern sätt att se på vad som har skett under de närmaste 35-40 åren och vad dessa eugeniker har planerat för det. Men nu är det här, det är verklighet finns rätt framför våra ögon. 

Här har vi Marc Benioff, ordförande och Co-chief Executive Officer Salesforce. Han sade den 24 januari 2020 att ”kapitalismen sådan som vi känner den är död”. Det följdes upp med följande:

Angela Merkel: ”Kapitalism är det värsta tänkbara ekonomiska systemet”
Här kan man se vad som anses inom World Economic Forum. 

Klaus Schwab: ”Pandemin representerar ett enastående men smalt fönster för en möjlighet att reflektera, föreställa sig om och återställa vår värld”

Detta beskriver i detalj hur WEF ser på framtiden och den presenteras även på deras hemsida, men det är sällan någon går in där och läser. Men The Time presenterade 2020 på sitt omslag att vår värld är nu omstruktuerad. Dörrar och fönster är öppna, och detta illustrerar stort vad som pågår. 

Den 30 januari 2020 förklarar WHO allmän hälsonödsituation av internationella orsaker. Undrar om det var av bara en tillfällighet med tanke på vad som sades 14 dagar tidigare den 24 januari. Det var här som denna pandemi verkligen tog fart. Det var visserligen 14 dagar efter att de hade fastställt pandemi-förhållanden. Det måste vara ett stort steg att ta ett sådant uttalande. WEF välkomnade detta och ett aktivt mördande kunde ta form.

1974 – Globaliseringen omarbetas

Kort sagt, ”världsordningens hus” kommer att behöva byggas nerifrån och upp snarare än uppifrån och ner. Det kommer att se ut som en stor ”blomstrande, surrande förvirring”, men en slutkörning kring nationell suveränitet, som urholkar den bit för bit, kommer att åstadkomma mycket mer än den gammaldags frontala attacken.

Prof. Richard Gardner, ”The Hard Road To World Order”, 1973, Foreign Affairs


Det var här, 1974, som globaliseringen startade inom Trilaterala Kommissionen med prof. Richard Gardner. 
Det här kommer inte att fungera, inte inom USA eller i övriga världen, där alla vill vara suveräna stater. Men planen har varit på uppbyggnad och den skulle betyda en stor förändring. Nu ska vi se hur de har kommit fram till detta:

Uppkomsten av modern globalisering

1970 – Zbigniew Brzezinski publicerar Between Two Ages: America’s role in the Technetronic Era

1973 – Trilateral Commission grundades av David Rockefeller och Zbigniew Brzezinski för att skapa en ”New International Economic Order”.

1974 – Förenta nationernas allmänna resolution 3201 – Deklaration om upprättandet av en ny internationell ekonomisk ordning

1978 – Kina togs upp på den globala ekonomiska scenen av Zbigniew Brzezinski, nationell säkerhetsrådgivare till president James Earl Carter.


Den moderna globaliseringens mognad

1987 – Trilateral Commission-medlem Gro Harlem Brundtland (Norge) publicerar Our Common Future, hyllad för att skapa doktrinen om hållbar utveckling

1992 – FN möts i Rio de Janeiro när Earth Summit antar hållbar utveckling som Agenda 21

2000 – FN träffas i New York för att skapa 8 millienniemål (MDG) för hållbar utveckling

2015 – FN träffas i Addid Abeba för att skapa Agenda 2030 för att skapa 17 hållbara utvecklingsmål (SDG)


Hotet att döda kapitalismen

”Detta är första gången i mänsklighetens historia som vi ger oss själva uppgiften att avsiktligt, inom en definierad tidsperiod, förändra den ekonomiska utvecklingsmodell som har regerat i minst 150 år sedan den industriella revolutionen”. (2015)


Agenda-dokument 2030, punkt 28

”Vi åtar oss att göra grundläggande förändringar i hur våra samhällen producerar och konsumerar varor och tjänster. Regeringar, internationella organisationer, näringslivet och andra icke-statliga aktörer och individer måste bidra till att förändra ohållbara konsumtions- och produktionsmönster… för att flytta mot mer hållbara mönster för konsumtion och produktion”.


Vad är hållbar utveckling?

Påståendet görs att icke förnybara resurser måste avslutas medan nyupptäckta ”förnybara” resurser måste förvaltas/tilldelas.

Hållbar utveckling, aka Techokrati

Vetenskaplig förvaltning av resurser och konsumtion
FinTech är det underliggande finansiella systemet (blockchain, digitala valutor, total övervakning)
Ingen privat egendom, resurser ska hållas i globalt förtroende
Ingen sekretess tillåten

Kapitalism, fri marknadsekonomi

Prisbaserad fri marknadsekonomi bestäms av utbud och efterfrågan
Valutabaserat kapital är det underliggande finansiella systemet
Ägande och användning av privat egendom är en grundläggande rättighet
Integritet är en grundläggande rättighet


Hållbar utveckling, alias teknokrati, är till 100 % oförenlig med fri marknadsekonomi och kapitalism. När de kolliderar sätter ekonomiskt kallbrand in. Tyvärr för dem, dör inte kapitalismen en naturlig död.

Därför…


Döda kapitalismen innan den dödar planeten!


Sätt att förstöra kapitalismen

  • Stryp energin – All ekonomisk verksamhet kräver energiinsatser
  • Dra in på resurser – skapa brist på varor och material
  • Korrumpera försörjningskedjan – Råvaror och produkter måste transporteras
  • Ta bort arbetskraft – All ekonomisk aktivitet kräver arbetsinsatser
  • Ta bort finansiering, kapital – All ekonomisk aktivitet kräver flöden av pengar
  • Begränsa förbrukningen – Ekonomisk produktion måste förbrukas
  • Begränsa innovation – Utan designinnovation skapas inte produkter
  • Skapa katastrofala händelser – Skrämda människor producerar, spenderar eller konsumerar inte
  • Skapa mal- och des-investeringar – Investera i kontraproduktiva områden

”Pandemin representerar ett efterlängtat men snävt fönster av möjlighet att reflektera, ombilda och återställa vår värld”

(Senast 2030) ”Du kommer att äga ingenting och vara lycklig”.
Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande, WEF


The Great Reset = Att börja om från 0
Build Back Better = Tidigare uppbyggnad förstörs


Teknokrati är det enda alternativa ekonomiska systemet i världens historia


”Medan mänskligheten befinner sig mitt i Coronavirus krisen, har de högt inflytelserika medlemmarna av WEF en plan för vad som ska komma härnäst. Den kallas ”The Great Reset” (den stora återställningen) och den föreställer sig en sann ”transhumanistisk” framtid för oss alla”

European Academy on Religion and Society


Här framgår tydligt vad dessa människor menar när de talar om The Great Reset, och här ingår transhumanism.

”Hitintills, har områden att förbättra naturligt åldrande (inklusive för inbitna, ett upphörande av ”ofrivillig död”) såväl som fysiska, intellektuella som psykologiska kapaciteter. Vissa framstående vetenskapsmän, som Hans Moravec och Raymond Kurzweil, förespråkar till och med ett posthumant tillstånd: slutet på mänsklighetens beroende av våra medfödda kroppar genom att omvandla ”våra svaga mänskliga kroppar i version 1.0 till deras mycket mer hållbara och kapabla motsvarigheter i version 2.0”.

– World Economic Forum

Vad är transhumanism?

Transhumanism främjar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt (NBIC) för att förstå och utvärdera möjligheterna att förbättra det mänskliga tillståndet och den mänskliga organismen som öppnas upp av teknologins framsteg. Uppmärksamhet ägnas åt både nuvarande teknologier, såsom genteknik och informationsteknologi, och att förutse framtida sådana, såsom monekylär nanoteknik och artificiell intelligens.

Max More, grundare, modern transhumnism


Max More är en mycket klok man, även om jag inte håller med honom i allt. Han har en filosofisk bakgrund. Vi känner alla till hur denna teknologi reser sig idag. Låt mig presentera det här för en stund.

På den vänstra sidan har vi det fysiska och på den högra sidan det biologiska. Och vi kan se att både hårdvara och mjukvara är inblandade. Men om vi går till de yttre aspekterna Atomer -> Gener, Bits -> Neuroner. Här blandar man dessa som i vanliga fall är åtskilda.

Här sammanblandas dessa, detta har varje större universitet i världen, denna forskning har pågått under de senaste 25 åren och vetenskapliga tidskrifter har skrivit om dem. Dessa har ju varit tillgängliga endast för akademiker, men idag delar de med sig av sina rön till allmänheten.


Sammanfattning av transhumanism

Den centrala utgångspunkten för transhumanism är alltså att den biologiska evolutionen så småningom kommer att erövras av framsteg inom genetiska, bärbara och implanterbara teknologier som på konstgjord väg påskyndar den evolutionära processen.
– World Economic Forum


The Earth Brokers (häftad)Det här fullföljer dessa idéer som började för 30-40 år sedan. Här fanns en upptäckt bland den globala eliten att använda sig av denna teknologi för att ta över, ur deras synpunkt, den biologiska evolutionen. Den som enligt dem var en miljontals år gammal evolution och det är här vi befinner oss idag. De ansåg att evolutionen var ovänlig för världen och mänskligheten för den utvecklade flöden och de argumenterade för att vi måste ingå krig och andra utkristalliseringar av livet. Men plötsligt såg de en möjlighet att vandra över evolutionen. Evolutionen är en process, den behöver inte längre vara slumpmässig utan man kunde forma den genom intelligent omformning, om man kan kalla den så, och på toppen av den genom en biologisk evolution. Det här är ju exakt det som WEF säger. Det är ingen ny idé för dem och denna biologiska evolution kan framryckas av dem genom deras teknologi som artificiellt förklarar processen. De vill alltså förändra evolutionen och påskynda den. Intelligent design kan överlappa det som kommer upp i deras sinne, deras föreställningsprocess, hur de vill att den ska se ut, och idag säger de att de har verktygen för det. 

Låt oss nu gå tillbaka till boken (här ovan) som skrevs 1994, två år efter deras konferens The Earth Summit ägt rum i Rio de Janeiro.

Efter årtionden av misslyckade utvecklingsplaner för Syd och det ökande trycket från miljökrisen över hela planeten, ansågs Earth Summit vara ett dramatiskt nytt tillvägagångssätt för att lösa planetens problem. Att inse att miljö och utveckling är oskiljaktiga, var ett grundläggande steg framåt, men utvecklingen blev snabbt mycket viktigare än miljön. Det fanns litet erkännande av den underliggande orsaken till dagens kris – de ohållbara ekonomiska modellerna som större delen av världen för närvarande följer.

Den nya världsordningen som uppstod efter Rio är identisk med den gamla. Om denna nya världsordning bara var en uppvärmd version av den gamla, kan saker och ting förväntas fortsätta att försämras i nuvarande takt, om inte accelerera, eftersom det nya mantrat är att miljön till och med kan vara ett lönsamt företag som kommer att stimulera utveckling. Dessutom skapas den nya världsordningen långsamt av en global ledningselit som samarbetar med de starkaste folkrörelserna, just de rörelser som uppmärksammade krisen. Den här boken ger en omfattande och kritisk översikt av UNCEO-processen. Genom att undersöka ursprunget och sammanhanget samt de viktigaste deltagarna hjälper den här boken också läsarna att förstå omvandlingen av ”utveckling” såväl som de djupa förändringar som den gröna rörelsen har genomgått.

Här började den Trilaterala kommisionen tala om ”hållbar utveckling” (det har vi väl alla hört talas om till lust och leda?) De var början på Agenda 2020-processen som innehöll förhandlingar på hög nivå, och varifrån något positivt skulle komma ut. Jag rekommenderar er att läsa boken om ni vill lära er hur de tänker och ser på världen. 

Genom den här boken gjorde de någon form av häpnadsväckande uppenbarelse och en av de första sakerna som de sade var:

Analys efter Agenda 21 – The Earth Brokers – 1994

”Vi hävdar att UNCED har förstärkt just denna typ av industriell utveckling (technokrati) som är destruktiv för miljön, planeten och dess invånare. Vi ser hur, som ett resultat av UNCED, kommer de rika att bli rikare, de fattiga fattigare, medan mer och mer av planeten förstörs i processen”.


Jag kan i mångt och mycket säga, att det är just det som pågår. Vi kan se att inga större förbättringar har gjorts, varken för människorna eller naturen. Man får verkligen sträcka sig långt för att hitta några förbättringar som berör dessa ämnen. 

Konventionen om biologisk mångfald (forts.)

”Konventionens inblandning likställer mångfalden av liv – djur och växter – med mångfalden av genetiska koder. Genom att göra det blir mångfald något som modern vetenskap kan manipulera. Den främjar bioteknik som ”väsentligt för bevarande och hållbar användning av biologisk mångfald”. s. 43


Det är exakt här vi vi befinner oss idag. Här vill jag poängtera att dessa teknokrater klassificerar inte människor som någonting annat än som ”djur”. Mänskligheten innefattas alltså av detta påstående. ”Väsen” ingår även i denna beskrivning. Mångfald, är ett nytt ord som de flesta inte har hört talas om tidigare. Det är en mer exakt definition av när FN skapade en mångfald. De flesta tänker väl på de olika slag vi hittar i en skog, träd och djur, och det är en del av det, men de förändrade den definitionen 1992 till att innefatta genetiska koder och att man ska ta över livet så att det blir något vetenskapligt som man kan manipulera. Det var deras vittnesmål. Här är ett annat uttalande de gjorde:

Konventionen om biologisk mångfald – The Earth Brokers 1994

”Den huvudsakliga insatsen som tas upp av konventionen om biologisk mångfald är frågan om ägande och kontroll över biologisk mångfald… det största problemet var att skydda läkemedels- och de framväxande bioteknikindustrierna” – sid. 42


Det här är alltså vad de säger: det största problemet var att skydda läkemedels- och de framväxande bioteknikindustrierna”. Det här är häpnadsväckande. Det handlade INTE om miljön, att göra jorden till en bättre plats att leva på. Biologisk mångfald betyder kontrollen över den genetiska strukturen i mänskligt liv och deras största problem var skyddandet av läkemedel- och bioteknikindustrierna! 

Jag läste boken när den kom ut, men förstod då inte vad som avsågs med biologisk mångfald. Jag verkade då i ett jordbrukssamhälle där man sysslade med hur något kunde växa mer och ge större avkastningar genom att investera i mekaniska maskiner. Idag vet så mycket mer vad de har kommit fram till. Det betyder att ta kontrollen över de genetiska koderna genom att använda sig av genetisk modifiering genom att använda sig av farmaceutisk teknik. 

Jag kan säga att den farmaceutiska tekniken och biotekniken är sammankopplade vid höftet sedan 1992. Så även om vi ser dem separerade här upprätthåller de något som framgår av detta:

49 av 351 sidor (14 %)
Genetisk – 22
Gener – 2
Bioteknik – 23
DNA – 1
Ribosom – 1

Om vi nu går tillbaka till den föregående bilden. Monsanto hade ju en förädling av säd t ex. De tog över nästan varje sädeslag som de kom över och förändrade den genetiska koden i dessa sädesslag så att de kunde vidmakthålla makten genom dessa läkemedels- och biotekniska fabriker. T. ex upptäckte man med bomullsplantor, att man inte behövde bespruta dem med handspray eller via helikopter utan man kunde behandla fröna och detta fungerade riktigt bra. Men de behandlade alla frön de kom över, soja, tobak, majs osv. Allt som kunde konsumeras behandlades av Monsanto, sedan tog de patent på det och sade: nu äger vi det här fröet och du kan inte odla det med mindre än att du betalar licens för det. Okej, säd är levande material, men insekter kan också modifiera det såsom t ex myggor. Man upptäckte också att dessa frön kunde gro dubbelt så fort som var vanligt och det här betydde att de kunde öka köttproduktionen och de tjänade mer pengar än tidigare. Man kan också genetiskt modifiera boskap såsom får och grisar. Grisar har modifierats för transplantationer till människor, så att organ kan transplanteras i människor. Det kan vara en njure eller kanske ett hjärta. Man har även modifierat fåglar, kalkoner, kycklingar, men så här långt har man inte modifierat människor. Det enda som har lyckats undkomma en modifikation har varit den mänskliga befolkningen. 

Om man idag hade samma verktyg som låt oss säga, Adolf Hitler, som fanns under WWII, då skulle det se helt annorlunda ut idag. Nu ser vi detta komma igen. Idag kan det vara så att om man inte giller honom, kan man döda den människan, gillar man inte hudfärgen kan man döda den, eller om det finns någon annan demoniserande syndabock så kan man ju döda också honom. Man kunde ju hitta på nån syndabock såsom judarna, så kunde man döda dem också. Därför vill de ha tillgång till genkoden så att de ska kunna dubblera koden. Idag funderar man över hur man ska kunna tvätta genkoden och ta bort sådant som vi inte gillar eller tillföra något nytt. Det här är mycket skrämmande, men med dagens teknologi är det möjligt för första gången att göra det på människor. 

Med dagens pandemi och sprutor innehållande mRNA runt om i hela världen, är det för första gången som man har använt sig av detta i experimentsyfte på hela den mänskliga befolkningen. 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 49-out.jpg

Men låt oss nu gå till Agenda 21

Du kan se FN:s logo här, och jag rekommenderar människor att köpa den här boken så att de själva får se att jag inte pratar skräp här. Som forskare gjorde jag en undersökning av vilket ord författaren använde mest och dessa ser du listade här ovan (eller nedanför.

Genetisk – 22 gånger
Gener – 2 gånger
Bioteknik – 23 gånger
DNA – 1 gånger
Ribosom – 1 gånger

Det var rätt så få gånger med tanke på att boken innehöll 351 sidor. De var inte de viktigaste ämnena om man ser till hela boken. Men om vi går till den här boken…

Det är en gigantisk bok på 1152 sidor och när jag gjorde en ordsökning i den här boken hittade jag 

Genetisk – 518 gånger
Gener – 162 gånger
Bioteknik – 112 gånger
DNA – 97 gånger
Ribosom – 17 gånger

Alltså i den här boken bestående av 1152 sidor innehöll 900 av dem något av dessa ord, eller till 78 %. Detta bekräftar att dessa Earth Brokers vet exakt vad de talar om. Jag bedömer att dessa vet exakt vad de talar om och deras bedömning är till 100 % korrekt. Den handlar om genetisk modifikation av livet. Det här betyder att genetisk modifiation av levande varelser har varit ett stort ämne för dem, och en huvudsaklig insats sedan 1992. Det har gått under radarn under så många år, men nu, tack vare det som har pågått under de senaste två åren har det här kommit i fullt dagsljus om vad deras verkliga plan är. Deras främsta mål var mänskligheten själv och det är exakt vad som sker idag. 

Teknokrati är för samhällelig struktur och funktion…

Med den här bilden vill jag visa vad teknokrati handlar om och vad Klaus Schwab har för avsikt när han pushar på för teknokrati vid samma tidpunkt. Det visar på systemet där människorna ska leva. Teknokrati är för samhällelig struktur och hur det social systemet ska fungera. Det är ett helt nytt system, en stor återställning, och inget som vi känner till från det förra århundradet. 

Teknokrati är för samhällets struktur så som…

transhumanism är för människorna som bor där!

Den genetiskt modifierade människan kan du beskriva som Hitlers superman, eller en tecknad karaktär. Jämför man dessa två, så är de lika, ingenting är nytt här. De beskrivs bara på olika sätt. Transhumanism är Klaus Schwabs idé om dem som han vill att ska omforma världen. Vi som tillhör den gamla världen, vi är inte kompatibla med den nya världen och dess maskineri. Så vi måste transformera oss själva till att leva i den här världen. Jag är inte expert på Hitler eller hans experiment, men han han talade om det 1000-åriga riket som skulle befolka jorden. Så ingenting har egentligen förändrats här. 

Nu kommer människor till detta World Economic Forum och vi ser sådana som den här damen här 

som säger: Välkommen till 2030. Jag äger ingenting, jag har inget privatliv, och livet har aldrig varit bättre. Det här är Klaus Schwabs, WEF:s och dessa teknokraters och hela världens eliters vision. Världen ska bli så avskalad att vi inte ens ska äga någonting. De vill inte ens att vi ska tänka själv och här säger hon också, att livet aldrig har varit bättre. Det här kan inte endast bero på att hon är blond utan för att hon är totalt hjärntvättad från insidan och ut. Det betyder också att du har ingen rättighet till din egen kropp för när tiden går, kommer dessa att lägga beslag på den och dina intellektuella sinnen.

Välkommen till Moderna. Vi tror att mRNA är ”livets mjukvara”

Varje cell i kroppen använder mRNA för att tillhandahålla realtidsinfrastruktur för att dämpa de proteiner som är nödvändiga för att driva alla aspekter av biologi. Inklusive i människors hälsa och sjukdomar. Med tanke på dess väsentliga roll tror vi att mRNA kan användas för att skapa en ny kategori av läkemedel med betydande potential att förbättra patienters liv.

Så säger de på sin hemsida.

Vad gör man med mjukvara? Man programmerar så att de ska utföra dessa modifieringar. Vad många inte förstår är vad som menas med ”livets mjukvara”. Det här är förmodligen den mest bedrägliga kommentar man kan göra i egenskap av ”vaccin”-tillverkare. Det är ju inte frågan om ett vaccin i dess sanna bemärkelse. 

De fortsätter:

”Vi är banbrytande för en ny klass av läkemedel gjorda av budbärar-RNA. De potentiella implikationerna av att använda mRNA som läkemedel är betydande och långtgående och kan på ett meningsfullt sätt förbättra hur läkemedel upptäcks, utvecklas och tillverkas”.

Här är det ju människor som de sätter en spruta i, inte djur, fiskar eller insekter. Denna mjukvara har nu blivit en lekplats för dessa globalister för att tillverka en människa som tilltalar dem. Detta är ju exakt det som vi såg tidigare, men presentationen har förändrats. Men den underliggande presentationen och målet har inte förändrats. 


Här följer en intervju skedd i hemlighet mellan Project Veritas (PV) journalist som intervjuar Christopher Cole, FDA, Executive Officer of Countermeasures Iniative

Christopher Cole, FDA:s verkställande direktör för motåtgärdsinitiativ (CC):
… så småningom ett årligt Covid-vaccin precis som ett influensaskott.
PV: För småbarnen…
CC: Bra för alla.
PV: Okej. Så småbarnen också, då måste de få det årligen.
CC: Förmodligen. Jag håller inte helt med deras FDA – processen
PV: Vad menar du inte håller med om framstegen?
CC: Tja, jag menar, de har inte alla… tester finns inte där. Så jag håller med om det som är viktigt är att inokulera dem (småbarn) men du kan inte ge föräldrarna så mycket säkerhet som du normalt vill. Det är (Emergency Use Authorization) EUA. för alla åldersgrupper, alla beteckningar och där måste man bli godkänd av specifika åldersgrupper.
PV: Tror du att det verkligen är en nödsituation för småbarn?
CC: Tja, de är alla godkända under en nödsituation. Effektdata behöver inte vara lika hög. Standarden för att få tillstånd för akut användning är att det ger fler fördelar än skada.
PV: Jag trodde att deras fall inte var så höga för 6 månader till 4-åringar
CC: Det är de inte, men det – eftersom det är relaterat till Covid är det under den EUA-godkännandeprocessen.Kategorier:Böcker, Hälsa, Media, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: