VEM BESTÄMMER VÅR UTVECKLING ?

2021-11-17
Kalle Hellberg

Sedan 1986 har jag försökt att föra ut information om vilka makthavare på vår Jord som bestämmer och styr allas vår tillvaro, samt viktiga beslut dom planerat. Det är många tidningsredaktioner och enskilda journalister samt en hel del s k allmänhet som fått ta del av handlingar som bevisar innehållet i denna artikel.

Inget av våra massmedia har haft ”plats” eller ”tid att sätta sig in i handlingarna”. En av våra större dagstidningar svarade helt ärligt att ”dylik information får ej införas i vår tidning”.

Att svenska politiker och andra makthavare i årtionden har ljugit för svenska folket i frågan om t ex svensk neutralitet, har allmänheten nu fått klarlagt. Men att samma politiker och makthavare sedan 2:a världskriget ingått och ingår i världsomspännande s k elitklubbar (vilka lyder under de största bankirhusen vars syfte verkar vara att få total makt på vår Jord), är ännu okänt för de flesta.

 

                                    Vem har makten?

Vem eller vilka människor är det då som har den verkliga makten?

Populärt talas det om ”kapitalet” som styr utvecklingen på vår Jord, men bakom kapitalet finns människor av kött och blod. De mest betydelsefulla personerna ingår i de största bankirfamiljerna, bl a Rothschild, Warburg, Morgan och Rockefeller.… Dessa bankirhus har förgreningar och medlöpare i bankväsendet och industrier över hela Jorden. De har totalt inflytande över de flesta nationerna genom elitklubbarna Bilderberggruppen i Europa, Council on Foreign Relations (CFR) i USA och Trilateral Commission (TC). Den sistnämnda, bildad 1972 och med f n ca 300 medlemmar, har en övergripande uppgift att sammanlänka Nordamerika, Europa och Japan genom att göra dessa beroende av varandra. En del viktiga beslutsfattare medverkar i alla tre grupperna. Gemensamt kan vi kalla dem för bankirernas ”arbetsgrupper”.

for Corporate Members

Det var övervägande män ur CFR (gruppen bildades 1921 och består f n av ca 2900 nordamerikanska V.I.P) som 1945 bildade nuvarande FN, bankirernas syfte verkar vara att skapa sin egen övergripande ”världsregering”. Alla presidenter i USA, vare sig det är en republikan eller demokrat, rekryteras ur CFR (alltid bankirernas man).

Dessa bankirförgreningar har totalt inflytande över nyhetsförmedlingen i egenskap av ägare till nyhetsbyråerna AP, AFP, UPI och Reuter. De är ägare till Världsbanken, som lånar ut pengar till nationer som ”råkat” hamna på obestånd, givetvis sker utlåningen inte utan krav på inflytande över nationen. Deras betydelse förstås vi när man på ett ögonblick kan rasera ekonomin för alla nationer, genom en hand-uppräckning på ”Wall Street”!

The Bilderberg Group - Bilderberg - Affiche et Impression d'art | TeePublic  FR

                                    I elitklubbar sker besluten!

Året var 1952. Den amerikanske medborgaren och exilpolacken Joseph Retinger (Vatikanen och bankirernas springpojke, står officiellt som grundaren av Kol- och Stålunionen) kontaktar Hans Kunglig Höghet prins Bernhard av Holland med en begäran om att han skall hjälpa till med att bilda en maktgrupp liknande CFR, men med syfte att ta den beslutande makten i Europa.

Bilderberg meeting - Wikipedia

Arbetet med att bilda denna maktgrupp påbörjar prins Bernhard omedelbart, tillsammans med bäste vännen Marcus Wallenberg, och gruppen är klar för sitt första möte 29-31/5 1954, vilket sker på Hotell de Bilderberg i Oostebech, Holland (därav namnet).

Enligt George McGhee, f d styrelsemedlem i Bilderberggruppen, är det på detta första möte som riktlinjerna för ett ”Europas Förenta Stater” skissas (det s k Romfördraget). Prins Bernhard har aldrig försökt dölja att Bilderbergarnas yttersta mål är en världsregering!

Grattis Svenska folket till er nya ”folkvalda statsminister”! 

Bilderberggruppen är den mest betydelsefulla maktgruppen av alla, den består av de ”högsta” politikerna, industriledarna, bankmännen och fackföreningsmännen från världens industrinationer (f n ca 120 st medlemmar), i den inre beslutande cirkeln ingår även män från CFR och TC. De träffas en gång per år, varaktighet normalt 3 dagar, och tar de viktigaste besluten för resp nation, som redan dagen därpå påverkar oss alla. Ingen insyn för massmedia om vad som förhandlas förekommer.

Det var alltså i denna grupp som EG/EU ursprungligt formades, grundsyftet var inte (endast) ett fredsprojekt, vilket det officiella budskapet bl a beskriver, eftersom det är lätt att få medgörliga medborgare med detta budskap. Vad de godtrogna inte förstår är att de som verkar stå för ”fredsansträngningarna”, är samma personer som vidtager de militära åtgärderna!

Nej, syftet var och är att få ett starkt Europa där en liten maktelit skall styra för att, tillsammans med USA och Japan, få så effektiv kontroll som möjligt över Jordens resurser och människor. Allt för att tillfredsställa de stora bankirhusen. Målet är en ”världsunion” med en (1) regering, ett myntslag, en religion osv.

Mass Media Research Papers

                                    Massmedias roll

För att få medgörliga medborgare skall massmedia utnyttjas till att föra ut ”rätt” information om t ex EG/EU, enligt maktens män (nyckelpersoner inom massmedia ingår i alla maktgrupper).

I alla myndighetsutredningar skall det bara ingå utredare som från början är positiva till EG/EU, utgången av utredningarna är givetvis bestämd på förhand. I s k objektiva radio och TV-program om EG/EU (t ex Radio Europa, Studio Europa, Euroclick eller Glashuset) skall såväl programledare, ”experter” som publik i möjligaste mån handplockas för minimal eller ”lämplig” kritik osv.

                                    Industrin har bråttom

Eftersom industrins ”toppar” i Europa ansåg att dåvarande EG var för långsam med harmoniseringen av nationerna, började man i slutet av 70-talet att planera en ny arbetsgrupp för att skynda på denna harmonisering. Det resulterade i bildandet av ”European Round Table of Industrialist”, vilken tillkom officiellt i Amsterdam 1/6 1983, med P-G Gyllenhammar som ordförande.

Denna maktgrupp består av de ”högsta” industriledarna i Europa (f n ca 40 st, många är även medlemmar i Bilderberggruppen).

Wisse Dekker - WikipediaI denna grupp ingår bl a tyska Philipschefen Wisse Dekkers, (bilden) som är ”fader” till den s k ”Vitboken” (EU:s bibel). 1984 framlade P-G Gyllenhammar på ett Round-Table möte att Sverige skulle infogas i EG 1992. Han förklarade också att EG skulle satsa 260 miljoner kr på lobbingverksamhet i Norden (mutor?) för att driva igenom Scan Linc med tillhörande bro över Öresund. Tunneln under engelska kanalen är denna maktgrupps verk och ingår i ”missing links” för ett, för storindustrin, effektivt sammanlänkat Europa.

Round table meeting at Track I level of VI Ulaanbaatar Dialogue conference  held

                                    Round Table:s planer

I dessa direktörers värld är ett maximalt utnyttjande av människor (slavarbete) nödvändigt. Arbetare skall med kort varsel kunna skickas till platser där de för tillfället behövs (det kallas för den enskildes ”frihet” att få jobba var man vill). Motsträviga människor avväpnas lätt genom att arbetslösheten planeras till en hög nivå i alla EU-nationer, samtidigt som de flesta sociala skyddsramar raseras.

De som inte orkar eller kan hänga med i de kommande 24-tim / dygn verksamma fabrikerna skall, enl direktörerna, ta hand om den ”informella sektorn”, m a o ta hand om de gamla och sjuka (oavlönade?) när den offentliga sektorn är skrotad.

Allt färre men allt större företag kommer att finnas kvar och dessa skall integreras på alla nivåer, bl a skall all administration och kvalitetsnormer hanteras efter samma mönster i alla företag (verktyg för detta är bl a ISO 9000 och CE-märkning, något som endast gynnar storföretagen, medan de nationella ledarna har order om att tala sig varma för småföretagens överlevnad). Allt för att makteliten skall ha fullständig kontroll via sina samkörda datanät. Bakom hela informations-teknologin, IT, innefattande bl a Internet, står dessa bankirer. De har givetvis egna ”gräddfiler” i Internet, som allmänheten inte har tillgång till samt all möjlighet att fullständigt kartlägga alla människors elektroniska överföringar av information (USA:s hemliga avlyssningssystem Echelon är beviset för detta). Arbetarskydd och lagar som hindrar utsugning av mänskliga resurser, får ej längre finnas. Inga nationella hinder får förekomma för vare sig kapital eller varor mm.

 

                                    Nya ”marknader”

När öststaterna började vackla i början av 90-talet bildar P-G Gyllenhammar och dåvarande tyska socialdemokraternas ordförande Björn Engholm en ny maktgrupp av industrimän, North European Club (NEC), med syfte att verka för inflytande över Östnationerna. I deras planer ingår att öststaternas industrier och befolkning skall utnyttjas som ”lågprisunderleverantörer” till Västeuropas industrier. Länkar i form av motorvägar för snabba ”just in time” leveranser skall byggas mellan öst och väst enl NEC.

                                    Bilderbergarnas ”krispaket”

Det var på de ekonomiska maktherrarnas möte i jan -90 i Hamburg som vår dåvarande finansminister K-O Feldt fick riktlinjerna till det ”krispaket” som det socialdemokratiska partiet framlade i feb -90 (Feldt medverkade där som ”framtidsideolog”). K-O Feldt åker med maktherrarnas budskap till P-G Gyllenhammar, de granskar och justerar ”paketet” (bl a så infogas här att Sverige, genom sossarna, snarast skall ansöka om svenskt medlemskap i EG, för vilket dom inte hade mandat från svenska folket), innan massmedia och opposition fick ta del av detta ”paket”.

Kjell-Olof Feldt: Det måste in mer pengar

K-O Feldt (bilden) (liksom ”bästisen” Henry Kissinger) har i många år ingått som ekonomisk expert i

P-G Gyllenhammars hemliga konsultbyrå ”Volvo International Advisory Board” (VIAB), en byrå som sålde ekonomisk information till bl a västeuropeiska regeringar (min åsikt är att byråns huvuduppgift var att integrera den ekonomiska politiken i västeuropeiska nationer, som förberedelse till det kommande EU).

I P-G:s bastu har många viktiga världspolitiska beslut formats.

Att en svensk finansminister har detta ”extraknäck” utan att det kommer till allmänhetens kännedom, är belysande för svensk massmedias roll i samhället.

K-O Feldt beskylls ibland för att vara ”pappa” till den förhatliga skattereformen (den som premierar de redan rika och tar från de fattiga), sanningen är att han bara utfört givna order uppifrån!

Att det förekommer övertramp av borgerliga politiker, t ex bankrån, har vi fått lära oss de senaste åren. Det är dock betydligt svårare för inbitna socialdemokrater att acceptera det faktum att partiets ledning, ända från Erlanders tid, varit och är medlemmar i Bilderberg-gruppen (de stora bankirhusens ”arbetsgrupp” för Europa) och lyder efter de direktiv som utgår från makteliten.

Det är betecknande att den ”inre beslutande kretsen” (ca 25 st européer och ca 15 amerikaner) i Bilderberggruppen företrädesvis kallar sig själva för ”socialister” och att deras kommande världsherravälde skall ske med ”diktatorisk socialism”! Vägen dit skall ske genom ”tyst krig”.

                                    Svenska ”eliten”

Följande svenska politiker, bankmän, fackföreningsmän och företagsledare är eller har varit medverkande i Bilderbergergruppen (ej heltäckande lista): Sven Aspling, Erik Boeman, Sven Dahlman, Tage Erlander, Arne Geijer, Gunnar Lange, Bertil Ohlin, Rickard Sandler, Herbert Waldenström, Gunnar Heckscher, Yngve Holmberg, Axel Iveroth, Per Jakobsson, Herman Kling, Björn Lundvall, Thorbjörn Fälldin, Olof Palme, Herbert Tingsten, Marcus Wallenberg, Sten Gustavsson, Clas-Erik Ohdner, Hans Werthén, Anders Ferm, Kjell-Olof Feldt, Krister Wickman, Ines Uusman, Ingemund Bengtsson, Mona Sahlin, Carl Bildt (titulerad ”the High Representative”), Percy Barnevik, Göran Persson, Anders Åslund  m fl.  Eftersom alla deltagarlistor är hemliga har jag ännu inte fått fram alla i de senaste regeringar och riksdagar som medverkat i Bilderberggruppen, (sanningen uppdagas så småningom). Alla deltagare är inte, och blir inte, invigda i ”den inre kretsens” syften och göromål (de flesta kommer aldrig att förstå att de ingår i ett maktspel och utnyttjas för helt andra syften).

                 

                                    P-G avslöjar

Pehr G Gyllenhammar 1992 4 juli 1992 - Sommar & Vinter i P1 | Sveriges Radio

Den 27/1 -94 händer det som inte ens undertecknad kunnat drömma om!

P-G Gyllenhammar framträder själv i radions P1 kl 16.00 och bekräftar mycket av ovan sagda. Han berättar om sin egen maktposition i samhället, om sina hemliga uppgörelser om bl a Scan Linc med socialdemokratiska partiet via K-O Feldt, om sin och andra industriledares roll i EG/EU, om uppgörelser mellan höga politiker och industrimän mm. Förklaringarna är bevis för att allt av betydelse är förutbestämt.

Detta om något är bevis för att all s k debatt som nu pågår om EG/EU bara är till för att vilseleda allmänheten, att våra makthavare kör ett spel helt efter elitklubbarnas piska. Nu, om aldrig förr, så måste myglet avslöjas, trodde jag!  Nu kan t o m de maktgalnas hemliga planer för en världsdiktatur komma ut i ljuset!

Inte en rad i någon tidning, inte ett ord i radio eller TV om P-G:s sensationella avslöjande, har jag funnit efter detta!Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: