Global uppvärmning! Geoteknik förstör vår planet och mänskligheten

Detta är bara fragment uttagna ur hela boken om Global WAR-NING… Hela boken finns på länken här under. Sist, ett öppet brev till Greta Thunberg


2021-11-14

by Michel Chossudovsky
https://www.globalresearch.ca/global-war-ning-geoengineering-is-wrecking-our-planet-and-humanity/5753754

Denna viktiga bok med titeln Global VARNING! Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity av Prof. Claudia von Werlhof (Redaktör) omfattar bidrag från framstående forskare och aktivister.

I del 1 ligger fokus på geoteknik, politik och planeten. Del II analyserar kvinnor i försvaret av moder jord.

När vi går i tryck träffas världens ledare i Glasgow vid COP-26 under överinseende av ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC).

Allas ögon är nu riktade mot ”de överhängande farorna med koldioxid- och växthusgasutsläpp”.

Den så kallade ”klimatnödsituationen” har blivit ett lägligt och bekvämt instrument för propaganda som används för att distrahera människor från att ifrågasätta ”den verkliga krisen”, nämligen Covid-19 ”plandemin” (ansatt av finanseliten) som förstör människors levnad över hela världen.

Uteslutning av geoteknik och miljömodifieringstekniker (ENMOD) från klimatdebatten

Dr. Rosalie Bertell | grontteknisktnatverkCOP-klimatdebatten under UNFCCC har ihärdigt uteslutit analysen av geoteknik som Slowly Wrecking our Planet enligt den bortgångna Rosalie Bertell (bilden) (kapitel II). Med Rosalie Bertells ord: ”Geoengineering definieras som planetarisk miljöteknik av vår atmosfär: det vill säga att manipulera vårt väder, våra hav och vår hemplanet själv.

Liksom vid tidigare klimattoppmöten kommer inte geoteknik och miljömodifieringstekniker (ENMOD) att behandlas vid COP26 i Glasgow. Debatten om klimatförändringen fokuserar enbart på effekterna av utsläpp av växthusgaser och åtgärder för att minska så kallade konstgjorda CO2-utsläpp enligt Kyotoprotokollet.

Ironiskt nog har Environmental Modification Techniques (ENMOD) erkänts av FN 1977 efter undertecknandet i Genève av konventionen om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljömodifieringstekniker.

Konventionen från 1977 ratificerades av FN:s generalförsamling som förbjöd ”militär eller annan fientlig användning av miljömodifieringstekniker med utbredda, långvariga eller allvarliga effekter.” (AP, 18 maj 1977).

Både USA och Sovjetunionen har undertecknat konventionen.

Styrd av intresset av att befästa freden, … och att rädda mänskligheten från faran att använda nya krigföringsmedel, (…)

Att inse att militär … användning av sådana [miljömodifieringstekniker] kan ha extremt skadliga effekter för människors välfärd,

Önskar att effektivt förbjuda militär … användning av miljömodifieringstekniker för att eliminera farorna för mänskligheten. … och bekräftar sin vilja att arbeta för att uppnå detta mål, (…)

Varje stat som är part i denna konvention åtar sig att inte engagera sig i militär … användning av miljömodifieringstekniker som har utbredda, långvariga eller allvarliga effekter som medel för förstörelse, skada eller skada på någon annan konventionsstat. (Konvention om förbud mot militär eller annan fientlig användning av miljömodifieringstekniker, Förenta Nationerna, Genève, 18 maj 1977. Trädde i kraft: 5 oktober 1978.

Konventionen definierade ”‘miljömodifieringstekniker’ som att hänvisa till varje teknik för att förändra – genom avsiktlig manipulation av naturliga processer – jordens dynamik, sammansättning eller struktur, inklusive dess biota, litosfär, hydrosfär och atmosfär eller i yttre rymden.” (Environmental Modification Ban Faithfully Observed, Parts Declare, UN Chronicle, juli 1984, Vol. 21, s. 27)

Innehållet i 1977 års konvention bekräftades i mycket allmänna ordalag i ramkonventionen om klimatförändringar (UNFCCC) som undertecknades vid 1992 års  Earth Summit i Rio de Janeiro:

”Stater har… i enlighet med Förenta Nationernas stadga och folkrättens principer, (…) ansvaret att säkerställa att aktiviteter inom deras jurisdiktion eller kontroll inte orsakar skada på miljön i andra stater eller områden utanför gränserna av nationell jurisdiktion.” (FN:s ramkonvention om klimatförändringar, New York, 1992)

Efter Earth Summit 1992 i Rio de Janeiro togs frågan om klimatförändringar för militärt bruk aldrig upp vid efterföljande klimatmöten i UNFCCC. Frågan raderades, medvetet bortglömd. Det är inte en del av debatten om klimatförändringar. UNFCC:s uteslutning av 1977 års konvention om miljömodifieringstekniker utgör ett uppenbart brott mot FN-stadgan.

Med Claudia von Werlhofs ord i kapitel I

Stream ON THE BRINK RADIO CLAUDIA VON WERLHOF GLOBAL WARNING/NICK BEGICH by  JEFF GEOFFRENSIS | Listen online for free on SoundCloud
Claudia von Werlhof

Militär geoteknik är en makroteknik för att påverka och förändra planetära processer och samtidigt en mikroteknik för att påverka våra kroppar och sinnen, en mind control-teknologi. Men militär geoteknik hålls inte bara dold för allmänheten. … Under tiden förvandlar den verkliga geoingenjören emellertid med våld planeten för militär användning mot oss och sig själv. Detta betyder att Moder Jord är ”beväpnad” och försöker förändra henne till en gigantisk krigsmaskin.

I februari 1998 höll emellertid Europaparlamentets utskott för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik offentliga utfrågningar i Bryssel om den USA-baserade väderkrigföringsanläggning som utvecklats under HAARP-programmet.

Kommitténs ”resolutionsförslag” lämnat till Europaparlamentet:

”Anser HAARP.[The High Frequency Active Auroral Research Program baserat i Alaska].. i kraft av dess långtgående påverkan på miljön som en global angelägenhet och kräver att dess juridiska, ekologiska och etiska konsekvenser ska granskas av en internationell oberoende organ…; [kommittén] beklagar den upprepade vägran från Förenta staternas administration … att vittna till den offentliga utfrågningen … om miljö- och allmänna risker [med] HAARP-programmet.” (Europaparlamentet, utskottet för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor, Bryssel, dok. nr A4-0005/99, 14 januari 1999).

Kommitténs begäran om att utarbeta en ”grönbok” om ”miljöpåverkan av militär verksamhet” avslogs dock slentrianmässigt. Bryssel var angelägen om att undvika en uppgörelse med Washington. (se Europeiska rapporten, 3 februari 1999).

”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather” för militärt bruk

Klimatkonsensus utmanas av författarna till Global WAR-NING: Geoengineering Is Wrecking Our Planet and Humanity. Den militära användningen av ENMOD är rikligt dokumenterad. Det är en del av en militär agenda, som bekräftas av det amerikanska flygvapnet:

”[Vädermodifiering] erbjuder krigskämpen ett brett utbud av möjliga alternativ för att besegra eller tvinga en motståndare… Väderförändringar kommer att bli en del av inhemsk och internationell säkerhet och kan göras ensidigt… Det kan ha offensiva och defensiva tillämpningar och till och med användas i avskräckande syfte. Förmågan att generera nederbörd, dimma och stormar på jorden eller att modifiera rymdväder… och produktionen av artificiellt väder är alla en del av en integrerad uppsättning [militär] teknologier.” (USA:s flygvapendokument AF 2025 slutrapport)

See complete reports commissioned by the US Air Force

Från att förbättra vänliga operationer eller störa fiendens genom småskalig anpassning av naturliga vädermönster till fullständig dominans av global kommunikation och kontroll mot rymden, vädermodifiering erbjuder krigskämpen ett brett utbud av möjliga alternativ för att besegra eller tvinga en motståndare. Några av de potentiella funktionerna som ett vädermodifieringssystem skulle kunna ge en överbefälhavare i krig (CINC) listas i tabell 1.

Varför skulle vi vilja bråka med vädret? är underrubriken till kapitel 2 i rapporten.

image description”Enligt general Gordon Sullivan, tidigare arméchef, ”När vi tar ett steg framåt i tekniken på 2000-talet kommer vi att kunna se fienden dag som natt, i alla väder – och gå efter honom obevekligt.” global, exakt, robust, systematisk vädermodifieringsförmåga i realtid skulle ge krigsbekämpande CINCs en kraftfull maktmultiplikator för att uppnå militära mål. Eftersom vädret kommer att vara gemensamt för alla möjliga framtider, skulle en vädermodifieringsförmåga att vara universellt tillämplig och ha användbarhet över hela spektrumet av konflikter. Förmågan att påverka vädret även i liten skala kan förändra det från en maktnedbrytare till en maktmultiplikator.”

Under rubriken:

Global Warning?? Geo-engineering is wrecking our planet | EU | Before It's  News

Vad menar vi med ”vädermodifiering”?

I rapporten står det:

”Termen väderomvandling kan ha negativa konnotationer för många människor, både civila och militära medlemmar. Det är därför viktigt att definiera omfattningen som ska beaktas i denna artikel så att potentiella kritiker eller förespråkare för vidare forskning har en gemensam diskussionsgrund.

I vid bemärkelse kan vädermodifiering delas in i två huvudkategorier: undertryckande och intensifiering av vädermönster. I extrema fall kan det innebära skapandet av helt nya vädermönster, dimning eller kontroll av svåra stormar, eller till och med förändring av det globala klimatet i en långtgående och/eller långvarig skala. I de mildaste och minst kontroversiella fallen kan det bestå av att inducera eller undertrycka nederbörd, moln eller dimma under korta tider över ett småskaligt område. Andra lågintensiva applikationer kan inkludera ändring och/eller användning av nära rymden som ett medium för att förbättra kommunikationen, störa aktiv eller passiv avkänning eller andra ändamål.”

Utlösandet av stormar:

”Vädermodifieringsteknik kan involvera tekniker som skulle öka latent värmefrisättning i atmosfären, ge ytterligare vattenånga för molncellsutveckling och ge ytterligare yt- och lägre atmosfärisk uppvärmning för att öka atmosfärisk instabilitet.

Avgörande för framgången för varje försök är att utlösa en stormcell i de redan existerande atmosfäriska förhållandena lokalt och regionalt. Atmosfären måste redan vara villkorligt instabil och den storskaliga dynamiken måste stödja vertikal molnutveckling. Fokus för insatsen för vädermodifiering skulle vara att tillhandahålla ytterligare ”förhållanden” som skulle göra atmosfären tillräckligt instabil för att generera moln och så småningom stormcellsutveckling. Stormcellernas väg som en gång utvecklats eller förstärkts beror inte bara på stormens mesoskala dynamik utan de regionala och synoptiska (globala) skala atmosfäriska vindflödesmönstren i området som för närvarande inte är föremål för mänsklig kontroll.” (sida 19)

Militäranalytiker är tysta i ämnet. Meteorologer undersöker inte saken, och miljövänner är angelägna om global uppvärmning och Kyotoprotokollet.

Conspiracy Theories Abound as U.S. Military Closes HAARP

HAARP-programmet

High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) etablerades ursprungligen i Gokona, Alaska, 1992. Enligt ett uttalande från det amerikanska flygvapnet stängdes HAARP-anläggningen i maj 2014. Vädermodifieringstekniken råder ändå. Flyttades den till en okänd plats? I mitten av 1990-talet var HAARP-tekniken i full drift. Utvecklingen av vädermodifieringstekniker för militär användning under de senaste tjugo åren har inte avslöjats.

HAARP var en del av en generation av sofistikerade vapen under US Strategic Defense Initiative (SDI). HAARP, som drivs av Air Force Research Laboratorys Space Vehicles Directorate, utgör ett system av kraftfulla antenner som kan skapa ”kontrollerade lokala modifieringar av jonosfären” [det övre lagret av atmosfären]:

HAARP presenterades för den allmänna opinionen som ett program för vetenskaplig och akademisk forskning. Amerikanska militärdokument verkar dock tyda på att HAARP:s huvudmål är att ”exploatera jonosfären för försvarsdepartementets ändamål.” (Se Michel Chossudovsky, The Ultimate Weapon of Mass Destruction: ”Owning the Weather” for Military Use, Global Research, 27 september 2004

Utan att uttryckligen hänvisa till HAARP-programmet pekar den amerikanska flygvapnets studie som citeras ovan på användningen av ”inducerade jonosfäriska modifieringar” som ett sätt att förändra vädermönster såväl som att störa fiendens kommunikationer och radar. (Ibid)

HAARP har också förmågan att utlösa strömavbrott och störa elkraftsystemet i hela regioner:

”Rosalie Bertell, ordförande för International Institute of Concern for Public Health, säger att HAARP fungerar som ”en gigantisk värmare som kan orsaka stora störningar i jonosfären, skapa inte bara hål utan långa snitt i det skyddande lagret som hindrar dödlig strålning från att bombardera planeten’.

Fysikern Dr Bernard Eastlund kallade den ”den största jonosfäriska värmaren som någonsin byggts”. HAARP presenteras av det amerikanska flygvapnet som ett forskningsprogram, men militära dokument bekräftar att dess huvudmål är att ”framkalla jonosfäriska modifieringar” i syfte att förändra vädermönster och störa kommunikationer och radar.

Enligt en rapport från den ryska statsduman: ”USA planerar att genomföra storskaliga experiment under HAARP-programmet [och] skapa vapen som kan bryta radiokommunikationslinjer och utrustning installerad på rymdskepp och raketer, provocera fram allvarliga olyckor i elnäten och i olje- och gasledningar, och har en negativ inverkan på den mentala hälsan i hela regioner.’

Vädermanipulation är det förebyggande vapnet par excellence. Det kan riktas mot fiendeländer eller ”vänliga nationer” utan deras vetskap, som används för att destabilisera ekonomier, ekosystem och jordbruk. Det kan också utlösa kaos på finans- och råvarumarknaderna. Störningarna i jordbruket skapar ett större beroende av livsmedelsbistånd och importerade spannmålsbaser från USA och andra västländer.” (Michel Chossudovsky, Weather Warfare: Se upp för den amerikanska militärens experiment med klimatkrigföring, The Ecologist, december 2007)

Att skydda solen med aerosoler innebär en frontal attack på livet

Fler och fler bönder världen över fördömer atmosfäriska fenomen som de aldrig har sett förut och som de inte förstår, men vars konsekvenser är en avsevärd förlust av markens produktivitet. Förlängt i tid och rum kan det orsaka en allvarlig matkris. De rapporterar onormal bildning av moln, försvinnande av regnmoln från ett ögonblick till ett annat, skymning av solen av ett konstigt vitt lager som förhindrar mognad av frukter, främjar kolonisering av träd, svampar och lavar som gör att skogen dör, spridning av märkliga skogsbränder, minskning eller misslyckade skördar, förekomsten av aluminiumpartiklar i mark och regnvatten och uppkomsten av allvarliga hälsoproblem.

Följande interventionssammandrag presenterades för den andra konferensen om klimatteknik av IASS i Berlin 2017, på uppdrag av den spanska bonden, Marcos Alonso, i syfte att förhöra de geoingenjörer som deltog i den. Förslaget förkastades, som så många andra kritiska ingripanden i ämnet:

Countries Most Affected by Global Warming | Mappr

Som bonde tillbringar jag mina dagar på fälten och håller ett omsorgsfullt öga på utvecklingen av grödor och relaterade miljöfaktorer. Fram till helt nyligen hade bönder kunskapen om sitt yrke överfört från generation till generation i evigheter. De kunde tolka himlen, molnen och vinden utan matematiska modeller, vi visste hur vi skulle bestämma fuktigheten i jorden och växternas välbefinnande utan sensorer eller senaste tekniska hjälpmedel, och vi visste hur vi kunde hitta lösningar på det. Detta är inte sant längre. Under det senaste decenniet har bönder sett ett mycket märkligt beteende av naturliga vädermönster kopplat till spridningen av aerosoler på himlen, vilket förändrar solljuset och vädret, förstör molnen, decimerar skördar och försämrar växtlivet med försvinnandet av många arter. Aluminiumhalten i ekologisk jord har passerat på ett år från 5.680 mg/kg till 19.300 mg/kg och titanhalten från 100 mg/kg till 1.500 mg/kg. Dessa material matchar dem som föreslagits av geoingenjörer för klimatförändringsändamål. Vi har inget regn, en förgiftad jord och många hälsoproblem. Dessa är verkliga fakta, inte modeller eller akademiska geoteknikhypoteser. Det är uppenbart att det som sprids uppe kommer att komma ner till jorden. Någon av er som har funderat på effekterna av denna förorening för växter, djur och människor? Så jag ber dig att sluta med denna galenskap.

Kolflygaska är extremt giftig och innehåller neurodegenerativa ämnen som aluminium, barium, kvicksilver, etc., vilket skulle förklara den alarmerande ökningen av fall av Alzheimers, Parkinsons eller barn- och ungdomsautism över hela världen, men också av luftvägssjukdomar och lungcancer. Dr Herndon et al. dra slutsatsen att dessa geoengineeringsprogram inte bara lindrar den globala uppvärmningen utan den skapar den. Dessutom har de funnit att dödlig ultraviolett strålning UV-B och UV-C nu tränger igenom jordens yta ”med förödande effekter på människor, växtplankton, koraller, insekter och växter”

Geoengineering: Ett verktyg för förstörande och koncentration av egendom som hotar livsmedelssuveränitet

Geoteknik, som till sin natur omfattar kompletterande agendor såsom bioteknik med bland annat genetiskt modifierade organismer (GMO), syntetisk ingenjörskonst, artificiell intelligens, nanoteknik och nanomaterial, superdatorer, kvantberäkningar, energi-, kraft- och telenät, satelliter etc. inte bara en vektor för oändliga företagsintressen, utan ett geopolitiskt vapen och ett definitivt hot mot den globala livsmedelssuveräniteten. Detta beror inte bara på att den som har makten att kontrollera världens kran kontrollerar marknaderna och ekonomin och bestämmer vem som ska leva och vem som ska dö, utan också för att det är ett verktyg för spoliering och överföring av mark från de fattiga till de rika. Teknologisk torka och förorening av material som sprids i atmosfären i syfte att manipulera klimatet försämrar jordens produktivitet. Detsamma kan sägas i fallet med transgena frön designade för att motstå höga nivåer av aluminium, vattenstress och ultraviolett strålning som för övrigt släpps ut på marknaden av multinationella företag som Monsanto, Bayer, DuPont och Syngenta.

Länka prickarna

Själva föreställningen om en världsregering innebär att en världselit är involverad. Och Romklubben beskriver sig själv som en grupp världsmedborgare som delar samma känsla för mänsklighetens framtid. Den består av industrimän, före detta statschefer, byråkrater i FN, seniora politiker, vetenskapsmän, ekonomer, framstående affärsmän, akademiker, globalister, grundare av de viktigaste miljögrupperna, etc., från hela världen. Dess medlemmar inkluderar Al Gore, Javier Solana, Maurice Strong, Mijail Gorbachov, Diego Hidalgo, Anne Ehrlich, David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Bill Gates, Jimmy Carter, Ted Turner, Georges Soros, Tony Blair, The Dalai Lama, Timothy Wirth, Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson, Sir Crispin Tickell, Kim Campbell, Wangari Maathai, Petre Roman, Richard Lagos, David Suzuki … och många andra inflytelserika personer som formar globalistisk politik.

Av alla dessa figurer spelade Maurice Strong, den ”hållbara” eufemismens fader, den väsentliga rollen för att skapa den internationella rättsliga ramen på den miljö- och utrikespolitiska arenan som skulle leda till de geoteknikförslag som de deltagande länderna enades om vid klimattoppmötet i Paris. Med andra ord, han tog uppdraget att styra den nödvändiga globala politiken mot en världsregering för global resurskontroll genom miljöaktivism, främja den globala uppvärmningens bluff i Förenta Nationerna och dess tekniska fix. Öppnar därmed huvuddörren till Natos civila försvarsprogram, med räddningsmedlet av geoengineering för att ”lindra” atmosfärisk uppvärmning.

Men vem var Maurice Strong?

Maurice Strong - WikipediaFör att förstå tidigare och bakåtriktade hänvisningar till Maurice Strong (bilden) som en av nyckelmakarna till den internationella miljöpolitiken som hanterar klimatförändringar, verkar det nödvändigt att nämna de mest relevanta institutionerna där han hade makten och se hur de fortsätter att följa den markerade agendan. tre decennier sedan, formade dagens policyer och program inklusive geoengineering.

Patroniserad av Edmund Rothschild plus David Rockefeller, och under intellektuell ledning av Gro Harlem Brundtland, Norges före detta premiärminister, kom Maurice Strong att bli känd med den framgångsrika organisationen av FN:s konferens om den mänskliga miljön, Stockholm 1972, som generalsekreterare där han varnade för begynnande global uppvärmning, de förorenade haven, skövlingen av skogarna och befolkningens tidsinställda bomb… 1972 skapade E. Rothschild FN:s kommitté för miljö och utveckling (UNCED) och Maurice Strong skapade United. Nationernas miljöprogram (UNEP). Från denna plattform, i samarbete med World Meteorological Association, främjade han skapandet av IPCC 1988, en politisk klimatkartell med politiska syften för att genom falsk vetenskap legitimera teorin om klimatuppvärmning/klimatförändring och dess tekniska lösning. Han var generalsekreterare för FN:s konferens om miljö och utveckling 1992, känd som Rio Earth Summit, FN:s biträdande generalsekreterare under en olja-för-mat-skandals dagar, huvudarkitekten bakom Kyotoprotokollet och den globala agendan 21 i samarbete med Al Gore, representant för FN:s generalsekreterare vid toppmötet i Kyoto 1997. Bland dess oändliga anknytningar var Maurice Strong också senior rådgivare till Världsbankens president; grundare och ordförande för World Economic Forum (WEF), ordförande för World Resources Institute (WRI), chef för World Business Council for Sustainable Development (WCBSD), rådsmedlem i International Union for the Conservation of Nature (IUCN) och Vice ordförande för World Wildlife Fund (WWF). Alla dessa institutioner överensstämmer med kärnan i The Green New Deal, Natural Capital, New Climate Economy, New Deal for Nature, etc., alla eufemismer för att nämna den fjärde industriella revolutionen som kräver monetarisering av naturen, inklusive klimatet, genom icke vinstdrivande industrikomplex.

al gore Archives - KXLY

Al Gore och Strong, de två globala experterna för bluffen

med klimatuppvärmning, är direkt involverade i den enda marknaden för cap-and-trade som finns i USA, med skapandet 2003 av Chicago Climate Exchange (CCX) , vilket representerar en årlig marknad på 3 biljoner dollar. World Wildlife Fund (WWF) och World Resources Institute (WRI)[25] är också medlemmar i CCX. Förresten, som FOX News-berättelse av Ed Barnes berättade: ”Medan Barack Obama var i styrelsen för en Chicago-baserad välgörenhetsorganisation, hjälpte Barack Obama till att finansiera en koldioxidhandelsbörs som sannolikt kommer att spela en avgörande roll i det koldioxidminskningsprogram han nu försöker driva igenom kongressen som president. ”Affärer är affärer.

Klimat, vetenskap och Moder Jord: Andra öppna brevet till Greta Thunberg

Claudia von Werlhof och diskussionsgrupp för ”Planetary Movement for Mother Earth”Alexandra Danzl, Wolfgang Fischer, Maria Heibel, Thomas A. Mann, Gudrun Sahlender-Wulf, Dietmar Salamon, Thomas Schramm et al.

Kära Greta Thunberg,

Du har inte svarat på vårt första öppna brev i början av din branta ”karriär”, som just har kulminerat i erkännandet av Right Livelihood Award. Jag skriver ändå en andra. Jag vände mig till dig med sympati för ditt uppvaknande och aktivism, och såg på dig som en sorts mormor som skulle vilja ge dig några råd – till ett slags barnbarn.

Det var för att ge dig bättre information om Moder Jords verkliga tillstånd eftersom jag märkte att du inte hade denna kunskap. Den här gången vill jag hellre tilltala dig i min egenskap som vetenskapsman, vilket jag också är, eftersom jag hör att du söker vetenskapens råd, för du verkar lita på ditt sinne. Det här är bra och det är verkligen nödvändigt. Men det finns alltid två typer av vetenskap: en som är ansvarig för inget mindre än Moder Jords utrotningshotade tillstånd, och en som motsätter sig den. Jag tillhör den senare sorten. Det är därför jag brukade vara en entusiastisk demonstrant och demonstrationstalare och till en början var jag bara glad över hur ungdomar överallt reagerade på er protest i massor. Äntligen uppstod en rörelse och även för Moder Jord! Något vackrare kunde inte hända mig, särskilt för att jag var grundaren av ”Planetary Movement for Mother Earth”.

Men under tiden, som vetenskapsman, ser jag hur många avvikelser och förvirringar du och ”Fridays for Future” fortfarande har, och jag kan inte se att de erkänns av dig eller människorna i proteströrelsen du inspirerade. Ja, de verkliga farorna för oss och Moder Jord undertrycks och döljs, nämligen de som verkligen hotar oss. Men man behöver kunskapen om dem om man agerar som man gör, och dessutom delar ett visst ansvar för ett ökande antal följare. Så du och rörelsen ”Fridays for Future” bryr dig om jordens tillstånd och dess orsaker, men ni verkar inte veta så mycket om den!


Skolstrejk för klimatet framför riksdagshuset, Helsingfors, 15 mars 2019

Tvärtom, du har anslutit dig till påståendet från internationella organisationer, vissa vetenskapsmän av det första slaget vid IPCC, den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, såväl som företag, finansiella institutioner och personer inom finanssektorn. De säger att CO2 är planetens huvudsakliga, ja det enda problemet, och dess mycket låga andel på 0,04 % i atmosfären (varav endast en liten del är konstgjord) är till och med orsaken till en planetarisk ”klimatförändring” som en resultat. Detta skulle förstöra levnadsförhållandena på jorden och skulle snart anta livsfarliga proportioner i form av global uppvärmning. Därför, som beslutades vid FN-konferensen i Paris 2015, måste åtgärder vidtas mot det genom att massivt minska CO2-utsläppen. I namnet av en påstådd ”grön” New Deal, ska nu en ”systemförändring” mot denna ”klimatförändring” och dess kapitalistiska orsaker inledas. Denna systemförändring skulle bestå i att införa en ”hållbar livsstil” i samhället, där konsumtion och användning av särskilt CO2-intensiva produkter kraftigt minskas eller högre skatter måste betalas. Detta borde påstås avsluta ”klimatförändringarna” och ”rädda” jorden.

Så mycket för ”logiken” i argumenten från ovan, som du har anammat sömlöst och på ett förvånansvärt väluppfostrat sätt utan någon motsägelse.

Vad är det för fel med det? Ganska mycket:

  1. Paradoxalt nog undergrävs den planerade systemförändringen genom att minska energiförbrukningen idag av planerna på en massiv utveckling av de mest energikrävande högteknologiska dimensionerna i vardagen, vilket borde leda till digitalisering av livets alla områden, projektet av motsvarande ”Smart Cities” och installation av nödvändig elektromagnetisk strålning på 5G-nivå. Detta sätt att avveckla, men samtidigt också rekonstruera och återuppbygga industrisamhället, har redan blivit en enorm verksamhet där biljoner dollar står på spel[1] och är absolut inte något ”grönt” som räddar jorden! Faktum är att 5G-frekvensen kräver att många träd fälls i städerna. Hittills har 5G-frekvensen endast använts inom den militära sektorn eftersom det är ett vapen som till och med kommer att förstöra livet på jorden i okänd utsträckning, med början med insekter, fåglar och spädbarn i livmodern och sedan med de äldre, där de i mitten kommer att behöva förvänta sig allvarliga skador på sin hälsa.

Så planerna för vad ”systemförändringen” som du vill innebära har redan utvecklats ett tag. De har ingenting med kapitalismens avskaffande att göra och drivs redan igenom med full kraft från ovan. Följaktligen finns det flera enkla frågor som måste besvaras: Vad är ”hållbart” med denna förändring? Var ska energin till det komma ifrån? För vem ska det reserveras? Eftersom denna energinivå inte kan uppnås utan fossila bränslen och enbart med förnybar energi, medan de fossila bränslena ändå håller på att ta slut, och de förnybara kan endast ökas genom ytterligare omvandling av jordbruket till en energisektor och av skogar till palmer, oljeplantager – med andra ord genom massiv förstörelse och hungerproduktion över hela världen – för att inte tala om skadorna orsakade av till exempel vindkraftverk, eller till och med dammar för en ”alternativ” vattenförsörjning. Är det då fråga om att bygga ut kärnkraften som militären är särskilt intresserad av? Så, vilken typ av systemförändring är detta, vad förändrar det med ”klimatet” som är ett enormt storskaligt planetsystem, och vem blir utstött? 5G-offren, stora regioner i söder, offren för radioaktiv kontaminering och…och och?

Varför säger du inget om denna ”systemförändring”, Greta?

Men det är mycket värre. För även CO2-tesen som allt bygger på stämmer inte alls!

  • 2. Det är bara INTE sant att CO2 hotar jorden. Ja, jorden skulle för närvarande behöva ännu mer CO2 för sina växter och livet i allmänhet eftersom CO2 är en osynlig växtgas och ingen smuts, som kommer från skorstenar, vilket ständigt föreslås[3], som man dock inte pratar om alls. CO2 är inte heller en växthusgas i den mån jorden är öppen mot himlen och därför inte ett växthus. Växthuseffekten kan inte uppstå på en planet. Ja, CO2 ser till att vi har syre att andas eftersom växter omvandlar det till syre. Så om CO2 försvinner så mycket som möjligt från atmosfären, som du förespråkar, så skulle vi sluta med att vi kvävs tillsammans med allt liv på planeten! Det är alltså något fundamentalt fel med hela argumentationen. Den står på fötter av lera!

Om du tror på vetenskapen, som du alltid säger, så ska du inte tro på IPCC, den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, eftersom det inte är en vetenskaplig utan en politisk organisation. Tusentals forskare i världen har under tiden uttalat sig emot det[4], just för att IPCC hävdar att CO2 är skyldig till denna ”klimatförändring”. De vetenskapsmän som inte är engagerade i IPCC och dess politik försvarar CO2, som jag just har gjort. Andra säger att klimatförändringar bara kan bero på en förändring i solaktiviteten. Men det kan de inte avgöra för de aktuella tiderna. Uppvärmningen av den globala medeltemperaturen som IPCC hävdar har inte ens inträffat under de senaste 20 åren, säger den amerikanska rymdorganisationen NASA. Bortsett från det är en medeltemperatur för hela planeten naturligtvis ett olämpligt, till och med meningslöst mått, eftersom det beror på respektive mätstation, som också har ändrats, och för att den bara jämnar ut enorma skillnader så att det i slutändan inte har någon som helst betydelse.Kategorier:Hälsa, klimatet, Media, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Rymden, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: