Brev till Regeringskansliet: Vindkraften är hälsofarlig!

Vindkraftverk la grunden tilll Windon AB


Sture Åström
Saxat från Facebook

Ljudtrycket av infraljud vid ett 0,2 MW vindkraftverk år 2004

Mätningarna gjorda vid navet. Fullständig rapport i pdf-filen, det tyska originalet här.

  • Blå kurva: Vindhastigheten 10 m/s.
  • Röd kurva: 5 m/s.
  • Grön kurva: 3 m/s, stillastående turbin.

Ove Björklund, Hylte Bruk, har samlat en stor mängd vetenskapliga data och refererar till flera paragrafer i vår lagstiftning, vilket motiverar tydliga krav på ett moratorium för vidare utbyggnad av vindkraften. Det har han sammanställt i ett brev till regeringskansliet, vars pdf-fil på 23 sidor kan laddas ner från Molnet.

Här ett avsnitt i början och ett i slutet:

+ – + – + – +

2021-06-23 Till:

Vi redovisar här exempel på senaste vetenskapliga studier som belyser att planerna på 100 TWh landbaserad och 90 TWh havsbaserad vindkraft
• baseras på felaktiga regelverk, beräknings- och mätmodeller
• orsakar ohälsa, patologiska effekter på hjärna, hjärta, lungvävnad och blodkärl, samt depressiva effekter vid långtidsexponering.
• bildar sammanhängande bullermattor med infra- och lågfrekvent buller i stora delar av landet
• orsakar stora skador på ekosystemen
• motverkar EU-strategin för återställning av den biologiska mångfalden till 2030.
• motverkar sex viktiga nationella miljömål och generationsmålet
• motverkar viktiga Agenda 2030-mål
• hämmar de viktiga näringsgrenarna skogsbruk, lantbruk, fiske, renskötsel och turism.

Vetenskapliga fakta talar för att vindkraftverkens emission av infraljud, lågfrekvent och amplitudmodulerat ljud, markvibrationer och turbulens har skadlig påverkan på människor, miljö, välfärdssystem, ekosystem och många sektorer inom näringslivet.

De vindkraftsrelaterade hälsoriskerna är så stora att de kan få konsekvenser för de nationella sjukvårds och socialsystemen. Att tvinga barn växa upp i dessa områden är skadligt och kan ses som brott mot barnkonventionen.

De medicinska konsekvenserna är nu så stora att regeringen är skyldig att tillämpa avsnittet
Slutavvägning under 2 Kap §9 Miljöbalken;

9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.

En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

+ – + – + – +

Undertecknade lokala och nationella aktörer, djupt förankrade i den demokratiska kampen för skydd av livsmiljö, mänskliga rättigheter, det okränkbara människovärdet och bevarande av våra vackra landskap, kulturbygder och basnäringar, hemställer härmed om att riksdag och regering
• beslutar om moratorium för pågående planer för land- och havsbaserad vindkraft.
• beslutar om kraftfulla åtgärder för åtgärdande av EU:s omställningsstrategi för återställandet av den biologiska mångfalden före 2030 och ökad avsättning av skyddade och strikt skyddade naturområden, ekologiska korridorer och säkra skyddsavstånd. Inkluderande implementering av EU:s tjäderdirektiv, kompensationsområden för kungsörn (vindkrafts-fria zoner) och strategi för skydd av vitala kungsörnsrevir (Modell Jämtland. 10 km.) och EUROBAT2015 för skydd av fladdermöss.
• tillsätter en Parlamentarisk kommission för
➢ riskanalys av vindkraftens destruktiva effekter på folkhälsa, samhällssystem, klimat,
ekosystem, biologisk mångfald, samt nationella näringar inom lantbruk, skogsbruk, industri, renskötsel, fiske och turism.
➢ utveckling av nytt bullerregelverk inkluderande infraljud, lågfrekvent och amplitud-modulerat ljud, markvibrationer och turbulenseffekter, i samverkan med medicinsk expertis. I enlighet med WHO Guidelines for European Environmental Noise 2018.
➢ utveckling av nya relevanta beräknings- och mätmodeller
➢ avvecklingsplan för felaktigt placerade vindkraftverk. Inkluderande modell för skadestånd för intrång och förlorade fastighetsvärden.

Enligt 2 kap 9 § Miljöbalken och 2 § Klimatlagen, med stöd av oberoende medicinsk expertis.
• upphäver den nuvarande Energiöverenskommelsen, som saknar aktualitet och söker konsensus för att säkerställa de nya elbehoven och en trygg, hållbar, klimatvänlig och effektiv energimix.
• beslutar om bordläggning av förslag till begränsning av vetorätten tills ovanstående åtgärder genomförts.
• ger skärpta direktiv för återställning av fundament och återvinning av armering och kablar
• påskyndar vindkraftsbranschens utveckling av hållbar teknik för återvinning av epoxiplast
• ger direktiv till utredning av vindkraftsbranschens koppling till skatteparadisen
• avvecklar regeringens fyra vindkraftssamordnare och tillhörande administrativa ”noder”
• överför nuvarande rutiner för bolagens egenkontroll till certifierade tredjepartsorgan.Kategorier:Hälsa, klimatet, Media, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: