En vecka för historieböckerna! – Carl Norberg 2021-01-11

Vid andra världskrigets utbrott i september 1939 krävdes förändringar i såväl samhällsorganisation som vardagsliv. Sverige måste politiskt ta hänsyn till det politiska och militära läget i världen. För att samfällt styra landet tillsattes en samlingsregering, Regeringen Hansson III, den 13 december 1939. En opolitisk – lustigt nog och sedermera följaktligen mycket ökänd diplomat, Christian Günther, tillsattes som utrikesminister. Högerledaren Gösta Bagge, tillika statsråd och ecklesiastikminister i samlingsregeringen, förklarade situationen på följande sätt i ett tal den 1 maj 1940 på Gärdet i Stockholm:

”Vi ha rullat ihop oss som igelkotten med taggarna åt alla håll. Även stora djur bruka dra sig för att angripa en dylik tingest i onödan.

Vi kunna försvara oss och vi komma att göra det.” Den 6 september 1939 tillsattes den så kallade Tremannanämnden av Kungl Maj:t. Nämndens uppgift blev att fungera som statens organ för information.

Statens informationsbyrå inrättades på tremannanämndens förslag den 15 september 1939. Svenska Reklamförbundet erbjöd beredvilligt sina tjänster till informationsbyrån i samband med eventuella propagandaaktioner. Reklamförbundet konsulterades redan hösten 1939 av informationsbyrån i samband med en tystnadskampanj. Kampanjen ansågs nödvändig, framför allt på grund av allt för frispråkiga militärer som enligt nämnden avslöjade mer än vad som kunde anses hälsosamt för Sverige.

År-1940 inrättades Statens Informationsstyrelse (SIS), som skulle informera allmänheten om krisåtgärder men också granska pressen. Informationsstyrelsen gjorde sig snart avskydd inom pressen för sina gröna och grå lappar och fick i folkmun namnet ‘Non-informationsstyrelsen’. Artiklar som gavs en grön lapp godkändes och fick publiceras, artiklar som försågs med grå lappar skulle inte publiceras.”

SIS medverkade vid inspelning av vissa filmer, till exempel kortfilmen ”Flyktingar finner en hamn (1944). Medan annat gavs något mindre positivt engagemang. Tysthetskampanjen startades av Statens informationsbyrå och genomfördes under hösten 1939. Syftet var att påminna befolkningen om vikten av att hålla tyst om sådant som skulle kunna vara till skada för det neutrala Sverige. Sverige skulle alltså bli mindre neutralt om uppgifter om verkligheten framkom?

Kampanjen symboliserades av en blågul affisch prydd med tre horisontellt placerade kronor samt texten ”Allvarstid kräver samhällsanda, vaksamhet, tystnad.” Därefter bildades Statens Informationsstyrelse. Vaksamhetskampanjen startades den 21 november 1941 av Statens Informationsstyrelse. Kampanjens syfte var att mana allmänheten till tystnad om sådant som kunde skada Sverige – som alltså redan då styrdes till fullo av den Djupa Staten vilket vi skall se prov på nedan. Kampanjen illustrerades av symbolen En svensk tiger. Kampanjen omfattade även broschyren ”Tystnadskatekesen”.

Så vad gäller om motstånd och kollaboration, så ville regeringen att den Svenska befolkningen inte skulle ta del av några utifrån kommande protester mot Sveriges neutralitetspolitik, i syfte att inte oroa folket. Det var bättre att det Svenska folket förblev ovetande om vad som försiggick, uttryckte sig regeringen mena.

Så för att då göra detta ovetande tillräckligt omfattande, så var de under andra världskrigets gång så att information censurerades – tänka sig… – i Sveriges tidningar och radio. Den dåvarande statsministern Per Albin Hansson med regering beslutade om vad det svenska folket fick veta eller inte fick veta – nåja det såg ut så i alla fall. Pressen var Sveriges huvudsakliga källa för information och utan frihet för denna ”tredje statsmakt” var Sveriges befolkning i blindo.

Så vad Bagge politiskt verkade ledande för att införa mynnade bland annat ut i detta som beskrivs av I Dagens Nyheter 1944-11-25 där en Wilhelm Scharp skriver i en artikel, som kanske kan bringa lite ljus från verkligheten till någon. ”Med förundran och beklämning ha många demokratiskt och nationellt tänkande svenskar följt denna skolas tillkomst och utveckling.

Samtidigt som stor möda och kostnad nedlägges på att utreda förutsättningarna för en ny svensk skolordning, som skall bli grundvalen för våra barns uppfostran till effektiva och lojala samhällsmedborgare, i vårt fria svenska samhälle, ha samma personer som stått i spetsen för denna skolutredning – statsrådet Bagge -generaldirektör Holmberg och professor Erik Wellander – aktivt lånat sin medverkan till upprättandet av en av de mest effektiva och farliga centraler för öppen eller inlindad nazistpropaganda som tänkas kan.” ”Ha dessa herrar ens tagit del av den första satsen i denna för alla tyska skolor gemensamma och bindande programskriften?

Denna lyder ”Den tyska skolan är en del av den nationalsocialistiska uppfostringsordningen, den har till uppgift att i förening med andra folkuppfostringsmedel, men med de för den säregna uppfostringsmedlen, forma den nationalsocialistiska människan” Inga kopplingar till NSDAP – politik där inte!Kategorier:Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:

6 svar

  1. US-militär tar in sina positioner i civilsamhället; verkställs krigsrätt i USA?
    http://www.whitetv.se/en/no-free-medium-in-sweden/2594.html

    Gilla

%d bloggare gillar detta: