WWF anklagas för övergrepp mot Baka-folket i Kamerun

kamerun_wwf.jpg

15 december 2020
Susanna Sköld 
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2020/wwf-sverige-brister-i-transparens-gentemot-givare/

En ny rapport anser att Världsnaturfonden, WWF, tydligare måste kommunicera om de övergrepp som begås av parkvakter i nationalparker där organisationen arbetar. WWF Sverige är inte direkt inblandat, men är tyst om det som pågår.

En plats på jorden med rik biologisk mångfald där Världsnaturfonden, WWF arbetar med att stärka lokala samhällen i Kamerun, i syfte att naturresurserna ska bevaras på lång sikt. Så beskriver WWF Sverige sitt engagemang i Kamerun där man sedan 2014 bland annat arbetar  med ett projekt för att stärka rättigheterna för urfolksgruppen baka.

I en nyligen publicerad granskande oberoende rapport, som beställts av WWF själva, framgår att en rad övergrepp har skett mot lokalinvånare och urbefolkning i skyddade områden och nationalparker i världen där WWF är aktiva. Bland annat ska bakafolket i tre nationalparker i sydöstra Kamerun – Boumba Bek, Nki och Lobéké – varit utsatt. WWF Sverige arbetar med bakafolket i parken Boumba Bek.

Det handlar framförallt om statligt anställda parkvakter som ska ha kränkt bakafolkets rättigheter. Detta samtidigt som vakterna haft till uppgift att skydda parkerna där WWF driver flera projekt i samarbete med den kamerunska staten, som betalar vakterna.

Bakafolket består av cirka 40 000 personer. De lever under fattiga förhållanden i regnskogarna i gränsområdet mellan Kamerun, Kongo-Brazzaville, Gabon och Centralafrikanska republiken och många av dem saknar tillgång till rinnande vatten, skolor och hälsovård.

Gör inte tillräckligt

Nyckelfrågan i rapporten har varit om WWF har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga, svara på och avhjälpa påstådda övergrepp, för att fullgöra sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Rapporten menar att WWF inte levt upp till sina egna riktlinjer för mänskliga rättigheter. Dessutom ska organisationen brustit i transparens gentemot sina givare och inte tillräckligt tydligt kommunicerat de utmaningar som finns i de undersöka områdena.

Rapportförfattarna uppmanar WWF att ”på alla nivåer bli mer transparenta både internt och externt om de utmaningar som finns i arbetet med att främja, bevara och respektera mänskliga rättigheter”.

På WWF Sveriges programsida för Kamerun nämns inget om de övergrepp som bakafolket har varit utsatta för under en längre tid. Här lyfts istället inkomstproblem fram och man pekar på vikten av utbildning och kapacitetsutveckling.

”WWF arbetar också särskilt med ursprungsbefolkningar som bakafolket. Syftet är att öka deras möjligheter att få ett arbete och hitta alternativa inkomstkällor som minskar beroendet av att använda skogens resurser. Här är två viktiga verktyg utbildning och kapacitetsutveckling, det vill säga att utveckla förmågan att hitta egna lösningar”, skriver WWF Sverige på sin hemsida.

I rapporten presenteras WWF Sverige som en av finansiärerna av projekt i områden där övergrepp ska ha ägt rum. Stödet har gått till den lokala organisationen CEFAID som länge arbetat med att stärka bakafolkets rättigheter i regionen.

Projektet finansieras av biståndsmyndigheten Sida och riktades till en början in sig på bakabarns utbildning. Under avtalsperioden 2014-2017 utvecklades projektet till att även innefatta en klagomålsmekanism dit bakafolket ska kunna vända sig om de till exempel blir usatta för övergrepp.

I den oberoende granskningen tas övergrepp just i Boumba Bek upp på flera ställen. Enligt rapportförfattarna hörde WWF:s personal i Kamerun talas om de anklagelser om misshandel och fysiskt våld som utförts av vakter i parkenså tidigt som 2008. Enligt flera studier som gjorts sedan dess har det skett övergrepp i de tre parkerna även under perioden 2014-2017.

Uttalande från WWF International

På WWF Sveriges hemsida finns ett uttalande från WWF International om vad som skett, dolt i en länk på en artikel publicerad i mars 2019. Inget av det som skett nämns heller i WWF Sveriges  projektansökningar till Sida, för perioderna 2014-2017 och 2018-2022.

– Så här är det, vi har finansierat ett projekt där som handlar om att stärka bakafolkets rättigheter i östra Kamerun. Men vi har inte finansierat några projekt som är kopplade till de anklagelserna som finns om övergrepp, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på WWF Sverige, till OmVärlden.

Olle Forshed, naturvårdsexpert och tidigare programansvarig för Kamerun på WWF Sverige, säger att organisationen har varit medvetna om att kränkningar skett i området runt Boumba Bek, genom partnerorganisationer som WWF Sverige har samverkat med, och att det är just de problemen som har föranlett projektet med att hjälpa bakafolket med en klagomålsmekanism.

– Anledningen till att vi startade projektet 2014 var att vi visste att det var väldigt problematiskt där och organisationerna vi jobbat med såg det här problemet. Vi visste att det fanns övergrepp, en systematisk rasism och ett förtryck mot Bakafolket i det här området. Projektet var en respons på det men har ingenting att göra med de specifika anklagelser om övergrepp som ligger till grund för den oberoende granskningen, säger Olle Forshed.

I rapporten framgår det att klagomålsmekanismen kom igång i december 2016. Projektet tas upp som positivt i den oberoende granskningen, som dock menar att det inte är tillräckligt.

Mekanismen ska ha tagit emot 100 anmälningar mellan 2017-2018, men ingen rörande övergrepp av parkvakter. Samtidigt framgår det av rapporten att bakafolket så sent som 2017 ansåg sig blivit utsatta för övergrepp av vakter i parkerna.

Rapportförfattarna listar några brister med klagomålsmekanismen. Bland annat är det för svårt för bakafolket att anmäla övergrepp och flera personer inom folkgruppen känner inte ens till att det finns en mekanism för att anmäla övergrepp. Mekanismen anses inte heller vara tillräckligt obeorende av WWF.

WWF Sverige påstår att de i början av den första avtalsperioden 2014-2017 inte kände till att det skett några övergrepp av parkvakter i sydöstra Kamerun.

– Jag visste att det fanns övergrepp mot bakafolket rent generellt i samhället, men att det varit kopplat till parkvakterna i de här områdena visste vi inte. Det här är ett mycket större samhällsproblem, som har varit anledningen till att vi skapat den här klagomålsproceduren, säger Olle Forshed, programansvarig.

Det framgår i rapporten att kränkningarna fortsatt. Vad har ni gjort för att följa upp det?

– Det lyfts upp i och med att den här klagomålsprocessen etablerats, och att möjligheten finns. Vi får ju reda på mycket där, men att föra frågorna vidare är verkligen det som är det stora arbetet. Där tycker jag faktiskt att mycket har hänt. Klagomålsmekanismen har varit väldigt effektiv, säger Olle Forshed.

Men har övergreppen och de anklagelser mot vakterna, som lyfts i rapporten, inte kommit upp?

– I Boumba Bek-området har vi kopplat till klagomålsprocessen inte sett de gamla fallen som varit upprinnelsen till granskningen. Det har skett tidigare. Sen har det säkert förekommit vissa trakasserier även efter. Men de har dragits rättsligt så långt det har gått genom den här klagomålsprocessen. Jag kan inte de enskilda fallen. Det är CEFAID som främst driver de här fallen vidare.

På Sida ser man allvarligt på de övergrepp som skett i området i Kamerun, men anser inte att den oberoende granskningen direkt går att kopplas till det projekt som drivs av WWF Sverige med stöd från Sida.

– Alla former av övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter är totalt oacceptabla, särskilt när det slår mot extra utsatta grupper i samhället. Vi på Sida välkomnar att WWF själva tillsatt en oberoende granskande rapport och att WWF Sverige arbetar framåt med de förbättringsåtgärder som krävs. Det tyder på att man har tagit kritiken på allvar, säger Fredrik Sperling, pressekreterare på Sida.

Kommer ni göra någon uppföljning av klagomålsmekanismen med anledning av det som framkommit i rapporten?

– Vi gör löpande uppföljningar av alla våra civilsamhällesorganisationer som vi stöder och har sedan länge planerat en uppföljning av WWF för 2021. Där kommer vi titta på organisationens förmåga att förebygga och hantera risker, bland annat genom att granska hur klagomålsmekanismer och etiska riktlinjer fungerar.

Se sent som i juni i år fick CEFAID rapporter som övergrepp begågna av parkvakter i Lobéké. Uppgifter som lämnats till WWF Kamerun. Tidigare rekommendationer om att WWF ska uppmana regeringen i Kamerun att ta fram uppförandekoder för parkvakterna i bland annat Boumba Bek hade vi publiceringen av den oberoende granskningen inte genomförts.

På andra sidan gränsen, söder om Kamerun, i norra Kongo-Brazzaville ligger parken Messok Dja. Den hänger ihop med parkerna Nki och Boumba Bek och befolkas även den av bakafolket. WWF har i Messok Dja fått liknande kritik som i parkerna i Kamerun. Under året har såväl FN:s utvecklingsorgan UNDP, som EU och USA granskat arbetet i parken. EU och USA har valt att avbryta finansieringen av WWF:s verksamhet i Messok Dja.Kategorier:Media, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: