Wallenbergarnas FAM straffas med sanktionsavgift

Marcus Wallenberg

SARA JOHANSSON
2020-11-26
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/wallenbergarnas-fam-straffas-med-sanktionsavgift/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201127

Wallenbergarnas investmentbolag FAM tvingas betala en sanktionsavgift om
570 000 kronor efter handel i SKF.FAM

Finansinspektionen har beslutat att familjen Wallenbergs investmentbolag, FAM, ska betala en sanktionsavgift om 570 000 kronor för underlåtenhet att anmäla en transaktion av aktier i SKF inom rätt tid.

Av beslutet framgår det att bolaget har anmält ett minskat innehav i SKF den 29 januari 2018. Minskningen av A-aktier ska ha skett den 28 juni 2017 genom utbyte. Samtidigt ska bolaget ha ökat sitt innehav med lika många B-aktier.

Omstämpling av innehav

Bolaget har i yttrande förklarat den sena anmälan med att ärendet handlar om hur en omstämpling av röstvärdet i ett befintligt aktieinnehav ska hanteras i insynsrapporteringshänseende. Omstämplingen avsåg nedstämpling av röstvärdet i bolagets aktieinnehav i SKF där 650 000 stycken A-aktier med röstvärde 1 omstämplades till B-aktier med röstvärde 1/10. Antalet innehavda aktier förändrades inte. 

FAM har även uppgett att bolaget redan den 20 december 2017 gav in fullödig information om den aktuella transaktionen samt tillgänglig underliggande dokumentation via mejl till Finansinspektionen.

”Det har rått oklarhet huruvida enbart en omstämpling av röstvärdet i ett oförändrat aktieinnehav alls är en transaktionstyp som omfattas av rapporteringsskyldighet. Det finns omständigheter som talar för att så inte är fallet. Transaktionen är motpartslös och vederlagsfri och innebär att aktieägaren innehar samma antal aktier före som efter transaktionen”, enligt FAM. 

Osäkerhet om rapporteringsskyldighet

Vidare menar FAM att ”osäkerheten beträffande rapporteringsskyldigheten för denna transaktionskategori bör, jämte omständigheterna i övrigt, leda till att en eventuell sanktionsavgift bestäms till noll eller ett minimum. Om det alls rör sig om en förseelse är den efter omständigheterna både ursäktlig och ringa”. 

FAM hänvisar även till att bolaget, omedelbart vid sin egen identifiering av det eventuella rapporteringsförbiseendet, självt kontaktade Finansinspektionen med fullödig information om det inträffade och sökte vägledning kring hur den eventuella felaktigheten skulle rättas till. 

”Bolaget har således i väsentlig utsträckning aktivt underlättat utredningen, klarlagt sakförhållanden och sökt skyndsamt bringa klarhet i rättsläget. Sedan Finansinspektionen meddelat sin inställning och lämnat anvisningar om hur rättelse borde ske har detta skett omgående”.

Sen anmälan

FI står fast vid att FAM är skyldigt att anmäla transaktioner avseende bolagets aktier, skuldinstrument och andra finansiella instrument som är utgivna av SKF. Sådana anmälningar ska göras utan dröjsmål och senast tre handelsdagar efter det datum som transaktionen gjorts. 

FI hänvisar till att även omstämpling av A-aktier till B-aktier utgör en anmälningspliktig transaktion, enligt lag.

Transaktionen genomfördes den 28 juni 2017. En anmälan om transaktionen skulle därför ha kommit in till FI senast den 3 juli 2017. Bolaget har anmält den aktuella transaktionen till Finansinspektionen den 29 januari 2018. Bolaget har således anmält transaktionen för sent. 

Värdet på transaktionen kan beräknas till drygt 113 miljoner kronor baserat på kurshistoriken för SKF:s B-aktie som den 28 juni 2017 var 173,90 kronor. 

FI skriver ”Om en anmälan till insynsregistret för en transaktion på 113 035 000 kronor är mer än sex månader men mindre än tolv månader sen kan, enligt schablonmodellen, sanktionsavgiften för en juridisk person beräknas till
5 700 000 kronor”. 

Inte förmildrande

Enligt FI utgör inte det som bolaget  anfört om att det självt kontaktade FI med fullständig information om det eventuella förbiseendet med rapporteringen, samt om att det förelegat oklarhet kring huruvida transaktionen varit anmälningspliktig, som förmildrande omständigheter som medför att avgiften ska sättas ned. 

Vidare skriver FI att det som bolaget anfört om att efterrapportering skett omgående efter att Finansinspektionen meddelat sin inställning och lämnat anvisningar om hur rättelse borde ske innebär inte att förseningen kan anses som ursäktlig. 

”Transaktionens storlek och förseningens längd medför vidare att överträdelsen inte kan anses vara ringa. Det föreligger heller inte några särskilda skäl för att avstå från ingripande”, skriver FI.

FI skriver dock att den långa handläggningstiden i ärendet har inte till någon del orsakats av bolaget. 

”Med hänsyn till den grundläggande rätten till en prövning inom skälig tid finner Finansinspektionen att avgiften ska bestämmas till ett lägre belopp. Finans- inspektionen fastställer därmed avgiften till 570 000 kronor”. 

Wallenbergarnas FAM

FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

SKF är FAM:s största innehav. Investmentbolaget äger en andel om 13,8 procent av kapitalet och 29,1 procent av rösterna i bolaget, vilket värderar innehavet till 11,7 miljarder kronor.Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: