SMHI:s direktupphandling av juridiska tjänster ska granskas

Publicerad: 2020-10-08
SARA JOHANSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/smhis-direktupphandling-av-juridiska-tjanster-ska-granskas/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201008

SMHI JO-anmäls efter försäljningen av affärsverksamheten Sjöfart samt genomförandet av en direktupphandling av juridiska tjänster.

SMHI i Norrköping har arbetat med en enhet som gör prognoser globalt, bokstavligen jorden runt. Det är affärsområdet Sjöfart som sedan mer än 30 år har väglett fartygskaptener så att de undviker oväder som kan skada fartygen och dess last – men också köra ekonomiskt och därmed skona klimatet. Denna affärsenhet har lagts ned och verksamheten har övertagits ett nystartat privat företag, Gale Force, vilket Dagens Nyheter tidigare skrivit om.

Icke-affärsmässigt

Nu har SMHI JO-anmälts av en annan privat aktör, Noorcare, som menar att avyttringen skett hastigt och på ett icke affärsmässigt sätt.

”SMHI har inte tillämpat öppen anbudsgivning. Ej heller har SMHI genomfört en oberoende marknadsvärdering. Istället har man valt att vända sig direkt till en aktör. Köpeskillingen på 5,5 miljoner SEK ligger långt under faktiskt marknadsvärde och är, enligt uppgifter i media, ensidigt satt av SMHI. SMHI har äskat extra anslag för att täcka förlusterna i samband med avyttringen”.

Noorcare menar att SMHI gjort sig skyldiga till otillåtligt statsstöd, genom att aktivt stötta nystartade Gale Force i dess etablering på den internationella sjöfartsrnarknaden. Bolaget menar att SMHI besitter ett starkt varumärke på denna specifika marknad och har genom sitt agerande använt sin framträdande position för att underlätta för Gale Force att överta SMHI:s kundstock.

Noorcare skriver i sin anmälan att Gale Force AB leds av tidigare chef for SMHI Sjöfart, Tom Sandberg, som avslutade sin anställning vid SMHI i april 2020 och i samband därmed erbjöds att förvärva SMHI Sjöfarts verksamhet.

Ska anmäla till Europakommissionen

Vidare framgår det att Noorcare har för avsikt att anmäla SMHI:s förfarande till Europakommissionen, och har därför efterfrågat handlingar som ska visa tydligt vad SMHI avyttrat.

Noorcare uppger att det i media framgår att SMHI och Gale Force hävdar att avyttringen enbart omfattar teknik och ramverk, ej kunder eller SMHI personal. Noorcare är dock övertygad om att avyttringen även omfattar kundregister och uppgifter om SMHI Sjöfarts kunddata.

Som stöd för påståendet visar Noorcare bland annat på information som SMHI har lämnat till existerande kunder i samband med att SMHI meddelar att man upphör med sin internationella sjöfartsverksamhet, ”där man aktivt introducerar och rekommenderar kunderna att vända sig till Gale Force AB”. Två dagar senare följer Gale Force AB upp SMHI:s tidigare skickade introduktionsbrev.

NoorCare menar att SMHI genom sitt agerande sätter den inre marknaden ur balans.

Direktupphandlingen av juridiska tjänster

Noorcare skriver att man vänt sig till SMHI för att bringa klarhet i det faktiska förfarandet och för att få tillgång till köpeavtalet mellan SMHI och Gale Force AB.

Noorcare riktar även kritik mot direktupphandlingen av SMHI.s juridiska tjänster. SMHI har anlitat advokatfirman Delphi att bistå myndigheten vid avyttringen.

”Efter att ha efterfrågat avtal mellan SMHI och Delphi där det tydligt framgår vilket uppdrag och ramar Delphi haft visade det sig att SMHI, i strid med myndighetens egna riktlinjer, inte tecknat något avtal med Delphi. Det finns inga anteckningar, e-post eller andra skriftliga dokument, som kan anses utgöra ett avtal mellan Delphi och SMHI. Detta är i direkt strid mot Förvaltningslagen § 27”.

Vidare skriver Noorcare att ”underlåta regelrätt dokumentation, vid såväl beslut av anlitande som kontrakterande av Delphi strider mot såväl Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) kap 4 §1 som Förvaltningslagen § 27”.

Noorcare skriver även att SMHI hänvisar till en arbetsgrupp som vare sig har dokumenterat uppdrag eller direktiv. Vidare skriver Noorcare att SMHI inte heller kan namnge de personer som ingått i arbetsgruppen.

”Det är i strid med myndighetens egen arbetsordning. Att undvika svara på direkta förfrågningar om offentliga handlingar och lång responstid är i strid med såväl Förvaltningslagen § 20 som Tryckfrihetsförordningen §16”.

Noorcare pekar även på att sekretessgranskningen av köpeavtalet färdigställdes inte förrän Noorcare påtalat ”det orimliga i att inte ha fått ut handlingarna efter en veckas tid”.

Överlämnat till Konkurrensverket

Noorcare menar att detta är en medveten handling av SMHI i syfte att försvara insyn i processen som föranlett SMHl:s avyttring av SMHI Sjöfart.

JO har nu lämnat över anmälan till Konkurrensverket då Konkurrensverket är ordinarie tillsyns­myndighet när det gäller frågor om offentlig upphandling och inte tidigare har prövat detta klagomål.Kategorier:klimatet, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: