Rapporter om Terrorism, Sverige 2018 Oktober 2019

Snurrade runt på sökord ”Sweden” och hittade detta om terrorismen i Sverige!

Eftersom det är sådant som våra politiker talar ogärna om beslöt jag att kolla igenom detta vad de rapporterar och som vi inte får veta något om.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism
Släpptes oktober 2019
Landsrapporter om terrorism 2018

lämnas in i enlighet med avdelning 22 i USA Koden, avsnitt 2656f (”lagen”), som kräver att departementet tillhandahåller kongressen fullständig årlig rapport om terrorism för de länder och grupper som uppfyller kriterierna i förhandlingen.

SVERIGE

 

Översikt: Enligt den svenska årliga utvärderingen av de svenska säkerhetstjänsterna i februari 2018 står Sverige inför ”en ny normal”, med uppskattningsvis 2 000 ”islamistiska extremister” och 1 000 ”vita supremakistiska och vänsterländska våldsamma extremister” närvarande i landet. År 2018 stärkte Sverige sin rättsliga ram för bekämpning av terrorism för att förbättra interdiktionen, övervakning och åtal mot terrorister. I september 2018 ratificerade Sverige EU:s anti-terrorismdirektiv 2017 och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism; detta inkluderade 12 lagstiftningsändringar av straffrättsliga, kommersiella, invandrings- och andra lagstadgade regler som trädde i kraft den 1 september och sju ytterligare förslag som finns på lagstiftningskalendern för 2019. I slutet av 2018 var den nationella varningsnivån tre (förhöjd hot, inga bevis på planering) på en skala av fem (överhängande attack, bevis på planering).

Sverige är medlem i Global Coalition to Defeat ISIS. Förutom att vara ledande när det gäller att ge humanitärt stöd till ISIS-drabbade samhällen, spred Sverige ut 70 militärtränare till Irak för att stödja Defeat-ISIS-insatser. Sverige har undertecknat två bilateralainformationsdelningsarrangemang under Visa Waiver-programmet

Terrorhändelser 2018: Det har inte rapporterats några terroristhändelser i Sverige 2018.

Lagstiftning, lagstiftning och gränssäkerhet: Under 2018 trädde ändringar i 12 olika lagar i kraft för att genomföra EU:s antiterrordirektiv och tilläggsprotokollet till rådet av Europas konvention om förebyggande av terrorism. De viktigaste av dessa ändringsförslag var:

  1. Det är nu ett brott att bedriva forskning eller få utbildning med avsikt att begå ett terroristbrott.
  2. Definitionen av ett terroristbrott uppdaterades för att inkludera datorhackning som är kopplad till terrorism.
  3. Definitionen av terrorism-relaterade resor uppdaterades för att inkludera terroristresor till en individs eget medborgarland. Tidigare kunde personer med dubbelt medborgarskap inte straffas för att resa till sitt eget medborgarland för att bedriva terroristverksamhet. Det enda undantaget från den nya lagen är för svenska medborgare som reser till Sverige.
  4. Definitionen och användbarheten av terrorismfinansiering breddades och gjordes mer omfattande. Till exempel är det nu straffbart för en individ att finansiera allt som är relaterat till terrorism, inklusive att finansiera en persons utbildning om terrorismrelaterade ämnen, till exempel bombardemang eller dokumentbedrägeri.
  5. De svenska domstolarnas jurisdiktion utvidgades till att omfatta terrorismrelaterade brott som begåtts utomlands.

Den svenska regeringen ökade säkerhetstjänstens budget för att motverka terrorismhot och personer radikaliserade till våld med 20,2 miljoner US dollar för 2018, 23,7 miljoner US dollar för 2019 och 23,7 miljoner US $ för 2020.

Den 7 juni dömde Stockholms tingsrätt Rakhmat Akilov, medborgare i Uzbekistan olagligt i Sverige, efter att hans asylansökan avslogs, till liv i fängelse efter sin terroristbilattack i Stockholm den 7 april 2017, som dödade fem och skadade ett dussin till . Om han släpps från fängelset tidigare kommer Akilov att förvisas från Sverige. Domstolen fann Akilov skyldig till fem mord, 119 fall för mordförsök och 24 fall för att ha orsakat fara för andra. Akilov hade uttryckt sympati för ISIS före attacken.

Sverige är part i identitetsverifierings- och gränshanteringsverktyg som API, Schengeninformationssystemet och Visa-informationssystemet och utbyter information med andra medlemsstater om oregelbunden invandring och gränskontroll. EU:s PNR-direktiv trädde i kraft den 1 augusti 2018.

Sverige använde det ”allvarliga hotet mot den allmänna politiken eller inre säkerheten” som motiverades enligt Schengengränskoden för att ensidigt förlängas fram till februari 2019 den tillfälliga gränskontrollen som först infördes 2015 som svar på den massiva tillströmningen av asylsökande.

Sverige implementerade UNSCR 2178 för att motverka FTF:er och UNSCR 2309 för att förbättra luftfartssäkerheten och vidtar nödvändiga åtgärder för att genomföra UNSCR 2396 för att avskräcka terroristresor.

Motverka finansieringen av terrorism: Sverige har varit medlem i FATF sedan 1990. För att följa EU:s anti-terrordirektiv breddade Sveriges riksdag definitionen och tillämpningen av terrorismfinansiering och gjorde dem mer omfattande. Till exempel är det nu straffbart för en individ att finansiera allt som är relaterat till terrorism, inklusive att finansiera en persons utbildning om terrorismrelaterade ämnen, till exempel bombardemang eller dokumentbedrägeri.

Motverka våldsextremism: I januari 2018 öppnade regeringen ett permanent Nationellt centrum för förebyggande av våldsextremism vid Riksförbundet för brottförebyggande (Brottsförebyggande Rådet eller BRÅ) under justitieministeriet. Detta – 113 – CVE Center, som ersatte ett tillfälligt centrum som hade varit beläget under ministeriet för kultur, och har till uppgift att samordna insatserna mellan ministerier, lokala kommuner och civilsamhällets organisationer. Det nya CVE-centret ger stöd på nationell nivå, fokuserade riskbedömningar och handlingsplaner till lokala kommuner.

Malmö och Stockholm är medlemmar i Strong Cities Network.

Internationellt och regionalt samarbete: Sverige är medlem i EU och stöder kampen mot terrorism i regionala och multilaterala organisationer, inklusive Europeiska kommissionens nätverk för radikaliseringsmedvetenhet, EU-9 (med fokus på FTF), CounterTerrorism Group, Polisens arbetsgrupp för terrorism och Europol.

Sverige fortsatte att bygga projekt för bekämpning av terrorism genom utvecklingsbistånd som utförs av Svenska byrån för internationellt utvecklingssamarbete och även via finansiering till OSSE:s och UNODC:s terroristförebyggande gren. Sverige stödde EU:s arbete med kapacitetsuppbyggande projekt i prioriterade länder och regioner, som Pakistan, Jemen, Afrikas horn, Maghreb och Sahel.

Sverige tillhandahöll tränare till FN:s multidimensionella integrerade stabiliseringsuppdrag i Mali.

Sverige deltar också i Resolute Support Mission i Afghanistan med 25 servicemedlemmar och utökade nyligen uppdraget till och med 2019.

Sverige är medlem i Global Coalition to Defeat ISIS och lämnade humanitära bidrag till ISIS-påverkade befolkningar i Irak (22 miljoner US $ för 2018 ) utöver finansiering av utvecklingsbistånd till Irak (15 miljoner US dollar för 2018).

Sverige utvidgade sin utplacering av 70 militärtränare i Irak till stöd för koalitionsinsatserna fram till slutet av 2019.Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , , ,

%d bloggare gillar detta: