TOTALFÖRSVARSÖVNING 2020 – Sverige har varit en del av NATO sedan 1952

Image result for aurora 2020 sweden

2020-01-02
Sammanställt av Yrsa Häggström

Mellan 11 maj och 20 juni år 2020 smäller det för då kommer totalförsvarsövningen Aurora 20 att gå av stapeln där bland annat flera NATO-länder kommer att delta. Övningen blir omfattande med deltagande från marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet och militära förband från andra länder. Aurora 20 kommer att täcka hela Sverige och innebär att man kommer att öva på det värdlandsavtal som Sverige har med NATO. Övningen är en totalförsvarsövning, det militära och civila försvaret = Totalförsvaret. Övningen styrs av Försvarsmakten och MSB. Du kommer att se stridsvagnar, helikoptrar och andra militära fordon på gator och torg. 

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Bild tagen från U.S. Department of Defense

A Marine looks up while lying on the ground with a weapon.

Aurora Look
En marin har en defensiv position under övning Aurora 17 i Larbro, Sverige 21 september 2017. Marinen tilldelas Marine Rotational Force-Europe. Övningen inkluderar styrkor från USA och andra nationer för att främja gemensam regional säkerhet. Marine Corps foto av Cpl. Careaf Henson

Sverige är en del av NATO

Sverige har varit en del av NATO åtminstone sedan 1952. Detta dokument hittade jag av en slump på nätet och har nu blivit avklassificerat så det är fritt tillgängligt.

Läs det här: CIA-sverige

Related image

Värdlandsavtalet

Värdlandsstödavtalet, eller värdlandsavtalet, med Nato innebär att krigsalliansen får möjlighet att placera ut trupper i Sverige för att upprätta högkvarter och militärbaser inte bara i fredstid utan även i krigssituationer.

Hittills har avtalet fått liten uppmärksamhet trots att det i praktiken innebär att Sverige blir en del av Nato. Smyganslutningen sker utan debatt i riksdagen och utan medinflytande från svenska folket.

I Proletären har vi i stora drag redan skrivit vad värdlandsstödavtalet, eller Host Nation Support, HNS, som det heter på engelska, betyder för svensk del. I avtalet ingår bland annat Natostyrkors rätt att ”bedriva strid, inklusive att gå till attack” mot ett tredje land från svenskt territorium.

Här gräver vi oss lite längre ner i värdlandsstödavtalet med Nato och de Natodokument som beskriver de generella grunderna för värdlandskap. Bland de generella grunderna, som beskrivs i de ”allmänna föreskrifterna”, framgår det att värdlandet med ”tillgängliga resurser” ska stödja Natos militära verksamhet för att öka krigsalliansens strategiska slagkraft.

I Natos generella doktrin för värdlandsskap, paragraf 0205, beskrivs ansvar gentemot Nato, bland annat att se till att föreskrifterna i avtalet genomförs på rätt sätt, informera och ge anvisning till Natos befälhavare om landets förmåga, både specifika och allmänna. Det gäller exempelvis transportmöjligheter på land, hav och kuster, järnväg samt flyg och marinbaser, områden för landstigning och radaranläggningar, tillgång till medicinsk service, transport, utrustning, kommunikation, skydd av truppstyrkor samt möjlighet till inkvartering. Sker förändringar i kapaciteten ska Natos befälhavare informeras.

I värdlandsstödavtalets sektion sju om rättsliga överväganden skrivs det i punkt 7.3 att all ”utrustning, förnödenheter, varor och material som tillfälligt införs och exporteras från HN-territorium i samband med en Natos militära aktivitet, är undantagen från alla tullar, skatter och avgifter”.

I sektion nio om ”säkerhet och överlåtelse av information” heter det i punkt 9.3 att parterna ska hålla ”all hemligstämplad information som utbyts i förtroende” hemlig så länge parterna inte enas om ett offentliggörande.

Utöver allt detta kan nämnas att Natotrupper i Sverige inte kommer att lyda under svenskt befäl, att Sverige ska organisera och stå för beskyddet av Natos högkvarter på svenskt territorium och att Nato i och med HNS kan föra in vilka vapen som helst i Sverige, inklusive kärnvapen.

Dessutom kan inte Natosoldater dömas för brott begångna i Sverige. Det gäller även krigsförbrytelser när Sverige är bas för krig i andra länder.

Det finns naturligtvis mycket mer att nämna om värdlandsstödavtal som ÖB Sverker Göranson skrev under med Nato. Ett avtal som för Sverige så nära Nato det bara går utan medlemskap.

Innan avtalet ges laga kraft ska det behandlas av riksdagen. Dessvärre är majoriteten av ledamöterna för Nato. Opinionen mot Nato har ungefär ett år på sig innan det hela avgörs i riksdagen. Under tiden blir den stora utmaningen att väcka opinionen och stoppa Natoanhängarnas planer med värdlandsstödavtalet.

Nato-general: Därför är Gotland viktigt

”KONTROLL ÖVER GOTLAND VIKTIGT” Natos högste befälhavare i Europa, Curtis Scaparotti, vill se ytterligare trupper till Europa för att möta ett eventuellt hot från Ryssland.

Efter besöket i Sverige betonar också befälhavaren Gotlands strategiska betydelse för hela Östersjöregionen.

Sverige och ÖB Micael Bydén har under två dagar stått som värd för ett seminarium med chefer från en rad olika länder, bland dem Natos Curtis Scaparotti. Under sin militära karriär har han bland annat lett amerikanska styrkor under såväl Irak-kriget som i Afghanistan men han är sedan maj 2016 Natos högste befälhavare i Europa.

Scaparotti lyfte för bara ett par dagar sedan inför senatens försvarsutskott en önskan om truppförstärkningar i Europa, något han sedan utvecklade på en fråga från TT:

– Situationen i Europa har förändrats, vi har en utmaning med Ryssland som blivit mera aggressivt och som bryter mot internationell lagstiftning. Vår hållning i Europa är bra, men inte så bra som jag önskar. Jag vill inte gå in på detaljer men det är inom alla försvarsgrenar, flyget, marinen och armén liksom inom cybersäkerhet.

Inga konkreta svar

När det gäller andra frågor, som om Sverige ska gå med i Nato och om Nato kommer till svensk hjälp vid en militärkris, duckade däremot Scaparotti.

#DisinfoWeek Europe

NATO har en tankesmedja som heter Atlantic Council och denna tankesmedja arbetar tillsammans med EU för att stoppa ”desinformation” på internet. Jag antar att definitionen på ”desinformation” enligt Atlantic Council är all information som inte överensstämer med NATO:s narrativ.  Vi som inte gillar NATO är givetvis Putins nyttiga idioter  eller så sprider vi desinformation.

DC – Atlantic Council, tillsammans med USA:s uppdrag och ambassader, kommer att vara värd för #DisinfoWeek Europe , en serie strategiska dialoger fokuserade på den globala utmaningen för desinformation. Offentliga evenemang kommer att äga rum i Aten, Madrid och Bryssel i mars 2019.

4 mars 2019: Aten
5 mars 2019: Madrid
7–8 mars 2019: Bryssel

Eftersom statliga och icke-statliga aktörer försöker påverka västerländska demokratier genom riktade disinformationskampanjer i flera mediemiljöer, erkänner politiker i Europa, USA och runt om i världen det växande hotet mot internationell säkerhet. För att stärka statliga insatser utvecklar också civilsamhällets grupper, utredande journalister, tankesmedlar och tekniska plattformar verktyg och taktik för att motverka och avslöja berättelser om desinformation. I ett försök att främja det transatlantiska partnerskapet om att motverka desinformation när nationella och EU: s parlamentsval närmar sig, kommer vi att vara värd för en serie händelser i Europa i mars 2019 som en del av #DisinfoWeek Europe .

#DisinfoWeek Europe är on-the-record och öppet för pressen vid ackreditering, och kommer att börja med diskussioner i Aten och Madrid, följt av en capstone-konferens i Bryssel som kommer att samla medie- och teknikföretag, politiska ledare, aktivister och forskare över hela världen Europa och USA för att diskutera möjligheter till samarbete och strategier för att skapa ett transatlantiskt svar på disinformation. Den 8 mars kommer Bryssel-evenemanget att vara värd för en speciell session för media och journalister med fokus på frågan om Reporting in the Age of Disinformation.

En fullständig agenda finns att se och ladda ner här .

NATO:S VAPENTESTER PÅ SVENSK MARK

nato sverige medlemskap_vidsel neat

Det är även bestämt att EU:s ”fredsarme” som kallas Pesco kommer att utföra sina övningar på Vidsel Test Range. Iden till Vidsel Test Range kläcktes av socialdemokratern Björn Rosengren på 90-talet.

Image result for vidsel test range

Vidsel kan bli EU:s gemensamma provplats

Peter Andersson är idag i Bryssel för att diskutera ett EU-samarbete kring tester och utvärderingar av ammunition, missiler och olika flygfarkoster vid provplatsen i Vidsel.

En permanent samarbetsstruktur inom EU. Det är vad Pesco står för, EU:s nya samarbetsplattform inom försvarsområdet. Nationerna har fått lämna förslag på samarbetsområden. Sverige lämnade in två förslag, varav ett handlar om Vidsel.

Förslaget om Vidsel kom med på den listan med 47 uppslag som EU nu ska jobba vidare med.

– Många av förslagen kommer antagligen att buntas ihop så att det i slutändan blir betydligt färre. Men inget av förslagen ligger nära det svenska förslaget, så vi har förhoppningar om att Vidsel kommer att vara kvar när det är dags för beslut, säger Peter Andersson vid FMV Test & evaluering.

Bättre förutsättningar för planering

Men ännu är inget beslut taget. Det ska diskuteras, till att börja med vid en work-shop i Bryssel nu i mitten av november där Peter Andersson och några från Försvarsdepartementet deltar.

– Syftet är att bygga vidare på det vi gör idag i Vidsel. Med en permanent struktur för samarbetet med andra länder blir det bättre förutsättningar för vår planering.

Även planering av nya investeringar för att byta ut utrustning kommer att underlättas med ett större kundutbud. Exempelvis byte av radarsystemen som pågår nu. Men det kan behövas andra uppgraderingar framöver och investeringar underlättas av att veta att det inte bara är Sveriges behov utan kanske hela Europas behov det gäller.

 

Peter Andersson och Mats Hakkarainen.

En mer stabil grund för verksamheten i Vidsel. Det är vad Peter Andersson och Mats Hakkarainen, stabschef vid FMV T&E respektive platschef i Vidsel, har förhoppningar om att Pesco-samarbetet inom EU kan ge.

En stabil grund

– Den ekonomiska modellen är inte klar än. En variant är att vi står för det och sedan får de andra betala när de kommer, ungefär som idag. En annan variant är att de som vill vara med betalar någon form av abonnemangsavgift, säger Peter Andersson.

Mats Hakkarainen är FMV:s platschef i Vidsel. Han pekar på att tidsmässigt skulle FMV kunna vara igång snabbt rent praktiskt i Vidsel, i och med att verksamhet bedrivs där idag.

– Det handlar mer om att komma överens om hur vi ska hantera det administrativt och finansiellt. Den stora fördelen som jag ser det är att vi bygger verksamheten på en mer stabil grund mot idag. Det kanske inte blir väldigt mycket mer verksamhet, men det blir stabilare, mer långsiktigt, om det går i lås, säger Mats Hakkarainen.

Sverige själv deltar i krig världen över tillsammans med NATO, till exempel i Afghanistan och Libyen. Det svenska politiska etablissemanget gillar inte att journalister rapporterar om svenskt deltagande i krig och för inte så länge sedan lämnade man in ett förslag om att förbjuda rapportering av Sveriges krigande världen över. Man menade att mediernas  rapportering ”störde relationerna” mellan Sverige och dess samarbetspartner (NATO, Förenta Nationerna).

Esrange rymdstation brukar  förse USA och NATO med satellitbilder som används i krig.

Övningar inom Sverige

23-24 oktober deltar aktörerna i Stockholms län i övning Havsörn – en kärnkraftsövning som också innehåller moment av gråzonsproblematik med omfattande samhällsstörningar och informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska handlingar. Fokus för Samverkan Stockholmsregionen är att få tillfälle att öva analys, agerande och kommunikation vid återkommande störningar i ett osäkert läge, men också koordinerade åtgärder för de konsekvenser en kärnteknisk händelse i ett grannlän skulle få för Stockholmsregionen.

Ola Slettenmark, samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen:
– Vi har arbetat hårt för att utveckla snabbhet att kunna agera tillsammans vid tidskritiska och allvarliga händelser. Vi behöver nu stärka förmågan att bedriva inriktning och samordning utifrån ett betydligt längre tidsperspektiv, att kunna dela information säkert och kommunicera under störda och osäkra förhållanden.

Ola Slettenmark, samordningschef, Samverkan Stockholmsregionen:
– Vi har arbetat hårt för att utveckla snabbhet att kunna agera tillsammans vid tidskritiska och allvarliga händelser. Vi behöver nu stärka förmågan att bedriva inriktning och samordning utifrån ett betydligt längre tidsperspektiv, att kunna dela information säkert och kommunicera under störda och osäkra förhållanden.

 

Övning ”Viviann”

http://www.samverkanstockholmsregionen.se/kalendarium

Torsdagen den 20 februari 2020 ska en övning kallad ”Viviann” äga rum enligt Samverkan Stockholms kalendarium.  Så var beredd på att något kommer att ske då.

kalendarium

Samordnad kriskommunikation

Målet med kommunikationen vid regional samverkan är kunna ge relevant, korrekt och snabb information till allmänheten och att kommunikationen ska ge effekt i hanteringen av en samhällsstörning eller kris. Därför har aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen utvecklat former för effektiv samverkan för att kunna samordna kommunikationen, vid samhällsstörningar och i krissituationer.

Det övergripande målet för det kommunikationsarbetet inom Samverkan Stockholmsregionen är att aktörerna i Stockholmsregionen ska kommunicera samordnat vid olika typer av störningar, olyckor och kriser som inträffar i regionen. Det omfattar kommunikationen mellan berörda aktörer men också kommunikationen med allmänhet, media och andra organisationer. Varje aktör ansvarar för den egna information men före, under och efter samhälllsstörningar är det av stor vikt att kommunikationen är samordnad för att få effekt i krishanteringen och för att upprätthålla förtroendet för samhällets åtgärder.

Under 2015 drevs projektet Information och kriskommunikation som resulterade i gemensamma utgångspunikter för kommunikationen och en gemensam kommunikationsprocess för regional samverkan. Då las också grunden för regionala kommunikatörsnätverk för att inrikta det gemensamma kommunikationsarbetet och för att utveckla metodik och rutiner. Kommunikatörsnätverken, där alla aktörer i regionen representeras, har idag en aktiv samverkan, dels genom ett proaktivt utvecklingsarbete och förberedande kommunikation/budskap i vardagen, dels genom en nära samverkan vid en inträffad samhällsstörning.


Källor:

https://dod.defense.gov/OIR/gallery/igphoto/2001819373/

http://proletaren.se/inrikes-politik/det-har-innebar-vardlandsavtalet-med-nato

https://www.helagotland.se/samhalle/nato-general-darfor-ar-gotland-viktigt-14044627.aspx

https://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/Vidsel-kan-bli-EUs-gemensamma-provplats/

http://www.pfssr.se/projekt/samordnad-kriskommunikationKategorier:Svensk politik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: