Forskare varnar för att Jordens magnetiska nordpol har börjat röra sig ”ojämnt”

Glöm det där med ”klimatförändringar” och Greta-effekten. Att vi upplever förändringar i klimatet har INGENTING med koldioxid att göra – den är livets gas för växter som producerar syre till oss människor och djur. Utan koldioxiden fanns det inget mänskligt- eller djurliv på jorden.

Koldioxid-hotet är inget annat än globalisternas sätt att införa världsherravälde (NWO) och införa globala skatter.

Lyssna inte till dessa ”klimatprofeter” utan ta redan på fakta! Det är det enda som gäller.
Här nedan förklarar forskare vad det är som pågår på vår planet.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The charts, known as the World Magnetic Model (WMM), are used to convert between compass measurements of magnetic north and true north

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00007-1

Forskare varnar för att Jordens magnetiska nordpol har börjat röra sig ”ojämnt” i hastigheter så snabbt att de måste utfärda en nöduppdatering av GPS-modellerna – men regeringsnedstängningen försenar processen.

  • Den magnetiska Nordpolen ”ilar fram” bort från Canada i riktning mot Sibirien.
  • Forskare säger att den rör sig med en ”ovanligt hög hastighet på cirka 50 km per år”
  • Säg att Canada i huvudsak förlorar en magnetisk dragkamp till förmån för Sibirien
  • Forskare runt om i världen rusar om för att uppdatera globala modeller som är beroende av GPS-navigationssystemen

Jordens magnetfält förändras – och forskare är osäkra på varför.

Forskare säger att den magnetiska Nordpolen ”rusar” bort från Canada i riktning mot Sibirien.

Problemet har blivit så allvarligt att forskare runt om i världen rusar omkring för att uppdatera en global modell av fälten, enligt Nature.

Reversals of Earth's Magnetic Field Explained by Small Core FluctuationsDen heter World Magnetic Model och den ligger till grund för all modern navigering, allt ifrån systemen som styr fartygen till sjöss till Google Maps på våra smartphones.

Det är något konstigt som pågår på toppen av världen. Jordens nordliga magnetpol har rusat bort från Canada och mot Sibirien, driven av flytande järn som glider inne i planetens kärna. Den magnetiska polen rör sig så snabbt att den har tvingat världens experter på geomagnetism till ett sällsynt drag.

Den 15 januari kommer de att uppdatera World Magnetic Model, som beskriver planetens magnetfält och ligger till grund för all modern navigering, från systemen som styr fartyg till sjöss till Google Maps på våra smartphones.

Här beskrivs fenomenet i en enkel video:

Den senaste versionen av modellen kom ut 2015 och var tänkt att pågå till 2020 – men magnetfältet förändras så snabbt att forskare måste fixa modellen nu. ”Felet ökar hela tiden”, säger Arnaud Chulliat, en expert på geomagnetism vid University of Colorado Boulder och National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA’s) nationella centra för miljöinformation.

Image result for Arnaud Chulliat,

Swam-uppdraget

Problemet ligger dels hos den rörliga polen och dels med andra förskjutningar djupt inom planeten. Jordens kärna, magman, genererar det mesta av magnetfältet, som varierar över tiden när djupa flöden förändras. Under 2016 accelererade till exempel en del av magnetfältet tillfälligt djupt under norra Sydamerika och östra Stilla havet. Satelliter som Europeiska rymdorganisationens Swarm-uppdrag spårade förändringen.

”En anmärkningsvärd manifestation av fältvariationen är den magnetiska Nordpolens drift mot Ryssland, vilken har inträffat med den ovanligt höga hastigheten av cirka 50 km per år sedan början av 2000-talet.

Image result for Arnaud Chulliat,”Den sydliga magnetpolens drift sker tvärtom i en väldigt långsam (mindre än 10 km per år) takt och har inte förändrats mycket under de senaste decennierna, och därför har den bidragit mycket mindre till den övergripande kompassens felvisning.”

Teamet säger att den nya modellen borde vara korrekt fram till nästa regelbundna uppdatering 2020.

Satelliter som European Space Agencys (ESAs) Swarm-uppdrag upptäckte förändringen.

Image result for Arnaud Chulliat,

Vilken ÄR VÄRLDENS MAGNETISKA MODELL?

Diagrammen, kända som World Magnetic Model (WMM), används för att konvertera mellan kompassmätningar av ett magnetiskt norr och det riktiga norr och finns i navigationssystemen för fartyg och flygplan samt geologiska applikationer (som vid borrningar och gruvdrift) .

WMM är också en del av kartapplikationer i smartphones, inklusive Google Maps-appen.

Forskare från USAs National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) upprätthåller WMM.

”Även om GPS är ett bra verktyg vid navigering, är den begränsad till att bara ange din position,” förklarade geodetisk forskaren James Friederich från U. S. National Geospatial-Intelligence Agency, 2014.

Din orientering, riktningen du vänder mot kommer från magnetfältet. ‘

”Våra krigare använder magnetik för att rita sina kartor.

”Din smarttelefonkamera och olika appar kan använda magnetfältet för att bestämma riktningen du står inför,” fortsatte han.

”Alla dessa exempel behöver WMM för att ge dig rätt orientering.”

Under de senaste åren har forskare förutspått att jordens magnetfält skulle kunna anpassa sig till en ”vändning” – en förskjutning där den magnetiska sydpolen skulle bli magnetisk norr och vice versa, alltså ett polskifte.

En sådan händelse kan få katastrofala effekter, förorsaka förödelse på det elektriska nätet och utsätta livet på jordytan för högre mängder solstrålning.

Även om man tidigare har trott att dessa vändningar sker i intervaller på hundratusentals år, tyder en ny studie på att det kan ske på bara några århundraden.

Scientists in recent years have predicted that Earth’s magnetic field could be gearing up to ‘flip’ – a shift in which the magnetic south pole would become magnetic north, and vice versa. Earth's magnetic field is illustrated above

Under de senaste åren har forskare förutspått att jordens magnetfält skulle kunna anpassa sig till ”vändning” – en förskjutning där den magnetiska sydpolen skulle bli magnetisk norr och vice versa. Jordens magnetfält illustreras här ovan

Forskare uppskattar jordens magnetiska nord- och södra magnetpoler skiftar position vart 200 000-300 000 år.

Men det har gått ungefär 780 000 år sedan den senaste händelsen, vilket får många att misstänka att vi är försenade.

När magnetpolerna skiftar försvagas jordens skyddande magnetfält och utsätter dess invånare med högre risk för effekterna av rymdväder.

 

VAD KAN HÄNDA PÅ JORDEN OM POLERNA SKIFTAR?

Jordens magnetfält är i permanent förändring.

Magnetiska norr driver runt och vart hundratusende år vänder polariteten så att  kompassen pekar söderut istället för norrut.

Styrkan hos magnetfältet förändras också ständigt och för närvarande visar det tecken på betydande försvagning.

Livet har funnits på jorden i miljarder år, under vilka det har skett många skiftningar.

Det finns ingen uppenbar korrelation mellan djurutrotningar och dessa polskiftningar. På samma sätt har skiftningssmönstret inget samband med mänsklig utveckling eller evolution.

Det verkar som att vissa djur, såsom valar och vissa fåglar, använder jordens magnetfält för migration och orientering.

Eftersom den geomagnetiska skiftningen tar flera tusentals år kan de väl anpassa sig till den förändrade magnetiska miljön eller utveckla olika navigationsmetoder.

Strålningen på marknivå skulle dock öka, med vissa uppskattningar som tyder på att den totala exponeringen för kosmisk strålning skulle fördubblas vilken förorsakade fler dödsfall av cancer. ”Men bara något,” sade professor Richard Holme. ‘Och den är mycket mindre än att ligga på stranden i Florida under en hel dag. Så om det hände skulle skyddsmetoden förmodligen vara att bära en stor solhatt”.

Jordens magnetiska polers rörelse visas i denna animation med en tioårsintervall från 1970 till 2020. De röda och blå linjerna visar på skillnaden mellan det magnetiska norr och verkligt norr beroende på var man står. På den gröna linjen skulle en kompass peka på det korrekta norr. Källa: NOAA Nationella centra för miljöinformation

Elektrisk nätkollaps från allvarliga solstormar är en stor risk. När magnetfältet fortsätter att försvagas framhäver forskare vikten av alternativa nätenergisystemen som använder förnybara energikällor för att skydda jorden mot en försvagning.

mona-kessel.jpg”De mycket högladdade partiklarna kan ha en skadlig effekt på satelliterna och astronauterna,” tillfogade Dr Mona Kessel, en magnetforskare vid Magnetosphere vid NASA.

På ett område finns det redan bevis på att ett skifte har inträffar. ”Den ökande styrkan i den sydatlantiska anomalin, ett område med ett svagt fält över Brasilien, är redan ett problem,” sade professor Richard Holme.

Vad är anomali?

Inom astronomin är anomali ett begrepp inom celest mekanik objekt vars position eller bana avviker från den förväntade. Man skiljer mellan sann anomaliexcentrisk anomali och medelanomali.[4]

Inom geofysik tecknar anomali ett mätvärde som kraftigt avviker från ett normalvärde. Man brukar här skilja mellan absolut anomali och relativ anomali, men även mellan lokal anomali och regional anomali.[5]

Inom språkvetenskap betecknar anomali en böjning, ordform eller konstruktion som avviker från det grammatiska mönstret. Förespråkare för en ökad regelbundenhet i språket brukar kallas analogister.[6]

Inom meteorologi beskrivs lokala avvikelser från ett vidsträckt mönster eller medelvärden över en längre tidsperiod som anomalier, exempelvis temperaturanomali och nederbördsanomali.

Inom prospektering efter malm används geokemisk anomali för att hitta malmfyndigheter täckta av morän eller andra lösa avlagringar. Geofysiska anomalier används för att hitta malmkroppar som är tyngre än omgivningen och förändrar gravitationen.[7]

Jordens klimat kan också förändras. En ny dansk studie har funnit att jordens väder har påverkats avsevärt av planetens magnetfält.

De hävdade att fluktuationer i antalet kosmiska strålar som träffar atmosfären direkt förändrar mängden moln som täcker planeten.

Henrik Svensmark, en väderforskare vid danska rymdcentret som ledde teamet bakom forskningen, tror att planeten upplever en naturlig period med lågt molntäcke på grund av färre kosmiska strålar som kommer in i atmosfären.

Image result for Arnaud Chulliat,

Image result for Arnaud Chulliat,”Jordens magnetfält, som har funnits i minst 3,45 miljarder år, ger en sköld mot den direkta påverkan av solstrålning,” sade professor Roberts från ANU Research School of Earth Sciences.

”Även med jordens starka magnetfält idag är vi fortfarande mottagliga för solstormar som kan skada vårt elbaserade samhälle.”

In the new study, researchers at the Australian National University analyzed the paleomagnetic record from 107,000 to 91,000 years ago by analyzing a stalagmite from a cave in southwestern China

I den nya studien analyserade forskare vid Australian National University den paleomagnetiska platsen från 107 000 till 91 000 år sedan, genom att analysera en stalagmit från en grotta i sydvästra Kina.

[Stalagmit är en droppstensformation (ofta i grottor, oftast i kalkhaltigt berg) som bildas uppåt från underlaget. De liknar upp- och nedvända istapparna – Källa: Wikipedia]

Teamet genomförde magnetiska analyser och radiometrisk datering på det meterlånga provet, vilket avslöjade beteendet hos det forntida magnetfältet.

Och de tyckte att magnetfältet upplevde en snabb förskjutning över cirka två århundradenen och minskade i styrka med cirka 90 procent när en magnetfältomvändning inträffade.

Skadorna på elnät och kommunikationssystem till följd av en sådan vändning i dagens samhälle skulle förorsaka biljoner dollar i skada, förklarar forskarna.

”Förhoppningsvis är en sådan händelse långt i framtiden och att vi kan utveckla framtida tekniker för att undvika enorma skador, om möjligt, av en sådana händelse,” sade professor Roberts.

Studien antyder att jordens magnetfält är mycket mer oförutsägbart än misstänkt, säger forskarna.

”Dokumentet ger viktiga insikter om forntida magnetfältbeteende,” sade professor Roberts, ”vilket har visat sig variera mycket snabbare än tidigare trott.”Kategorier:klimatet, Naturen, naturförstöring, Rymden, Världspolitik

Etiketter:, , ,

2 svar

  1. Även geologer har bidragit till denna forskning, genom att titta på hur magnetit ligger formerad i de olika bergslagren. Magnetiten riktar sig efter jordens rådande magnetfält. De har därmed kunnat se när det varit polvändningar.

    Läste för ett antal år sedan om tyska forskare som byggt en datormodell över hur jordens magnetfält förändras. Den visade sig stämma, när de kontrollerade tidigare tidpunkter i modellen (till skillnad mot ‘klimatmodellerna’ …). De fick även fram att vid en polväxling, så uppstod det tillfälligt flera nord- och sydpoler under en relativt kortare period.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: