Aktivistnätverken fortsätter att agera för afghaner som i två instanser – Migrationsverket och migrationsdomstol – fått avslag på sina asylansökningar. Respektlösheten inför svensk lag, svensk myndighet och svensk rättsinstans är total och förs också ut till de hitkomna genom aktioner som går ut på att trotsa lagakraftvunna, redan överklagade och inte längre överklagbara beslut. Det är som om aktivisterna på fullt allvar anser att det är de, inte regering och riksdag, Migrationsverk och migrationsdomstol, som ska bestämma vilka kriterier som ska gälla för att man ska få uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns ingenting i utlänningslagen – ingen paragraf eller punkt – som säger att man kan komma till Sverige, försörjas här av skattemedel i väntan på beslut gällande asylansökan och beslut gällande överklagandet som alltid följer på ett avslag hos Migrationsverket och sedan, när även domstolen sagt nej, ändå stanna kvar, illegalt. Det finns heller ingenting i utlänningslagen som ger rätt till ”bättre liv”-invandring och försörjning, bostad, utbildning här. Det vet aktivisterna. Ändå fortsätter de att, med alla medel, ”hjälpa” dessa afghaner som ibland nästan ter sig som statister i aktivisternas goda hjärtan-aktioner. I stället för att direkt när avslaget kommer förbereda och hjälpa till inför resan till deras medborgarskapsland, håller aktivisterna kvar dessa människor i Sverige med sin goda hjärtan-morot dinglande framför dem som inte får stanna här. De ingjuter falska förhoppningar och lär genom sina handlingar ut att man inte behöver ta svenska beslut på allvar när de anordnar protestmarscher, demonstrationer, sittstrejker och genom skriverier, plakat, påverkan på riksdagsledamöter (som ska uppmana till efterlevnad av svensk lag och inte falla undan för aktivistkrav) etc. Många av dessa människor skulle ha lämnat Sverige för flera år sedan om inte aktivisterna applicerat sin förödande godhjärtanshet på dem.

I Dagens Nyheter kan man under rubriken Barnfamiljer protesterar mot utvisningar till Afghanistan, bland annat läsa:

Föräldrarna har valt att inte följa utvisningsbeslutet. Eftersom Afghanistan i dagsläget inte tar emot barnfamiljer som utvisas med tvång får familjen stanna på Migrationsverkets boende, men med sänkt dagersättning och indragen möjlighet för föräldrarna att arbeta.

”Har valt”!? Föräldrarna, familjerna har alltså valt, med stöd av aktivistnätverken, att inte följa lagliga beslut fattade av svensk myndighet och domstol. Det är ohållbart och lagvidrigt att man kan komma till Sverige, söka asyl och sedan vägra följa landets lagar och stanna här illegalt när man får besked om att man inte får stanna i landet. Sverige måste bli stenhårda i förhandlingar med länder som vägrar ta emot sina egna medborgare. Dra in bistånd, införa sanktioner, agera via EU, FN och i samarbete med andra länder och internationella organ för att sätta press på dem. Regeringen måste göra allt för att upprätthålla ordningen i landet och för att se till att de inte bara är tomma ord när den talar om en ”reglerad invandring” till Sverige.

Vidare ur artikeln i Dagens Nyheter:

Enligt Migrationsverkets bedömning är dock situationen i Afghanistan inte så svår att alla afghanska medborgare automatiskt har rätt till skydd i Sverige. Alla ärenden prövas individuellt.

Enligt Kristina Rännar, processledare för återvändande på Migrationsverket, växer antalet barnfamiljer som varken får stanna i Sverige eller går med på att utvisas.
——–
Dialog pågår dock mellan Sverige och Afghanistan kring saken, enligt gränspolisen.

Att det pågår en dialog är bra, men den kan inte pågå hur länge som helst. Det räcker inte. Nu måste man visa handling bakom orden i dialogen och sätta hårt mot hårt. Människor som är medborgare i andra länder och som inte har rätt att vistas i Sverige ska lämna landet och enligt folkrätten ska de tas emot i sina medborgarskapsländer. Mot länder som bryter mot denna förpliktelse måste som sagt skarpa sanktioner införas om dialogen inte mynnar ut i att de följer internationell folkrätt.

Att läsa:

•  När blir aktivistnätverk samhällsskadliga i stället för positiva humanitära krafter? Och vems är egentligen ansvaret för att svenska lagar upprätthålls och efterlevs? – 19 juli 2019. Ur texten:

Nu slår aktivisterna nya rekord! Inte nog med att diverse aktivistnätverk (en del kallade sig själva för ”batikhäxor”…) för precis två år sedan, sommaren 2017, stöttade den delvis olagliga ockupationen av Medborgarplatsen där afghaner slog läger 24/7 (i strid med polistillståndet) under flera veckor och krävde att få stanna i Sverige trots avslag på asylansökningar både hos Migrationsverket och i migrationsdomstol. Nej, nu kräver de också att afghanska familjer med barn som tagit tagit sig från Junsele i norra Sverige till Stockholm och slagit sig ner på Norra bantorget ska få stanna här trots lagakraftvunna utvisningsbeslut.

•  Aktivistnätverksmedlemmarna är säkert godhjärtade men verkar inte vara riktigt lika ”godhjärnade”. – 15 juli 2019. Ur texten:

Aktivistnätverken agerar med dåraktig envishet och envis dåraktighet för att afghaner utan asyl- eller skyddsskäl enligt svenska myndighets- och domstolsbeslut ändå ska stanna i Sverige. Man har inget skäl att betvivla att de är godhjärtade, men så särskilt ”godhjärnade” ter de sig inte. Hade de varit ”godhjärnade” hade de inte envist och skadligt uppmanat afghanerna att stanna kvar trots att dessa fått avslag på sina asylansökningar, gömma dem, demonstrera och agitera som de gjort i över två år nu.

Läs också denna skrämmande text :
•  Afghaner utan rätt att vistas i Sverige: ”Vi har bara börjat! Vi ska fortsätta utmana makten och bygga landet – nu med ny strategi!” – 2 oktober 2017. Ur texten:

De sittstrejkande afghanerna fått samma svar hela tiden av Migrationsverket, som är den myndighet som i första hand avgör vilka som anses behöva skydd i Sverige. Samma svar har migrationsdomstolarna gett. Och samma svar har också varit – och är – det som ges av regeringen vars uppgift det är att se till att stiftade lagar och bestämmelser upprätthålls och efterlevs. Påtryckningar och i det närmaste utpressningsliknande aktioner av en högljudd grupp ska inte lyckas. Lagen ska gälla och den ska gälla lika för alla. Att skandera ”Jalla, jalla, Sverige åt alla” är både oförskämt och respektlöst och dessa personer borde aldrig ha tillåtits att i månader dygnet runt ockupera allmän plats mitt i centrala Stockholm utan getts tillstånd till en demonstration på två, tre timmar på lämplig plats.

I texten finns hela intervjun med Heléne Fritzon. Den läggs ut också här, som en påminnelse: