Om Sionism

tisdag 17 maj 2016
Mikael Hagenbo

http://hagenbo.blogspot.com/2016/05/om-sionism.html

Sioniststaten Israel grundades 1948 av familjen Rothschild som köpte Jerusalem redan i november år 1829. Läs här. Läs r hur sionismen utvecklades fram till grundandet av staten Israel.

Rothschilds fungerar vanligtvis bakom kulisserna. I fråga om Israel konstruerade Rothschilds WWI och väntade till 1917 när Storbritannien var i trubbel. Rothschilds lovade sedan den brittiska regeringen att de kunde få USA att komma in i världskriget (på Storbritanniens sida) och därigenom säkerställa Storbritanniens seger över Tyskland et al. Men de ville ha något i gengäld: Palestina. Således skapades Balfour-deklarationen, vilket är ett officiellt brev från den brittiska regeringens utrikesminister James Balfour till Baron Rothschild. Det står att: ”Hans Majestäts regeringens syn med förankring etableringen i Palestina av ett nationellt hem för det judiska folket, och kommer att utnyttja sitt bästa för att underlätta uppnåendet av detta objekt.”

Det är ett stort problem med detta. Palestina var aldrig Storbritanniens att ge bort. Det hör rättvist till det arabiska och palestinska folket som bor där. Rothschilds sionistiska judar kom in, tog över och tvingades evakuera och dödade miljontals palestinier som bodde där. De begår fortfarande folkmord till denna dag. Skapandet av det sionistiska staten Israel var massivt orättvist redan från början. Någonting som uppfattas i oegentligheten förorsakar konflikter på vägen. Det är ingen överdrift att säga att grundandet av Israel själv kan vara föregångaren till andra världskriget.

Sionistiska Israel kontrollerar regeringarna i USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike och mer – och Rothschilds kontrollerar Israel.

Sionism är nationalistisk rörelse inom judendomen som har som mål skapandet av en Judisk nationalstat i Palestina, det historiska hemlandet för Israels tolv stammar (Hebreiska: Eretz Yisra’el, ”The Land of Israel).

Sionism är inte judisk i den bemärkelsen att det är judar som driver den utan istället är det Khazarjudar som kom från östra Europa. Dessa ”falska” judar utgör idag huvuddelen av Israels s.k. ”judiska” befolkning. Läs också härhär och här.

Fastän Sionismen hade sitt ursprung i Östra Europa och Centraleuropa under den senare delen av 1800-talet, så är Sionism på många sätt en fortsättning på den gamla anknytningen för Judarna och den Judiska religionen till den historiska regionen Palestina, där en gång kullarna i det gamla Jerusalem kallades för Sion.

Kristen sionism, eller som rörelsen också på kallas, restorationism – även känd som kristen primitivism, står bakom uppfattningen att Gud har en plan för Israel och att kristendomen skall återställas till hur det var under den apostoliska tidsåldern, såsom den är beskriven i Nya Testamentet och tidigare kristna skrifter.

Kristen sionism är en religiös tro bland några kristna trosherrar att judarnas återkomst till det heliga landet och återställandet av ett fysiskt Israel är förenligt med bibliska profetior.

Vidare är kristen sionism motiverad av en bibliskt baserad religiös övertygelse om att det judiska folket fortfarande är Guds utvalda människor och har rätt att inneha Israels land hela tiden. Denna tro bygger på en specifik tolkning av Skriften. ”

Kristna sionister tror i allmänhet att Israels återkomst till sitt förlovade land uppfyller dussintals bibelprofetior från Gamla testamentet. De tror att det här är en indikation på att Gud sätter scenen för händelserna som kommer att äga rum under den kommande sjuårsperioden som ofta kallas Tribulationen.

För att tidsperioden ska äga rum måste Israel vara en nation igen och i kontroll över Jerusalem. Sedan 1967 har det varit fallet med den moderna staten Israel.

Engelska forskaren Paul Wilkinson säger,

”Kristen sionism är en paraplyterm under vilken många kristna som stöder Israel har samlats. . . . Jag tror att kristen sionism, korrekt definierad, innehåller följande nyckelelement:

1. En tydlig, biblisk skillnad mellan Israel och kyrkan.
2. Varje ögonblick, kyrkans pre-Tribulation Rapture.
3. Judarnas återvändande till landet.
4. Templets återuppbyggnad.
5. Antikristens uppkomst.
6. En sjuårsperiod som kallas den stora trängningen.
7. Judarnas nationella frälsning.
8. Kristi återkomst till Jerusalem.
9. Kristi tusenåriga regeringstid på jorden. ”

Källa: The Case for Zionism: Why Christians Should Support Israel av Thomas Ice

Wilkinsons beskrivning är vad den amerikanska kristna sionismen har blivit.

Varför visar då ”kristna” sionister total brist på empati gentemot palestinska och andra kristna i Mellanöstern? Svaret är att de står mer bakom den sionistiska saken än kristendomen.

Faktum är att de inte är mer kristna än judendomen (judendom erkänner inte Jesus som Jesus Kristus, Guds son). Sionismen är därför inte en del av deras kristendom utan snarare är ”kristendomen” en del av deras sionism. Därför är kristen sionism en typ av judendom, och i grunden är deras synkretism (kompromissartad sammanjämkning av olika religiösa läror) bara en särskild (och kättersk) typ av judendom.

Det finns också många som hävdar att kristna absolut inte skall stödja staten Israel. Som i artikeln med titeln Christians Should Not Support The Zionist State Of Israel.

Ett talande citat från den senare artikeln: 

Låt inte det sionistiska media lura dig. Det finns hundratusentals djupt anti-sionistiska ultra-ortodoxa judar över hela världen, och vi kommer aldrig överge till den sionistiska idén … Även sekulär sionism har varit en katastrof för det judiska folket, men religiös sionism, som kombinerar två motsatser till en instabil blandning, leder det judiska folket till moralisk sedefördärv. Det är den fullständiga inversen av det judiska uppdraget att vara ett ljus för nationerna och få fred till världen.

– True Torah Jews

Den kabbalistiska rörelsen är en mycket hårt sammansvetsad grupp, styrd av judiska rabbiner som har blivit avfällingar från judendomen och istället dyrkar satan.

Politisk ”sionism” föddes som begrepp i Wien 1892-01-23 då Nathan Birnbaum för första gången använde begreppet ”sionism” vid ett diskussionsmöte som genomfördes där och då.

Historien avseende politisk sionism börjar 4 år senare när Herzl´s Judenstaat (The Jewish State) presenterades vid den första zionistkongressen i Basel 1897.

Birnbaum själv beskrev vad han menade med begreppet i ett brev daterat 6 november, 1891:

Inrättandet av en organisation av den nationalpolitiska sionistiska partiet i stället för den praktiskt orienterade part som hittills funnits.

Politisk sionism har blivit en stor grupp Gudsförnekande och satansdyrkande individer som kallar sig sionistiska judar, Dönmehjudar, a.k.a. ”Satans Synagoga”.

Denna artikel med titeln Who are the Illuminati? av Dr. Henry Makow ger en utmärkt bakgrund.

Dönmeh (Turkiska: Dönme) refererar till en grupp av kryptojudar i det Ottomanska imperiet vilka konverterade officiellt till Islam, men sägs ha bevarat sin ursprungliga tro.

Rörelsen var historiskt centrerad i Salonica. Gruppen uppstod under och efter eran av Sabbatai Zevi, en Judisk kabbalist som levde under 1600-talet och som utnämnde sig själv till Messias, och så småningom konverterade till Islam för att undgå bestraffning av sultan Mehmed IV (1642-1693).

Läs även här.

Gershom Scholem, den seminalhistoriker av judisk mysticism, gör ett jämnare påstående. Han argumenterar för att splittringen mellan utåt ortodoxi och hemligt kätteri, som karaktäriserar Shabbetai Tzvis anhängare, förstörde sin judiska identitet från inifrån. Detta, i kombination med det trauma som orsakades av den falska Messias frånfall, var en av de avgörande faktorer som förklarar upplösningen av den traditionella judendomen och början av den moderna judiska historien.

Efter Zevi hade konverterat till Islam följde andra judar hans exempel och blev Dönmeh. Sedan 1900-talet, har assimilerade Dönmeh förenat sig med andra grupper och de flesta har assimilerats in i det Turkiska samhället. Det var de som störtade den Ottomanska sultanen 1908 och deklarerade Turkiet som en sekulär stat enligt denna artikel av Henry Makow, Ph. D.

Vår egen Mehmet Kaplan är enligt uppgift i denna artikel en Dönmeh, vilket kan förklara alla hans resor till Turkiet då Erdogan också är en Dönmeh.

Artikeln är i sin helhet (med alla länkar) en ambitiös historisk redogörelse över de judiska avfällingarna i Dönmeh och vad de står för. Länkarna i artikeln säger sig också förklara det jag brukar kalla globalistagendan och vad som ligger bakom massinvandringen till Europa.

Wahhabismens fader Muhammed Ibn Abdul Wahhab härstammade också från en familj av Dönmehjudar. Jag klipper in ett uppseendeväckande citat från artikeln länkad ovan nedan:

Dagens härskare i Saudiarabien är alltså ättlingar till falska judar (judiska kabbalister, Talmudister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank, det vill säga Satansdyrkare) tillhörande Satans synagoga, och frågan är inte om den kabbalistiska Satansläran lever kvar i Saudiarabien och i den övriga världen (vilket den gör) utan vilka konsekvenser det har fått (fortsättningsvis kommer att få) för den muslimska världen och för västvärlden med alla dess befolkningar

Jag avstår från att citera mer från artikeln länkad ovan utan uppmuntrar egen läsning och egna slutsatser.

Mina slutsatser då, det är ju de jag inledde att skriva att jag skulle ge, men egen analys. Som jag skrev är jag Sionist i betydelsen att stå bakom den judiska staten Israels rätt att existera liksom det judiska folkets rätt till en egen stat. Jag är semit i ordets ursprungliga betydelse då jag stödjer semiterna, ättlingarna till stammen Juda, de äkta ursprungliga judarna. De har rätt till en egen stat. Något jag skrev om här där jag också lät Jack Otto tala om Khazarerna också. Hur är då sambandet mellan dessa grupper?

Elhaik Elhaik, är en nu 36-årig israelisk jude från Beersheba som doktorerat i molekylär evolution på universitetet i Houston. Ett citat från denna artikel:

I ”Den saknade länken av judiskt europeiskt släktskap: Kontrast till Rheinland och Khazarian-hypoteserna”, som publicerades i december i online-tidskrift Genome Biology and Evolution, säger Elhaik att han har bevisat att Ashkenazi-judarnas rötter ligger i Kaukasus – en region vid gränsen för Europa och Asien som ligger mellan de svarta och kaspiska haven – inte i Mellanöstern. De är efterkommande, argumenterar han för kazarerna, ett turkiskt folk som bodde i en av de största medeltida staterna i Eurasien och sedan migrerades till Östeuropa under 12 och 13-talen. Ashkenazi-gener, Elhaik tillade, är långt heterogenare än Ostrer och andra förespråkare av Rheinland-hypotesen tror. Elhaik hittade en medelöstra genetisk markör i DNA från judar, men han säger att det kan vara från Iran, inte den gamla judendomen.

Elhaik skriver att kazarerna konverterade till judendom i åttonde århundradet, även om många historiker tror att endast kungligheter och några av aristokratins medlemmar konverterade. Men utbredd omvandling av kazarerna är det enda sättet att förklara ballongen av den europeiska judiska befolkningen till 8 miljoner i början av 1900-talet från dess lilla bas i medeltiden, säger Elhaik.

Artikeln har skapat en animerad debatt mellan vetenskapsmän (vilket framgår av artikeln) som jag inte är rätt person att lägga mig i och ger inga direkta svar på sambandet. Det verkar dock som att Elhaik stödjer det som Jack Otto talade om. Det kanske inte finns något samband?

Fullt klart är i alla fall en separation i tid. Elhaik säger att Khazarerna konverterade till judendomen på 700-talet (av politiska skäl enligt Jack Otto) och migrerade till östra Europa på 13/14-hundra talet. Sabbatai Zevi levde och verkade i mitten av 1600-talet. Läs dennaambitiösa redogörelse av Graham Pick om Khazarernas rike.

Denna bok är en mycket bra redogörelse över historien om ”satans synagoga” från år 740 fram till idag.

I ordets andra bemärkelse av Sionism, alltså den kabbalistiska rörelsen med Gudsförnekande och satansdyrkande individer som gör allt just nu för att skapa så stora motsättningar mellan oss i väst och muslimer så de kan starta ett tredje världskrig, ja då är jag självklart starkt emot och menar att denna rörelse är det största hotet som världen står inför just nu. Det är inte muslimerna. Hotet är lika stort mot den muslimska världen som mot oss i västvärlden. Ett citat från denna artikel från 2011.

Det är lätt att bli distraherad, att skylla kapitalismen eller socialismen och minska debatten till det. Debatten är mellan Gud och Lucifer och de människor som representerar dem.

Illuminati representerar Lucifer och de har ganska mycket tagit över. De kontrollerar bankerna och företagen, regeringen, utbildningen och massmedia. Vi är i slutet av en långsiktig konspiration.

Men om Turkiet kan kasta av sina träldom, kanske kan vi också. Det första steget är att identifiera fienden och inte vara distraherad av sina skikt.

Ordet individer är ett nyckelord. Det är inte folk (judarna) eller staten Israel som ligger bakom ”New World Order”. Det är individer, extremt mäktiga individer, över hela jorden med intressen i finanssystemet. Läs här. Några verkar här i Sverige genom att infiltrera media och politiken med målet att krossa Europas nationalstater och införa en ny världsordning med totalitär kommunism som ideologi.

De vapen de använder emot oss känns nog igen i bilden nedan.

Vågar vi inte prata om deras ondskefulla agenda och identifiera vilka de är så kommer de att vinna då vi inte vågar se, lära oss mer eller prata om detta.

B’nai B’rith är den frimurarloge Angela Merkel är medlem i och fick guldmedalj av i mars 2008. Självfallet vill de lägga all skuld för NWO på judarna. Läs här, Citat från länkad artikel:

”B’nai B’ith är faktiskt en frimurarorden som representerar brittiska frimureriet och skyller på skulden för sin luciferiska” världsregering ”-agenda på judar i allmänhet. låtsas att bekämpa antisemitism, det sätter faktiskt judar i fara.

B’nai B’rith har inget mandat att representera det judiska folket. Men genom att jämföra motståndet mot den globalistiska agendan med antisemitism säkerställer det att judar är skyldiga för den nya nya världsordningen. ”

Läs denna artikel med titeln ”frimurarna ligger bakom Sveriges undergång”. Artikeln är mycket välskriven och viktig så missa inte den!

En vän som heter Jan-Ola Gustafsson skrev:

B´nai B´rith är det sionistiska ordenssällskap (”Förbundets söner”) som är besatta av iden att återskapa det ”Greater Israel” som omnämns i Bibeln (1. Mos., kap.15, v. 18-21) då Gud gjorde ett förbund med Abraham om att hans efterkommande skulle få ”löfteslandet” OM de höll de bud och stadgar som ingick i överenskommelsen.

Under hela sin existens har ”israeliterna” brutit överenskommelsen på olika sätt och därmed aldrig kommit i besittning av detta ”löftesland”.

Emellertid har i modern tid den sionistiska rörelsen (nyskapad 1897 av Theodor Herzl) som mål att återskapa området under sionistisk kontroll.

De har i vanlig ordning i olika krig andra som slåss för deras sak och på deras uppdrag,
bl. a. IS/Daesh för att göra grovjobbet och sedan avpolletteras. Googla på begreppet Greater Israel och The Kivunim Plan och jämför kartan med beskrivningen i bibelstället ovan. 


Vad omvärlden inte vet, men som en hedervärd jude (antisionist) lärde mig för många år sedan är att de blå ränderna i Israels flagga symboliserar floderna Nilen och Eufrat som nämns i Bibeln och med SIONISTERNAS emblem för herraväldet där emellan. Flaggan är horisontell men är från början den sionistiska rörelsens standar (som är veritikalt och där floderna då får sina rätta nord-sydliga riktningar.

Image result for israel's flaggaFlaggan har ingenting med den judiska religionen eller ”vanliga, icke-sionistiska judar att göra. I så fall skulle den ha haft en Menorah (sjuarmad ljusstake) i mitten.

Sionsternas standar kuppades igenom som nationalflagga för den nya staten av den provisoriska regering som tillträde omedelbart efter statens skapande 1948. 

De Torah-trogna judarna som representerar den judiska religionen (sionisterna är ateister, etnocentriker och rasister) tar avstånd från sionismen och anser att den är ett trots mot Gud, ett trots som fortsätter den kedja av brott mot den ursprungliga överenskommelsen i Första Mosebok som skapat otaliga problem för detta folk genom tiderna. Kolla gärna deras hemsida www.nkusa.org

På nätet finns också en bok i pdf som heter ”Holocaust Victims Accuse” och är skriven efter andra världskriget av rabbinen Moshe Schonfeld som berättar hur den sionistiska världsorganisationen samarbetade med Nazityskland med resultat att judarnas lidande under VK2 skulle bli medlet för omvärldens skuldkänslor som skulle påskynda acceptansen för bildandet av staten Israel (som f.ö. var planerad REDAN UNDER FÖRSTA VÄRLDSKRIGET! genom den s.k. Balfourdeklarationen som sionistiska bankirer fick i utbyte mot hjälp med finansieringen av brittierna utlovades USAs inträde i världskriget.

Palestina blev vid krigsslutet ett brittiskt mandat i samband med uppdelningen av det osmanska väldet som under kriget var allierat med Centralmakterna (Tyskland och Österrike-Ungern).”

Läs här och lyssna också på detta tal nedan från 1961 av Benjamin Friedman. En intressant historiebeskrivning av ett primärvittne som var med.

De kan fortsätta att arbeta för sin efterlängtade nya världsordning utan att möta motstånd överhuvudtaget. Vilken framtid går vi då till mötes? Tja, framtiden är redan här och den ser extremt mörk ut. Ingen framtid jag vill ha i alla fall.

I sin bok “The Messianic Idea of Judaism” från 1971, skriver professor Gershom Scholem om den Sabbatiska (kabbalistiska) rörelsen och om hur många framstående rabbiner och framgångsrika judar efter det 19,e århundradet blev satta eller valda till höga positioner i samhällena. De var välkända forskare, filosofer, internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter:

“Jag vill nu väldigt noga försöka att bevisa att de Sabbataiska och Frankiska rörelserna, som är nihilistiska i sin undervisning, är chockerande för judiskt tänkande. Att man håller lagen genom att upphäva den är helt främmande för judendomen. Detta är en utveckling som kommer från Sabbatais proklamation att han var Messias.

Denna nihilistiska (förstörande) tro, har banat vägen för Haskala rörelsen och den judiska reformationen under 1900 talet, när nihilismens gnistor slutat att existera. Det är ett stort misstag att tro, att den Sabbataiska rörelsen inte hade en politisk/synlig utveckling av det judiska folket och dess historia.

Inget annat kapitel i det judiska folket historia har blivit så svept i dunkel och hemlighetsmakeri, som dessa sista århundraden av den Sabbataiska rörelsen. Denna falska lära har haft efterföljare bland framstående rabbiner i Jerusalem, Adrianopel, Konstantinopel, Ismir, Hamburg och Berlin. Många av dessa är rabbiner, som har hållits i hög aktning som lärda män och försvarare av den judiska tron.

Många av familjerna som blev indragna i Sabbatairörelsen i västra och central Europa fortsatte i den judiska tron, och många av dem, speciellt i Österrike blev satta eller valda till höga positioner under det 19:e århundradet.

En del var välkända forskare, andra filosofer, andra internationella bankirer och andra med höga politiska kontakter. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att dessa personer inte välkomnar försök till att avslöja deras fläckade förflutna, speciellt när det gäller deras ställning inom det judiska folket. Vi skall inte heller vara förvånade att deras önskningar har stor tyngd och inflytande”

Professor Gersom Scholem vädjan till kabbalisterna:

Utvecklas fridfullt och förstör inte världen. Shalom

Läs också denna utmärkta artikel om kopplingen mellan politisk sionism och wahhabism inom islam. De två krafter som tillsammans förstör Mellanöstern.

Läs denna artikel om Wahhabism och politisk Sionism som systerideologier.

Läs denna artikel för att förstå kopplingen mellan det politiska läget i Sverige av idag och satans synagoga.

Läs denna bok av Michael Collins Piper med titeln The new Jerusalem – Zionist power in America för att förstå den konspiration satans synagoga har mot världen och hur de kontrollerar USA.

Uppdatering 2017-04-23

Guds utvalda folk är inte judarna som många tror och hävdar. Guds utvalda folk är de kristna israeliterna, ättlingar till Abraham, Isaac och Jacob (Israel). Läs här. Har man tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare betraktas man som en kristen ättling till Abraham.

Alltså behöver man inte vara jude och bo i Israel för att vara Israelit. Allt ändrades med det nya förbundet då Jesus dog på korset för vår skull för att sedan återuppstå.

Det nya förbundet accepteras inte av Judaismen men just nu pågår en kristen väckelse i nationen Israel där allt fler judar tar emot Jesus Kristus som sin frälsare.

Jag lyssnade i mars på Jan Sköld som då berättade om detta, just återkommen från Israel.

Det som står i Bibeln skall hända inför den yttersta tiden händer alltså just nu. Gud samlar ihop de sina.

Jag som frälst är därför Israelit precis som de judar i nationen Israel som tagit emot Jesus. Vi tillhör samma folk. Det utvalda folket, Israeliterna. Kristi kropp.

Vi känner inga nationsgränser skapade av människor. Vi tillhör alla Hans kungadöme. Vår frälsare som snart återvänder till jorden för att regera i 1000 år.

Rom 11:7–36:

Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du, som är en gren av en vildoliv, har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. 

Om du gör det skall du veta: det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. 

Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde, men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt; ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna skall han inte heller skona dig. 

Du ser att Gud är både god och sträng: sträng mot dem som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet; annars blir också du bortskuren. 

De andra blir däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd.

Bröder, för att ni inte skall förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni skall känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och skall förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder.

Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. 

Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även de skall få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla.

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.Kategorier:Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

1 svar

Trackbacks

  1. Om Sionism – The winds are changing
%d bloggare gillar detta: