Frimurarna bakom Sveriges undergång

Publicerad 2015-03-27 14:52:00 i Satans synagoga,

https://experimentlandet.blogg.se/category/satans-synagoga.html
I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska
rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som
biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan. Bland de
övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och
mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer
inom myndigheter med mera.
Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk
verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men
frimurarna själva förnekar att det är fråga om en ny religion. Man har dock tempel
och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många
olika religioner.
Först senare, ju högre upp man kommer i graderna, framkommer frimureriets
sanna väsen. Man tillber guden Jah-Bul-On. Jah=Jahve. Bul=Baal, den gamla
kanaaneiska fruktbarhetsguden. On=Osiris, den egyptiska underjordsguden. Både
Baal och Osiris är manifestationer av Satan. Deras namn åkallas också i magi,
trollformler och satanism (femuddiga och sexuddiga stjärnor). Se Israels flagga.
Under 1700 talet bytte Mayer Amschel Bauer ut sitt efternamn till Rothschild som
betyder “röd sköld” på tyska. Ett rött hexagram (en röd Davidsstjärna) hängdes upp
på hans dörr och det blev sedan hans familjs vapensköld. Symbolen “röda stjärnan”
är också en symbol för kommunismen som liksom nazismen och de övriga
ideologierna har samma rötter.
Om man sätter ihop de båda trianglarna i Davidsstjärnan blir det en symbol för
“människan som Gud” vilket speglar den tid i vilken vi lever. Stjärnan har 6 sidor, 6
vinklar och 6 poäng = 666. 666 är vilddjurets märke enligt bibeln och 666 nämns
också i  GT,s  1. Konungaboken.
”Det guld som årligen inkom till Salomo vägde sex hundra sextiosex talenter”
(1.Kon. 10:14)

Den ideologi som ligger bakom frimureriet går tillbaka ända till Egyptens,
Babylons, det Israeliska folkets (judarnas) historia och mytologi (en del av
judarna valde att dyrka avgudar, Baal som exempel, liksom Gamla
testamentets kung Salomo, medan andra stod fast vid Abrahams Gud som
också är alla kristnas Gud) och har som vi strax skall se, varit verksam länge i
världen.
Sedan dess kan man tala om två grupper av judar. Gudsdyrkande judar och
Satansdyrkande judar. Den sistnämnda gruppen är den som har tagit kontrollen över de Gudsdyrkande judarna samt över alla så kallade hedningar (alla icke judar), länder
och regeringar genom ekonomin och ”mycken köpenskap” (vilket också var Satans,
deras herres fall och anledningen till att han blev utkastad från himmelen av Gud).
Detta har möjliggjorts tack vare de hemliga ordnarna (frimurarordnarna vars
medlemmar tillhör gräddan i varje samhälle/land och som  därför har makt över dem
som på papperet har makten) och andra hemliga grupper såsom Bilderberggruppen
med flera.  Det är denna ”Laglöshetens hemlighet” som bibeln talar om och varnar
för.
Kung Salomo anses vara frimurarordens stiftare och det var han som utvecklade den
judiska Kabbalan (traditionen, mysticismen). Kabbalan ingår i frimurarnas
symbolvärld och den första mästaren enligt frimurartraditionen var bibelns Hiram
från Tyrus som kung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på
berget Moria i Jerusalem. (1.Kon. Kap. 5,6,7)
Under åren efter sitt avfall och fram till sin död hann kung Salomo med att ge form åt
Kabbalan, som den moderna judaismen (sionismen) tillsammans med texterna från
Talmud eller “de äldstes stadgar”, vilar på. Detta religiösa trossystem i vilket lag och
bokstav, inte ande och liv sätts främst, opponerar sig Jesus emot vid flera tillfällen.
“Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och
kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet.
Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra”(Matt. 23:23)
“Ve er, ni blinda ledare som säger: Svär man vid templet betyder det ingenting,
men svär man vid guldet i templet är eden bindande. – Ni blinda dårar, vilket är
förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: Svär man vid
offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är
eden bindande. – Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som gör gåvan
helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det.
Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och
den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter
på den”(Matt. 23:16-22)
“Ve er, ni skriftlärda och fariséer, ni hycklare som reser monument över
profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: Om vi hade levt
på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod.
Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt
som era fäder tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna
undgå att dömas till helvetet?
Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem
kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era
synagogor och jaga från stad till stad. Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits
här på jorden komma över er, allt ifrån den rättfärdige Abels blod till blodet
från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret.
Sannerligen, alltsammans skall detta släkte få svara för”(Matt. 23:29-36)
Istället för att hålla sig till Gud, Abrahams Gud, valde kung Salomo att följa efter sina
olika kvinnors gudar vilket fick ödesdigra konsekvenser för det judiska folket.
Stjärndyrkan och måndyrkan införlivades i judendomen då många av de forntida
folken (som Salomos kvinnor kom ifrån) ansåg att stjärnorna var himmelens skrift och
att stjärngudomligheter påverkade allt som hände på jorden.
Denna tanke var främmande bland Israeliterna men framträdande bland de folk som
dyrkade Baal. Baal var hos alla västsemitiska folk beteckningen på den högsta guden,
den främsta guden i ett visst land eller på en viss plats.

Baal var fruktbarhetens gud och Baals hustru Astarte, sidoniernas gudinna, vilken
nämns i citatet från konungaboken, dyrkades under olika namn i hela gamla orienten.
I Babylonien kallades hon till exempel för Ishtar och i Kanaan gick hon under namnet
Baalat. Precis som sin make var hon fruktbarhetens gudinna .
Det innebar att det i Baalsdyrkan och Astarte dyrkan ingick olika sexuella riter och
ceremonier liksom kultisk prostitution. Den framträdande delen av Astarte dyrkan var
sexuella orgier i de tempel som vigts åt Baal.
Baal och Aastarte liksom andra gudar och gudinnor i den kananeiska gudavärlden
associerades med olika himlakroppar. Hos fenicierna var Astarte mån och
stjärngudinna och hennes symbol var månskäran.
Kung Salomos sidoniska hustrur fick honom att börja dyrka Astarte och han tog till sig
stjärnsymbolen, pentagrammet, när han föll in i avgudadyrkan. Denna symbol, den
femuddiga stjärnan, kallas därför “Seal of Salomo” eller Salomos sigill. Det är en
ockult symbol som användes av präster och magiker redan under 3000 talet före
Kristus men återkom i samband med Salomos avfall.
“De övergåvo HERREN, sin Guds, alla bud och gjorde sig gjutna beläten, två
kalvar; de gjorde sig ock Aseror och tillbådo himmelens hela härskara och
tjänade Baal”(2. Kon. 17:16) Bibel 1917.
Pentagrammet tillsamman med hexagrammet (Davidsstjärnan eller den sexuddiga
stjärnan) är idag en symbol för den judiska identiteten trots att dessa stjärnor är
ockulta. Stjärndyrkan var, som nämnts, något främmande för Israeliterna innan
Salomos avfall. Hur många judar är egentligen medvetna om detta?
“Frambar ni slakofer och gåvor åt mig de fyrtio åren i öknen, Israels folk? Bar ni
då omkring era gudabilder, Sackut, er konung, och Kevan, er gudastjärna som ni
gjort åt er?” (Amos 5:26)
“Men Gud vände sig bort och lät dem dyrka den himmelska hären, som det står
i profetboken: Varken slaktoàer eller andra oàer frambar ni åt mig under de
fyrtio åren i öknen, ni som är Israels folk. Ni bar med er guden Moloks tält och
guden Romfas stjärna, de bilder som ni gjort för att tillbe. Därför skall jag
fördriva er till landet bortom Babylonien”(Apg. 7:42-43)
Pentagrammet kan också ses som en symbol för kosmos. Med hjälp av
pentagramsymbolen (mikrokosmos) skaffar sig magikern kontroll över det stora
kosmos (makrokosmos).
Femuddiga stjärnor (pentagram) finns idag både på kläder och prylar. Det är en
förberedelse för vad som skall komma. Övertagandet av makrokosmos kan först ske
på det andliga planet när majoriteten av människorna har blivit välvilligt inställda till
demonvärldens furstar och väldigheter. Genom att bära eller äga ting som pryds med
dessa stjärnor ställer man sig på mörkrets makters sida.
Samma stjärnor finns att skåda på EU flaggan och det är inte konstigt eftersom EU är
det antikristliga systemet ur vilket den sista (och värsta) antikristen skall träda fram
enligt bibelns profetior. Då skall han och hans anhängare förfölja de heliga och alla
som är motståndare till detta system. De som vägrar att ta emot vilddjurets märke
skall inte kunna köpa eller sälja.
Läs hela artikeln här:
http://experimentlandet.blogg.se/2013/october/kung-salomos-avfall-och-satanssystem.html

För att förstå fortsättningen av denna artikel är det också bra om ni läser den här
artikeln:
http://experimentlandet.blogg.se/2014/march/kabbalismens-avkomlingar.html
Och tre artiklar om vad som hände den svenske pastorn Kjell Sjöberg (1933-1997) när
han i början av 1980 talet var på väg att avslöja frimurarna och kabbalisterna
(Sionisterna,Satans synagoga) vilket fick stor uppmärksamhet i media men som
tystades ner när Palme mordet ”lägligt” råkade inträffa.
Väckelsen som fick djävulen att rasa:
http://experimentlandet.blogg.se/2014/february/vackelsen-som-fick-djavulen-att-rasa.html
Djävulen slår till:
http://experimentlandet.blogg.se/2014/february/djavulen-slar-till.html
Djävulen segrar aldrig ensam:
http://experimentlandet.blogg.se/2014/february/djavulen-segrar-aldrig-ensam.html
Över alla världens frimurarordnar sträcker en otäck sammanslutning ut sina
tentakler. Det är Illuminatiorden. Den moderna Illuminatiorden grundades 1776 av
juden och jesuitprästen Adam Weishaupt.  
Mayer Amschel Rothschild (kryptojude, kabbalist och sionist) Õnansierade rörelsen
efter att han vunnit Adam Weishaupt för kabbalismen (satanismen). Illuminati
gruppen var den del av frimurarna som genomförde den franska revolutionen och
som har varit inblandade i de flesta revolutioner sedan dess. Familjen Rothschild har
säkert de fiesta hört talas om. De styr fortfarande Europa (äger och kontrollerar
bankväsendet som ju är privat) med järnhand och har så gjort i flera århundraden.
Vilket sammanträffande!

Eller är detta måhända en antisemitisk konspirationsteori
(en i raden) utan förankring verkligheten? Inte kan väl de falska judarna (som äger
bankerna, media, industri med mera) ha någon ekonomisk makt att tala om och att
det skulle finnas någon dold dagordning som går ut på att avskaffa allt ordnat
styrelseskick, avskaffa  privat egendom, avskaffa arvsrätten, avskaffa
nationalismen/patriotismen, avskaffa  alla religioner, avskaffa familj, äktenskap och
god fostran för att bilda en diktatorisk världs regering finns det väl ändå inget som
tyder på när vi ser oss omkring och använder oss av vårt förnuft för att försöka förstå
den overkliga verklighet som omger oss i det mångkulturella Sverige.
Så här säger ”den falska” juden Moshe Kantor:
http://rt.com/news/239285-europe-economic-disaster-jews/
Och här talar ”den falska” judinnan Barbara Spectre om massinvandringen i en film
som går att hitta långt ner i artikeln:
http://experimentlandet.blogg.se/2014/september/sionisternas-och-kabbalisternasmakt-i-sverige.html
Vad skall vi kristna göra? Om det kan vi läsa i Efesierbrevet:
”Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt,
utan avslöjen dem fastmer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas,
därom är det skamligt till och med att tala; men alltsammans bliver uppenbart,
när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst något bliver uppenbart, där är ljus”
(Ef. 5:11-13)
Vi skall avslöja dem som har gått i ok med Satan (slutit lojalitetsförbund med Satan)
och då främst dem inom de kristna leden såsom Martin Lönnebo med flera.
Illuminaterna lanserade sin plan för omstörtandet av alla religioner och existerande
regeringar, den 1 maj 1776 (socialdemokraternas och kommunisternas högtidsdag än i vår tid) med målet att upprätta “Novus Ordo Seclorum”, en ny världsordning eller
världsregering.
Detta skulle ske genom att göra opinionsbildare till ordens lydiga redskap. I egenskap
av rådgivare skulle de påverka politiska beslut i en för Illuminati gynnsam riktning och
vid inträdet lovade de livslång lojalitet gentemot orden och bröderna.
Det är detta man har lyckats med idag. Man har gjort den svenska
politikerkåren, massmedias representanter, rättsväsende (polisen) och övriga
myndigheter i Sverige till ordens lydiga redskap.
Långt ifrån alla som arbetar (har uppdrag) inom dessa sektorer, är frimurare. Tvärtom
så är det få frimurare bland gräsrötterna. Det är på chefsnivå (bland maktens män
och kvinnor) som förrädarna (frimurarna) befinner sig men deras ställningstagande
att visa lojalitet till en ockult orden (vilket de gör som medlemmar) och inte till
dem de företräder, genomsyrar givetvis organisationerna samt skapar ett stort
glapp mellan ledning och anställda.
De anställda förstår inte varför ledningen agerar som de gör (många gånger totalt
ologiskt och förnuftsvidrigt) vilket är fallet inom bland annat migrationsverket och
polisen för att ta två exempel. Ledningen (cheferna inom dessa myndigheter) tycks ha
fått hjärnsläpp och de anställda som tvingas följa ett regelverk som går emot både
lagar, förordningar och sunt förnuft, förstår inte vad som händer. Varför är det på
detta vis? Varför agerar man som man gör?
Folket (du och jag) som i sin tur har anställt politikerna (vi betalar dem bra och de får
löneökningar två gånger om året oavsett hur statens Õnanser ser ut) för att värna
folkets och landets väl och ve, förstår inte heller vad som händer. Hur våra
myndigheter kan acceptera en massinvandring som den pågående, när det saknas
både bostäder och arbeten (de arbeten som skapas är skattesubventionerade) och
dessutom av människor som saknar identitets handlingar vid ankomst (vilket
majoriteten gör) samt utbildning (vissa är analfabeter) och som är totalt panka när de
kommer (om så verkligen är fallet går inte att kontrollera) och därför får fri tillgång till
hela bidragssystemet.
Varför vill man byta ut det svenska folket och skapa en Eurasisk negroid människoras
i Europa? Vem kom på idén och vem/vilka tjänar på det och på det kaos, den
splittring, det våld (senast i Göteborg) och de konflikter som uppstår i mångkulturella
samhällen där alla kulturyttringar tillåts och där ingen kultur (grupp) har något
företräder framför någon annan och där allas lika värde innebär att alla får göra vad
de vill? Att en fullständig laglöshet breder ut sig.
Och varför påstår man i media och från politikerhåll att det inte finns några svenskar
eller att alla är svenskar? Att alla samma dag de får ett svenskt medborgarskap
förvandlas till svenskar från att tidigare ha varit kineser, afrikaner, amerikaner, iranier,
somalier etcetera? Detta även om de inte själva ser sig som svenskar
http://experimentlandet.blogg.se/2014/november/eurasiska-negroida-hybrider-iframtidens-europa.html
Inte minst, HUR kommer det sig att välutbildade, vältaliga och i andra fall
mycket intelligenta, intellektuella och framgångsrika människor (med höga
positioner i samhället) blir helt stumma och vägrar uttala sig (kan inte uttala
sig, ”jag kan inte uttala mig om det brukar det heta”) så fort någon
konfronterar dem med obehagliga frågor? Eller slingrar sig som ålar och ger den
ena osannolika bortförklaringen efter den andra?
Det beror på att:
I invigningsritualen till Svenska Frimurare Orden talas om ett blint förtroende, en
obrottslig undergivenhet och ett löfte om att helt och hållet överlämna sig i Ordens
händer. Kandidaten förbjuds samtidigt att berätta om frimurarnas ritualer och hotas
med att halsen ska bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna utryckta och
kroppen förbränd ”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”.

Frågan ställs om kandidaten är beredd att ”vittna, tala och giva eder röst i
överensstämmelse med Ordens befallningar även om ni efter lugn och samvetsgrann
prövning skulle finna dem stridande mot eder övertygelse om vad rätt är?” Frågan
ställs två gånger, efter att kandidaten blivit införd i logesalen med en bindel för
ögonen, en mörk kappa kring halsen och en svärdspets mot sitt bröst.
Ordförandemästaren, som leder ceremonin, frågar den sökande om han är ”beredd
att helt och hållet överlämna eder i våra händer och göras till frimurare efter de lagar
och bruk vi lyda…”Ordförandemästaren förklarar att det behövs ”en stark vilja och ett
brinnande begär att bliva gagnelig för vårt ändamål, men framför allt en obrottslig
undergivenhet för våra befallningar.”
Kandidaten sägs ha felat om han svarar ja, samtidigt som ordförandemästaren
betonar att ”det blinda förtroende ni visat vår Orden” uppskattas. Kandidaten
förbjuds att berätta om dessa ritualer och får uttala en ed som talar om att halsen
skall bli avskuren, hjärtat utrivet, tungan och inälvorna uttryckta och kroppen förbränd
”om löftet i ringaste måtto skulle brytas”.
När sedan ögonbindeln tas bort står de andra ordensbröderna med dragna svärd
mot kandidatens bröst, samtidigt som Ordförandemästaren varnar för att han
kommer att betraktas som en fiende och förrädare om han avslöjar innehållet i
ritualerna, och att han då är förtjänt att falla under den dom som är uttalad över alla
som bryter och glömmer sina löften.
Det är mycket skrämmande att människor som är tillsatta att upprätthålla lag
och ordning och verka för att demokratin skall fungera, redan i frimureriets
invigningsgrad säger ja till att vittna, tala och giva sin röst i överensstämmelse
med Ordens befallningar även om de efter lugn och samvetsgrann prövning
skulle finna det vara stridande mot sin egen övertygelse om vad som är rätt.
Är det konstigt att rättsrötan ständigt når nya höjder och att polisen och övriga
myndighetsutövare inte kan utföra sina jobb?
Ännu mer skrämmande är att så många kristna präster, pastorer och biskopar i
Sverige, har slutit förbund med Satan genom sina medlemskap i
frimurarordnarna.
Att allmänheten överhuvudtaget fick reda på Illuminatis plan berodde på en
egendomlig olyckshändelse den 1 juli 1785. En kurir utsänd av Illuminati vid namn
Lanze, red till häst från Frankfurt till Paris och hade dokument med sig beträffande
Illuminatis arbete i allmänhet och med speciella instruktioner för den planerade
revolutionen i Frankrike.
Dokumenten härrörde från judiska medlemmar av Illuminati i Tyskland och de var
adresserade till stormästaren av den stora orientaliska frimurarlogen i Paris. När
kuriren galopperade genom Regensberg träffades han av blixten i ett oväder och
omkom. Alla dokumenten hamnade i händerna på den lokala polisen som
överlämnade dem till den bayerska regeringen.
Regeringen gav order till polisen att genomsöka Illuminaternas högkvarter vilket
ledde till att ytterligare dokument blev beslagtagna. Dessa dokument avslöjade att
konspiratörerna hade världsvida målsättningar. Alla dessa noggrant dokumenterade
bevis publicerade i en vitbok av den bayerska regeringen 1787. Denna vitbok sändes
till regeringarna i England, Tyskland, Österrike, Frankrike, Ryssland och Polen.

 Kategorier:Svensk politik, Uncategorized, Världspolitik

Etiketter:,

4 svar

  1. Du bör nämna att de svenska frimurarna tillhör Johannislogen med 12 grader i motsats till den skottska riten i de flesta andra länderna med 33 grader. I det svenska frimureriet är judar förbjudna.

    Gilla

Trackbacks

  1. URL
%d bloggare gillar detta: