Censuren i Sverige är i dag på samma nivå som i forna Nazityskland och Sovjetunionen

Jag har under en lång följd av år följt Skolinspektionens inspektioner och granskningar av framförallt muslimska friskolor. Detta har fått till följd att jag på starka grunder anser att Skolinspektionen inte fullgör sitt uppdrag på ett sådant sätt att de kan få godkänt. Men icke godkänt är för svagt i detta sammanhanget.
Jag anser att Skolinspektionen kraftigt bryter mot de riktlinjer och gällande författningar man som myndighet har att följa. Då menar jag också generella lagar om t ex jämlikhet mellan könen.
Nästan alla de förklaringar som man anger i artikeln om att man; ”utreder alla skolor likvärdigt och objektivt, utifrån gällande författningar är lögn”. ”Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Det gör vi på olika sätt, dels genom att granska att skolorna följer de lagar och regler som finns. dels genom att se till att de som ansöker om att få starta en friskola uppfyller lagens krav”.
Det första och allvarligaste jag vill påstå i det här fallet är att Skolinspektionen inte har en aning om att vi har er Jämställdhetslag som skall garantera flickor och pojkar samma rättigheter och att de behandlas lika utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Denna min åsikt förstår jag är provocerande.
Jag har från  det jag började syna den muslimska friskolan Römosseskolan följt ytterligare ett antal. I samtliga fall verkar denna lag vara okänd för de inspekterande. Jag vill därför påstå att de flickor som gått eller går i dessa skolor kommer att gå ut därifrån med ett knäckt självförtroende.
Jag har ca 7 eller 8 protokoll från Skolinspektionens ”inspektioner” på denna ”skola”. Kränkningarna av ”skolans” flickor pågick i många år utan att Skolinspektionen stängde skolan. Den ökände islamisten Abdisiriak Waberi var under denna tid skolans rektor! Hur skolan fungerar i dag vet jag inte men man har i alla fall en annan ledning.
Brotten mot skollagen var så många att jag inte kan visa dem här, men trots detta fick ”skolan” vara kvar under samma ledning.
Skolinspektionen påstår att man bedömer varje ansökan utifrån skolförfattningarnas krav. Innebärande bl a att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning i en trygg miljö så är detta inte sant. Ingen av dagens  muslimska friskolor lever upp till detta eller tvingas det av skolinspektionen.
Enligt mig har dagens Skolinspektion inget existensberättigande. Den har det inte därför att den inte följer skollagen och inte heller de författningar och lagar utanför denna som gäller generellt för varje medborgare.
Jag fäste mig särskilt vid en formulering i artikeln.”Vi tittar bl a på elevunderlag, budget, hur ägaren planerar och utformar verksamheten och skolhuvudmannens ekonomiska förutsättningar etc”. Detta är givetvis självklarheter och nödvändigt. Men det får ju inte ske på bekostnad av vad jag vill kalla de psykologiska aspekterna.
Ett starkt observandum bör inte minst vara att när skolinspektionen gör sina granskningar vara medveten om att i flertalet fall rör det sig om ”skolor” där grundare och ansvariga kommer från en kultur som inte minst vad gäller synen på kvinnor/flickor är helt annorlunda än vår. Där det ingår i kulturen att kvinnor inte är jämlika med män/pojkar etc.
Men även synen generellt på barns rättigheter och då inte minst respekten att inte kränka dem.  Därför måste en helt annan vikt läggas på detta. Efter genomgång av förhållandena på Römosseskolan utifrån skolinspektionens protokoll tror man inte de relaterade förhållanden är verklighet. Och trots detta lät Skolinspektionen skolan finnas kvar med Abdisiriak Waberi som rektor!
Det förvånar mig också att Skolinspektionen nöjde sig med att ägaren till Kastet överklagade och fick rätt att driva skolan. Om det inte gick att överklaga så borde Skolinspektionen inte funnit sig i detta utan fortsatt att följa skolan för att därmed samla  motiv för dess nedläggning. För som nu skedde ser det ju ut som att inte Skolinspektionen själv har trott på sina egna uppgifter. I annat fall var det ju tjänstefel.
Eller är det som man vanligen upplever av Skolinspektionens agerande. Dessa är för lama och inspektionen har inte den rätta viljan att ge alla barn en likvärdig skola. Då menar jag inte minst att flickor inte får kränkas utan också skall ges samma stöd som pojkar. Ja man kanske tom bör vara extra observant eftersom de kommer från hem med en kultur där kvinnaor/flickor skall sättas på plats.
Det finns en farlig utveckling i samhället i dag inte minst hos Skolinspektionen men även inom rättssystemet, politiken etc etc. Man försöker av någon slags  missriktad humanism vara överslätande och se förmildrande omständigheter i de negativa handlingar som brottslingar utför men också sådana som hänför sig till kulturella värderingar som är oacceptabla i vårt land.
I de mest extrema fallen finns det i dag personer som menar att vi skall låta IS-terrorister återvända till Sverige etc. Även om detta inte är vanligt så är attityden att på bekostnad av svaga ge se förmildrande på de extrema. I många fall när dessa utfört dåd och agerat/r mot andra människor som inte kan försvaras och därför skall behandlas enligt lagens strängaste §. Detta s k godhetssyndrom visar på ett sjukt samhälle.
Jag vill därför slutligen påstå att med Skolinspektionens undfallenhet och inte tillräckligt hävdande av framförallt Jämställdhetslagen men också andra lagar kommer de svenska muslimska friskolorna så länge de finns, varje år ”utexaminera” ett inte ringa antal flickor (men även i vissa fall pojkar) med knäckt självförtroende och upplevelsen att vara en andra klassens medborgare.
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle


Kategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , ,

4 svar

  1. Silent Epidemic – The Untold Story of Vaccines

    Gilla

%d bloggare gillar detta: