Morgan Johansson skrev själv på avslaget om förslaget till straffskärpning av terrorlagar 2013

Motionen från riksdagsåret 2013/14 som föreslog en utredning om kriminalisering av terroraktiviteter inlämnad av Staffan Danielsson, C, som han skrev med hjälp av Edward Nordén som senare kom att lämna Centerpartiet för Medborgerlig Samling är allt annat än dramatisk. Trots det avslog riksdagens justitieutskott motionen. Justitieutskottet leddes av dagens justitieminister Morgan Johansson, S.

https://ledarsidorna.se/2019/02/morgan-johansson-skrev-sjalv-pa-avslaget-om-forslaget-till-straffskarpning-av-terrorlagar-2013/

I motion 2013/14:Ju410 av Staffan Danielsson (C) efterfrågades en översyn av möjligheten att straffbelägga deltagandet i aktiviteter som har koppling till terroraktiviteter. Danielsson ställde sig kritisk till att man i dag i Sverige, utan att riskera någon straffrättslig påföljd, aktivt kan delta i eller finansiera terrorgruppers träningsverksamhet.

Det Danielsson och Nordén efterfrågade var en snar översyn bör kring kriminalisering av att delta i terroraktiviteter även om de inte innebär en grundfinansiering eller aktivt deltagande i terrorhandling. De underströk i motionstexten att  de åtgärder som sedan skulle komma att föreslås skulle beakta individens integritet. Resultatet borde, enligt Danielsson, leda till att straff ändå borde utmätas för att förhindra de terrorhandlingar som kan genomföras av de grupper och organisationer som svenska medborgare rekryteras ur och ansluter sig till.

I praktiken var det enda som Danielsson efterfrågade var att se över möjligheten med en straffpåföljd för att delta i aktiviteter som har koppling till terroraktivitet.

Justitieutskottets ordförande var under mandatperioden 2010-2014 dagens justitieminister Morgan Johansson.

Utskottets ställningstagande:

Utskottet har förståelse för synpunkterna som förs fram i motion 2013/14:Ju410 (C). Som framgår ovan finns det inte någon straffbestämmelse som uttryckligen tar sikte på den som genomgår utbildning för att begå t.ex. ett terroristbrott. Dock finns det, som också anförs ovan, möjlighet att döma en person för försök, förberedelse eller stämpling samt underlåtenhet att avslöja terroristbrott enligt 23 kap. brottsbalken.

Mot bakgrund av detta förhållande, och då det bedrivs ett arbete på EU-nivå för att förhindra terrorism, anser utskottet inte att något tillkännagivande är nödvändigt med anledning av motionen.

Motionen bör avslås.

Tydligare kan inte Morgan Johanssons ansvar formuleras. Han röstade ned motionen och skrev som utskottsordförande själv under ställningstagandet.

Johan Westerholm

 Kategorier:Svensk politik

Etiketter:, , , , ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: