Mind control – Världen som måltavla Del 1

Pia Hellertz – Fil.dr.
Oktober 2017

 
Ända sedan urminnes tider har den verkliga makten legat i konsten att
kontrollera den stora massans sinnen. Med radions och televisionens inträde i
var mans hem öppnades nya möjligheter till psykologisk påverkan på ett sätt
som tidigare aldrig skådats. Med tiden har metoderna förfinats och det är med
den senaste tekniken svårt att se skillnad på vad som är verkligt och vad som
skapats i en studio eller på en dator.
Mitt syfte med den här artikeln som är den första av två är att förmedla
information från ett antal källor om vad Mind control, d.v.s. kontroll över våra
sinnen, handlar om de tekniker med vars hjälp den utövas.
Propagandans skapare var den judiske experten på Public Relations
Edward Bernays.

En annan propagandaexpert var nationalsocialisternas
propagandaminister Joseph Goebbels. De menade att en lögn kan bli sanning
om den upprepas nog många gånger. Ett aktuellt exempel är påståendet att
Ryssland hackade och påverkade presidentvalet i USA.

Både Bernays och Goebbels visste att en skicklig propagandist har kontroll
över opinionen mot valda målgrupper, oavsett om det gäller kön eller nationer.
En målgrupp för Bernays var amerikanska kvinnor. Som propagandist för den
amerikanska tobaksindustrin propagerade han för att kvinnor som rökte var ett
tecken på kvinnlig frigörelse. Han kallade cigaretter för ”Frihetens facklor”,
”Torches of Freedom”. Goebbels å sin sida lyckades få det tyska folket att bli
tjänare för det Tredje Riket. De neokonservativa i USA försöker nu med samma
sak mot den amerikanska befolkningen.

 

Mind control och propaganda
Det finns inget bra heltäckande ord för ”Mind control” på svenska. Det är ett
begrepp som omfattar många faktorer och dimensioner. Sektforskaren Steven
Hassan har studerat Mind control inom destruktiva sekter och nämner följande innehåll: tankekontroll, informationskontroll, känslokontroll, fysisk kontroll,
tidskontroll och relationskontroll.
Andra författare använder begreppen ”sinneskontroll” eller ”medvetandekontroll”, men de täcker inte fenomenet Mind control. För enkelhetens skull använder jag Mind control som begrepp även i den svenska texten.

Men vad är Mind control? Det är bland annat när en eller flera mer eller
mindre sammanhållna grupper – ibland kallade makteliter, med hjälp av
tidningar, TV, radio, m.m. lyckas få oss att tro att det exempelvis pågår en
katastrofal global uppvärmning av klimatet, så att planeten Jorden kan komma
att bli obeboelig. Det är när samma Maktelit, som har olika namn beroende på
vem som benämner dem, Illuminati, Cabal, Sionisterna, Judarna, Frimurarna,
Bilderberggruppen, Council of Foreign Relations, Neocons, ”Enprocentaren”,
m.m. fått oss att tro att president J.F. Kennedy och Olof Palme och Anna
Lindh blev mördade av en ”ensam galning”. Det är samma Maktelit som fått oss
att tro att Ivar Kreuger tog sitt eget liv. Det är när samma Maktelit fått
förvanska historien omkring WWI och WWII, spridit lögner om att sex miljoner
judar gasats ihjäl och samtidigt kriminaliserat ifrågasättande och forskning om
detta, samtidigt som de finansierat båda sidorna i krigen och placerade Adolf
Hitler vid makten i Tyskland. Ja, det är den Maktelit som dessutom skapade
både kommunismen och nazismen och sionismen, ideologier som lyfter fram
vikten av en stark stat, central styrning av kollektivet och kontroll över
medborgarna.

Det är samma Maktelit som genomförde en ”arbetarrevolution” i Sovjet år
1917 och påstod att de ”befriade” det ryska folket från en diktator, tsaren, men
istället ersatte honom med ett skräckvälde under de judiska bolsjevikerna,
Lenin, Trotskij m.fl. som kallade sig kommunister. Det är samma Maktelit som
genom propaganda demoniserade Muammar al-Gaddafi och attackerade
Libyen år 2011 och därmed förstörde Afrikas mest utvecklade land, som med
hjälp av massmedias propaganda påstod att Saddam Hussein hade
massförstörelsevapen eller som beskriver president Bashar al-Assad som en
destruktiv diktator, som sprider giftgas över sitt eget syriska folk, eller att lilla
Vietnam utgjorde ett hot mot USA. Det är samma Maktelit som nu med hjälp av
eget ägda massmedia demoniserar president Vladimir Putin och Ryssland och
påstår att han är Världens största fiende, när det egentligen är USA/CIA och Israel/MOSSAD, som med hjälp av NATO hotar och omringar Rysslands
gränser.

Det är samma Maktelit som låg bakom attacken mot World Trade Center
9/11 och som, med hjälp av massmedia, påstår att det var Usama Bin Laden
och muslimska terrorister som låg bakom attackerna. Detta gav dem det
amerikanska folkets ”tillåtelse” att börja kriget mot ”terrorismen” och därmed
attackera ett antal muslimska länder för att bland annat komma åt olja och andra
naturresurser.

 

New World Order
Jim Keith (2012) beskriver Mind control som en metod som används av
Makteliten för att driva fram den nya världsordningen, New World Order, NWO.

NWO är en plan för att utradera nationella gränser och regeringar med
syfte att skaffa sig total kontroll över Världen med hjälp av en världsregering, en
världsbank, en världsvaluta, en världsmilitär, en världsreligion samt en
världsdomstol.
Planen för att få tillstånd NWO har planerats länge. Jim Keith berättar om
Herbert George Wells som i sina böcker drog upp riktlinjer för en Världsregering.
Wells trodde inte att ”vanligt folk” kunde styra Världsstaten. De som styrde borde vara ”upplysta”, ”illuminerade”. Wells var medlem i en grupp med nära koppling till den rörelse som Adam Weishaupt grundade den 1 maj 1776, Illuminati.
Illuminati, Frimurarna och Skull & Bones är grupper som nämns bakom
utvecklingen av NWO. Planen har senare fått stöd av grupper som Council on
Foreign Relations, Trilaterala kommissionen, Romklubben, Tavistock Institute
och Bilderberggruppen, enligt Jim Keith.

 

The Scottish Rite of Freemasonry var också en viktig aktör, framförallt när det gällde eugenik, d.v.s. rashygien och befolkningskontroll samt Mind control.

Daniel Estulin (2015) berättar att Tavistock Institute under WWII var
huvudkvarter för den brittiska arméns psykologiska krigsbyrå och att de
samarbetade med USA:s Armed Forces när det gällde psykologisk krigföring.6
Han skriver att allt från ”den nya vänstern”,  Watergate, Vietnamkriget,
Pentagonpapperen, hippierörelsen, antikrigsrörelsen och drog- och rock’n rollkulturen
var väl genomtänkta sociala ingenjörsprojekt från Tavistock Institute
för ”oligarkernas” räkning. Oligarkerna är en grupp människor som menar sig
ha släktlinjer som gör dem utvalda att härska över massorna. James Preston
(2016) menar att dessa oligarkers agenda är att verka för globalisering på väg
mot New World Order, NWO.

Första gången som psykiatrin användes som ett medvetet vapen var enligt
Daniel Estulin i Nazi-Tyskland, i synnerhet kopplat till eugenetik. Nazisternas
favoritteoretiker var psykiatrikerna, enligt Estulin. Den främste var Dr John
Rawlings Rees, som blev en föregångare när det gällde psykologisk krigföring.
Han utvecklade begreppet ”shock troops”, d.v.s. ”trupper” av psykologer och
psykiatriker som skulle kunna kontrollera och manipulera människor med hjälp
av programmerad beteendemodifikation.
Nazisterna gav exempelvis order om att producera billiga radioapparater
för hela populationen för att möjliggöra ”mass audience”, media för den stora
publiken, d.v.s. massmedia. Det faktum att hela Tyskland samtidigt kunde höra
Hitlers röst och budskap gav Hitler en enorm makt att påverka. Hans tal var en
av de allra första massmediahändelserna i historien enligt Daniel Estulin. Både
Tavistock och Frankfurtskolan studerande nazistpropagandan mycket noggrant
och involverade metoderna i sin forskning och sina experiment.

 

Manipulering av mänskligheten
Manipulering av våra sinnen har varit ett intresseområde för militären ända
sedan Koreakriget på 1950-talet. Återvändande veteraner och krigsfångar visade
ovanliga beteendeförändringar när det gäller värderingar och personligheter.
Man fann att Nordkorea och deras kinesiska allierade hade använt metoder som
påverkat fångarna. Det kom att kallas ”brainwashing”, ”hjärntvätt”. Det
inspirerade den amerikanska militären till att själva börja forska och
experimentera.
Begreppet ”hjärntvätt” lanserades av den amerikanske journalisten Edward
Hunters (Wächter, 196510). Begreppet är en direkt översättning av det kinesiska
ordet ”hsi-nao”. Det handlar både om att påverka motståndare och att utbilda
sina egna, både tankekontroll och beteendekontroll.

 

CIA och hjärnforskning
Redan år 1952 hade den amerikanska regeringen aktivt engagerat sig i att forska
omkring extrasensorisk perception, ESP, för militär användning. Det handlade
enligt Dr Nick Begich (2006) om telepati, utomkroppsliga resor (remote
viewing) och andra parapsykologiska, mänskliga förmågor. Det var i huvudsak
CIA som ägnade sig åt dessa experiment. Dr Begich berättar att forskningen om
hjärnan har hållit på i flera decennier. En intention var att förbättra
möjligheterna att lära sig saker, i synnerhet för barn och vuxna med
inlärningssvårigheter, att behandla och bota störningar i hjärnan och att påverka
känslor genom att påverka hjärnan.
Ett av de tidigaste amerikanska projekten var Blue Bird, som senare blev
Artichoke och som i huvudsak använde sig av hypnos och droger med syftet att
hitta sätt att förbättra förhörsmetoder och utveckla s.k. ”manchurian
candidates”, som kunde aktiveras och kontrolleras med hjälp av hypnos och
droger. Idén med ”manchurian candidates” har sina rötter hos forskaren Dr.
George Estabrooks som arbetade på Morton Princes laboratorium på Harvard
University på 1920-talet. Han trodde att man kunde använda hypnos för att
skapa multipla personligheter. Syftet var att skapa ”superspioner”.
År 1963 menade Dr Estabrooks att han lyckats. Han sa: ”Det här är inte science fiction,
det är fakta. Jag har gjort det!”.
MKULTRA
År 1967 skapades MKULTRA inom ramen för CIA. MKULTRA var kodnamnet
för ett hemligt Mind controlprogram inom CIA. Det inleddes år 1953 av Allen
Dulles. Ett syfte var att utveckla en sanningsdrog som kunde användas vid
förhör av misstänkta Sovjetspioner under det kalla kriget. Det var en fortsättning
på den forskning som bedrevs under WWII där man använde hypnos och
primitiva droger. Forskningen började redan år 1947 och hade fokus på att
identifiera och testa effektiviteten hos droger, exempelvis LSD med flera.
Stephan Lendman (2010) menar att programmet avslutades efter Koreakriget
år 1953.14 Det verkar dock ha fortsatt under andra namn, bland annat Project
Bluebird. Man ville undersöka mänskliga beteenden som påverkats av
psykedeliska och hallucinogena droger, elchocker, strålning, paramilitära
tekniker, grafologi  samt psykologiska, sociologiska och antropologiska
metoder. Det var ett brett forskningsområde för att försöka hitta sätt som
fungerade, vare sig de var lagliga eller inte och studierna gjordes både på
personer som var omedvetna och på dem som anmält sig ”frivilligt”.
Frivilligheten kan ifrågasättas med tanke på de personer som blev
försökspersoner.
MKULTRA-chefen Stanley Gottlieb anställdes för att leda forskningen
omkring gifter som kunde användas för att mörda politiska motståndare, för
förhör av spioner samt för Mind controltekniker.

 

Operation Paperclip
Max Spiers berättar att omkring 9,000 nazistiska forskare genom Operation
Paperclip blev överförda till Storbritannien och Tavistock Institute samt till
amerikanska Stanford Research Institute efter WWII och de blev mycket
involverade i arbetet med Mind control.
Max Spiers var själv utsatt för Mind control från barnsben, dels genom
sexuella övergrepp och dels andra traumatiska upplevelser. När han var 31 år
”vaknade” han upp och började minnas. Det är flera Mind controloffer som
berättar att de börjat minnas vid 30 års ålder. Något händer i hjärnan vid den åldern.

Det var inte ovanligt att Mind controloffren då mördades, bland annat i
satanistiska ritualer och i offerceremonier för att undvika att de avslöjar
(O’Brien & Phillips, 199517).
Falska diagnoser
Max Spiers berättar att han tvingades delta i ett program som ”Big Pharma”,
d.v.s. läkemedelsindustrin, i samarbete med nazistiska forskare hade utarbetat
för att förhindra att offer för Mind control skulle minnas vad de varit med om
och berätta. Han berättar om ”False memory-foundation”, en organisation som
arbetade med falska terapeuter och psykiatriker vars syfte var att övertyga offren
om att det de påstår sig minnas, är illusioner och falska minnen. Förövarna
manipulerar offren så att de besöker en psykiatriker och mutar psykiatrikern att
ställa en falsk diagnos. I och med det har offret blivit stämplat som instabil,
psykiskt sjuk eller inkompetent. Detta får den olyckliga konsekvensen att en
person förlorar sina mänskliga rättigheter och hamnar i en hjälplöshetssituation.
Big Pharma och psykiatrin har hittat på falska diagnoser för dessa offer,
diagnoser som finns i deras ”bibel”, DSM5. Behandlingen är, förutom de
manipulerande samtalen, läkemedel. Man vill förebygga att Mind controloffer
någonsin ”vaknar” och att programmeringen bryts. Max Spiers hade
programmerats till att fungera som supersoldat.

Under MKULTRA-tiden utsattes tusentals personer på sjukhus,
forskningscentra och fängelser för forskning om påverkan av minnesfunktioner.
Man skapade ”syntetiska minnen”, d.v.s. falska minnen som inte kunde skiljas
ut från sanna minnen. Man använde LSD och andra droger, ”hjärntvätt”,
sensorisk deprivation, som innebär att man tar bort alla sinnesintryck, samt
hypnos och många andra Mind controltekniker ända fram till år 1976 när
amerikanska senaten började undersöka frågan.

Nick Begich (2006) berättar att man då ändrade namnen på programmen men att experimenten fortsatte. En absolut vidrig situation måste vara när en plågad TI, en ”Target Individual”, försöker berätta för nära och kära och/eller för professionella inom
sjuk- och psykvården – och ingen tror henne eller honom. Det är exakt det som
hänt och händer, om och om igen.

 

Hypnos och Mind control
Dr G.H. Estabrooks (1971) arbetade inom den militära underrättelsetjänsten
under och efter WWII. Han skriver att det mest fascinerande, men också det
farligaste med hypnos är dess tillämpningsmöjligheter inom den militära underrättelsetjänsten. Han har bland annat formulerat riktlinjer för de tekniker
som användes av USA under de två världskrigen.

Kommunikation i krigstid är ett problem. Koder kan avslöjas. En professionell spion bör inte kunna köpas.
Även om spionen är lojal så är hans bedömningsförmåga ett område för
diskussion. En ”hypnotiserad kurir” kan innebära en unik möjlighet vid
informationsförmedling. Dr Estabrooks förberedde många kurirer för detta
under WWII. I del 2 av denna artikel kommer jag att berätta om Cathy O’Brien
som programmerades av MKULTRA för att fungera både som sexslav och som
förmedlare av hemlig information.
Dr Estabrooks berättar om några framgångsrika exempel där han använde
hypnos och signaler som triggade informationsförmedlingen. Efter
informationsöverföringen har kuriren inga medvetna minnen av vad han/hon
förmedlat eller vad som hänt. Dr Estabrooks fann att systemet var absolut
”idiotsäkert”. Informationen blir ”inlåst” i det undermedvetna och kan bara
lockas fram av de personer som har ”kombinationen”, den s.k. triggern, som
kunde låsa upp.

Dr Estabrooks berättar också hur han med hjälp av hypnos splittrade en
mans personlighet till två personligheter, Jones A och Jones B. Jones A var en
normalt arbetande marinsoldat, som med hjälp av hypnosen blev Jones B, en
kommunist som var så övertygande att han accepterades av kommunistceller.
Genom att kommunicera med Jones B fick Dr Estabrooks direktinformation från
kommunistlägret. Det gick bra till dess att kommunisterna började misstänka att
nåt inte stod rätt till och de använde själva samma trick senare.
Genom att träna spionerna i självhypnos och självsuggestioner kunde de
dessutom klara av alla test de utsattes för. De kunde kontrollera sina hjärtslag
och bedöva sig själva så de kunde stå emot elektriska chocker och tortyr.
Glenn Krawczyk (1993) skriver att med hjälp av EDOM, Electronic
Dissolution of Memory är det möjligt att sudda ut minnet hos en människa med
distansteknik, vilket innebär att en period av ”förlorad tid” uppstår. Man kan
till och med manipuleras till att glömma sin glömska.

 

Hjärnimplantat
Det första hjärnimplantatet skedde enligt läkaren Rauni-Leena Luukanen Kilde
(2000) år 1974 i staten Ohio i USA, men även i Stockholm. Hon berättar
att på 1970-talet så kunde man fortfarande se hjärnimplantaten vid röntgen och de var då 1 cm stora. Sedan dess har de successivt blivit mindre och mindre.
Idag är de ”tillräckligt små för att sättas in i nacken eller i ryggen, men även
intravenöst på olika ställen på kroppen under en operation”, skriver hon. ”Idag
är det i det närmaste omöjligt att upptäcka eller avlägsna dem”.

Rauni-Leena Luukanen-Kilde menar att det i princip är tekniskt möjligt att injicera varje
nyfödd baby med ett sådant mikrochip, vilket sen kan fungera som identifiering
av personen under resten av livet. Rauni-Leena Luukanen-Kilde skriver att
hjärnelektroder sattes in i hjärnan på nyfödda bebisar redan år 1946 utan att
deras föräldrar fick veta detta.
Hon berättar att tekniken sammanlänkar människornas hjärnor via de
inplanterade mikrochipsen med satelliter som har kontakt med markbaserade
superdatorer. Det låter så ohyggligt skrämmande att det är svårt att tro att det är
sant, men Luukanen-Kilde är inte ensam om att förmedla informationen.

 

USA:s långa historia av mänskliga experiment
Dr Jose Delgado hade forskat om hjärnan sen år 1952. Han utvecklade den
trådlösa tekniken med hjälp av implantat som kunde påverkas med fjärrkontroll.
Genom att ändra frekvenser, pulsfrekvenser och vågformer på försökspersonen
kunde han ändra deras tänkande och deras känslor. Dr Delgado blev känd för att
ha fjärrstyrt en tjur genom att ha inplanterat en mottagare i tjurens hjärna så att
han kunde styra tjuren med en fjärrkontroll, något som visas på en videosnutt på
Youtube.

Redan under 1950- och 60-talen satte man in elektriska implantat i hjärnan
hos människor och djur, speciellt i USA, för att undersöka beteendeförändringar m.m.

James Preston (2016) menar att den utvecklingsnivå som Mind controltekniken
står på idag är långt mer avancerad än vi kan ana. Efter händelsen i
Roswell år 1947, med ett kraschat UFO, har tekniken tagit en mer olycksbådande
utveckling, enligt Preston.

Preston menar att teknikerna har lett till att ”de onda Cabal”, d.v.s.
makteliten i Världen, fått makten över USA:s regering och många andra
regeringar i Världen. Han skriver till och med att ”vissa insiders påstår att
tekniken inte har sina rötter på Jorden”. Ja, vad vet vi?
En extremt bisarr forskare var läkaren och psykiatrikern Ewen Cameron
vid McGill University i Montréal i Kanada. Han kunde exempelvis hålla
människor sovande i flera veckor, ge dem stora doser med elchocker och droger.
Cameron trodde att han kunde ”spränga” hjärnan och därmed tömma den på
personligheten och därefter bygga upp en ny personlighet. Hans galna
experiment gav CIA kunskaper som de fortsatte att använda och Dr Cameron
fick mycket stöd och uppmärksamhet, bland annat för CIA:s tvåstegs
tortyrprocess som innebar sensorisk deprivation följt av överbelastning av
hjärnan. För de Mind controloffer som skickades till Dr Cameron var det en resa
till helvetet.

Begreppet ”psykoterrorism” myntades av den ryske författaren N. Anisimog vid Moscow Anti-Psychotronic Center.
Han menar att psykotroniska  vapen kan användas för att ta bort information från en persons hjärna och placera in annan information. Samtidigt tror personen att det är deras egen information. Det systemet kan användas för att framkalla hallucinationer,
sjukdomar, mutationer i hjärnans celler, zombifiering och även dödsfall.

Nick Begich (2006) menar att forskare försöker använda sig av ”utomjordiska kidnappningar” i laboratorier. Experimenten utförs av professor
Michael Persinger, som är neurofysiker. Dr Persinger har arbetat på en teori
som kopplar samman ”inte bara UFOs och jordbävningar, men också kraftfulla
elektromagnetiska fält med paranormala förklaringar när det gäller ovanlig
aktivitet i hjärnan” (Begich, 2006, s. 85).

 

Övervakningsteknologi
Det är möjligt idag att följa en människas rörelser med hjälp av mobiltelefoner
på grund av de antenntorn som finns överallt. De kan användas för att söka upp
en viss person och sända signaler som kan attackera bara en enda person.

Mikrokameror är uppsatta på många ställen. Det officiella syftet är att ha
kontroll på kriminella aktiviteter. Nick Begich menar att detta inom en framtid
kommer att leda till total kontroll över hela länder. Den infrastruktur som
möjliggör tekniken för den totala kontrollen av individer består av satelliter,
antenner, radar och mobiltelefonmaster. Ofta är antennerna kamouflerade,
exempelvis gömda inuti en vägg. Den mesta radarutrustningen finns på
militärbaser.
Sofistikerade datorprogram utvecklas som kan avläsa kroppsspråk. Boken
är skriven 2006, så frågan är om inte det redan nu, år 2017, 11 år efter bokens
tillkomst, är en realitet?
Det går att titta in i privata hem med hjälp av infraröda kameror. Vi vet att
datorer, mobiler och TV-apparater har kameror som gör det möjligt att se in i
våra hem. Våra mobiler kan avlyssnas även när de är avstängda, något som
Edward Snowden avslöjade. Det finns även teknik som gör att man kan se
igenom människors kläder för att söka efter gömda vapen eller droger.

 

Echelon – Ser och hör allt
Det digitala elektriska ”Echelon Meter”, ett PLC-system från Televent
Company, håller på att installeras i varje hus i Sverige och i flera andra länder
under maskeringen att det kommer att göra det lättare att läsa av konsumtionen
av elektricitet genom Internet direkt från elmätaren. En artikelförfattare menar att Sverige, Finland och de övriga nordiska länderna alltid har varit ”en lek- och
experimentgrund för NWO innan man inför detsamma inom resten av deras
domäner”.

Echelon är enligt Wikipedia det hittills största informations-, insamlings- och övervakningsnätverk som är känt. Echelon kontrolleras främst av USA och Storbritannien, men det finns ”stationer” i andra länder, som
Australien, Nya Zeeland och Kanada m.fl. Echelon fångar in satellit- och
radiosändningar, telefonsamtal, fax, e-post etc.

Alla behöver elektricitet, banker, polisen, sjukhus, alla företag, och det finns varken brandvägg eller antivirus för Internet-elen. Genom tekniken är alla hus kopplade till internet. Sverige har enligt den anonyme artikelförfattaren, när det gäller militär
teknik, blivit ett av de viktigaste länderna i Världen genom LOIS, NATO:s
vapentester. Detta genom landets läge.

 

Människor som försökskaniner
Både djur och människor används som försökskaniner – skrämmande ofta
människor som inte gett sitt medgivande. Ofta valdes soldater, fångar eller
hemlösa, fattiga och utslagna, men även helt vanliga medborgare, som
omedvetet utsattes för livsomvälvande experiment. De blev måltavlor s.k.
Targeted Individuals, TI. Jag kommer i del 2 av min artikel, som publiceras i
DSM nr 1/2018, att berätta om några exempel.
Man har identifierat hundratals experiment med tusentals människor som
utsatts för radiologiska, kemiska och biologiska tester utan att vara medvetna om
det eller har gett sitt samtycke. Det handlade om strålning, om nervmedel, om
biologiska medel, om droger, LSD m.m. Experimenten genomfördes dessutom
ofta i hemlighet.
Under kalla kriget användes omkring en halv miljon människor för dessa
strålnings-, biologiska och kemiska experiment, berättar Nick Begich (2006) och
refererar till många studier. Han berättar att spädbarn har använts för att testa
vacciner mot difteri och kikhosta under flera decennier efter WWII.
Arjun Walia (2013) berättar att den amerikanska regeringen under president Bill Clinton bad om ursäkt för att man använt människor som försökspersoner inom MKULTRA-programmet. Walia menar att Clintons ursäkt syftar till att få människor att tro att forskningen om manipulering av människor tillhör det förgångna.

 

Strålning
På 1960- och 1970-talet skrev man i nyheterna om att den amerikanska
ambassaden i Moskva strålades. Även så sent som år 1983 skrev man om det.
Enligt Dr Begich blev det aldrig klarlagt vad som hänt, eftersom all
dokumentation var sekretessbelagd. Dock berättar Jim Keith att det omkring
1960 upptäcktes höga nivåer av elektromagnetisk strålning vid den amerikanska
ambassaden i Moskva. En hypotes var att man ville aktivera elektronisk teknik
som var gömd inne på ambassaden. En annan hypotes var att strålningen avsåg
att störa de anställda på ambassaden. Många av de anställda blev sjuka i olika
former av cancer under den här tiden.

En författare, Alex Constantine, avslöjade senare att CIA, istället för att varna personalen om vad som var på gång, valde att studera effekterna av bestrålningen. Det avslöjades senare att strålningen kom från ett skjul mitt emot ambassaden.
Sovjet utvecklade det som kom att kallas för ”Woodpecker”, eftersom ljudet lät som en hackspett. USA utvecklade sitt HAARP-system och menade att det användes för att kommunicera bättre med ubåtar.

HAARP står för High Frequency Active Auroral Research Program. En annan officiell förklaring är att HAARP är ett forskningsprogram för studier av jonosfären och vädret på hög höjd. Många menar dock att det är andra syften som är minst lika viktiga, exempelvis att aktivt påverka vädret. Vädervapnet har sedan 1970-talet haft förödande konsekvenser för exempelvis livsmedelsproduktionen.

MKULTRA-programmet började under 1950-talet, men det var inte förrän
på 1970-talet när The Freedom of Information Act (lagen om
informationsfrihet)31 avslöjade tusentals dokument som berättade om
MKULTRA och dess verksamhet. Flera källor tror inte att experimenten har
avslutats.

 

”Guds röst”
”Guds röst” är en del av ett bredare vapenutbud som kallas OIW – Offensive
Information Warfare.

Robert Duncan, visselblåsare, avslöjar i en intervju med Makia Freeman (2017c) hur varje enskild person kan kartläggas av den militära säkerhetstjänsten, eftersom varje människa har en unik resonanssignatur.
Han berättar att han arbetade med ett tankevapen som kallas ”Voice to
Skull”, ”Voice of God”, ”Guds röst”. Det har fyra olika tekniker som kan skapa
röster i människornas huvuden. Efter det att en person utsatts för ”Guds röst”
kan de lätt påverkas genom NLP, Neuro Linguistic Programming-tekniker,
eftersom deras tankeprocesser har blivit omkopplade.
Röstvapnet användes i Irakkriget mot de irakiska soldaterna. Röster hördes
i deras hjärnor vilka beordrade dem att ge upp. Rösterna sa ungefär ”Släpp dina
vapen, det är Allah som talar”. Robert Duncan avslöjar också att drömmar
faktiskt kan hackas. Detta är speciellt hemskt eftersom människor tror att
drömmar är deras privata skapelse. Han skriver att han inte kan säga vilken
organisation som ansvarar för att projicera dem. Men en bra gissning skulle vara
DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency – som bland annat driver
transhumanismagendan.

Makia Freeman (2017c) berättar i en mycket innehållsrik artikel om den
fruktansvärda elektromagnetiska tekniken som används för kontroll av
människors tänkande, kännande och handlande.

I artikeln berättar hon vad en visselblåsare, Bryan Kofron, som tidigare arbetade inom ett säkerhetsbolag som specialist, avslöjar i ett par videor.34 Han slutade på grund av sin avsky när han insåg vad man använde tekniken till, teknik för total kontroll av individer.
Efter avhoppet blev han själv utsatt för det som kallas “gangstalking”, gängförföljelse, en skrämmande metod som verkar ha blivit allt vanligare. Det innebär att två eller flera personer, ”sociopater och psykopater”, attackerar en eller flera personer med elektriska trakasserier, förföljelse m.m. Kofron menar att det är psykopater, som inte har några skrupler och ingen empatisk förmågan är det gäller de skador de åstadkommer, som experimenterar med tekniken.
”Kanalisering”
Glenn Krawczyk (1993) konstaterar att det är intressant att iaktta att de
personer som anser sig kunna kanalisera väsen från den andliga Världen har
ökat snabbt sen den här typen av forskning startade.36 Det är också märkbart hur
lika dessa kanaliserade budskap är, oavsett vilken ”entitet” man påstår sig
kanalisera. Det handlar vanligtvis om ”gudomlig vägledning”.

Författaren ger rådet ”att varje enskild person som granskar innehållet i den ’kanaliserade informationen’ bör vara vaksam och kritiskt bedöma huruvida meddelandet som de ’tar emot’ innebär att det leder till empowerment (i icke-egoistisk mening) eller om det syftar till att påminna om tankemönster som är fördelaktiga för
New World Order”. De som forskar inom området ”channeling”, kanalisering,
gör klokt i att ta detta i beaktande, betonar Krawczyk.
Glenn Krawczyk menar också att man med denna typ av inhumana tekniker
skapar extremistgrupper via satelliter i många länder i Asien, Afrika, Europa och
Latinamerika. Det riktigt otäcka är att de personer som styr dessa aktiviteter
själva kan vara programmerade utan att de är medvetna om det.

 

DNA-resonans
Bryan Kofron (2017) varnar för samma saker som Robert Duncan varnat för,
d.v.s. att de tekniker som utvecklats innebär att det går att göra individspecifika
attacker med hjälp av DNA. Strävan nu är att skapa en världsomfattande
databank för DNA. Det är ingen tillfällighet att Amazon och Google tävlar om
att så snart de kan, tillsammans med Microsoft, IBM och andra företag, samla in
en global DNA-databas.

Ett sätt är att företag luras att lämna ifrån sig DNA på sin personal, genom att de exempelvis vid en anställningsintervju informeras om att man måste göra ett drogtest. I samband med det tas också DNA-prov som sen samlas i Amazons spirande DNA-bas. Miljontals amerikaner har fått sina DNA stulna utan att de vet om det.

 

Privata säkerhetsbolag
Bryan Kofron varnar för det i USA växande antalet säkerhetsbolag, som
vanligtvis anställer f.d. militärer och säkerhetsagenter. Användningen av det
amerikanska militärindustriella komplexet är numera totalt utanför all kontroll,menar han.
Kulturen inom dessa företag är mycket ohälsosam. De personer som stiger i graderna inom företagen är beredda att använda Mind control på oskyldiga offer. De utlovas belöningar som pengar, makt, kvinnor, sex, kontakter, status, medlemskap i klubbar, m.m. om de gör vad de ombeds attgöra. Om de har ett starkt samvete och vägrar kommer de att få sparken, bli utstötta, hotade och till och med bli Targeted Individuals, TI, själva.
Bryan Kofron menar dessa styrs av det inneboende behovet av att ”höra till”. Dessutom får de veta att de står på ”rätt sida” och att TIs står på ”fel sida”. Det är en ”maktkult” som styr, enligt Kofron.

 

Sverige och Mind control
Vid slutet av 50-talet var forskningen inom MKULTRA i Sverige bland de
främsta. 38 Sverige låg före länder som Kanada, England, Sovjet och DDR som
alla hade gjort liknande experiment på sina egna medborgare. Endast USA var
steget före när det gällde forskning inom MKULTRA om Mind Control.

Läkare i Sverige har placerat hjärntransmitters i huvudet på bedövade patienter utan
deras medgivande eller vetskap i över 50 år. Det lär finnas bevis för att
Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset, Nacka sjukhus och Sjukhuset i Sundsvall
har inplanterat transmitters utan tillåtelse på flera av sina patienter under flera
decennier. Svenska myndigheter förnekar existensen av hjärntransmitters. De
patienter som påstår det riskerar att bli tvångsintagna på mentalsjukhus med
diagnosen psykisk sjukdom, schizofreni.
I Sverige gav statsminister Olof Palme tillstånd år 1973 till att man satte in
implantat hos fångar och Datainspektionens f.d. chef Jan Freese påstod att
patienterna på åldringssjukhem hade blivit implanterade redan vid mitten av
1980-talet. Tekniken finns beskriven i den svenska rapporten SOU 1972:47
”Data och integritet” betänkande avgivet av Offentlighets- och sekretesslagstiftningskommittén.

Robert Näslund (2013), som själv sedan många år har varit utsatt för Mind
control, berättar i en artikel att Karolinska Institutet och Sachsska barnsjukhuset
tidigt experimenterade med hjärnimplantat.
Kirurger på Karolinska sjukhuset
inplanterade elektroder i hjärnorna på ovetande offer, vilka sedan kom att
utnyttjas som forskningsobjekt under hela deras livstid. Karolinska Institutet
producerade miniatyriserade transmitters som lätt kunde inplanteras i människangenom näskanalerna, enligt Robert Näslund. På Sachsska Barnsjukhuset tryckte ledande läkare in elektroder i nyföddas hjärnor för livslånga experiment, enligt
Näslund.

Vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm hade professor Lars
Zetterberg utbildats av FOA, Försvarets Forskningsanstalt (idag FOI,
Totalförsvarets Forskningsinstitut) och under 1960-talet kom han in i projektet,
enligt Robert Näslund. Zetterberg skrev i en rapport att halva personalen blev
delaktiga i hjärnprogrammet som handlade om att studera hjärnvågor och deras
relation till sinnesfunktioner och tänkande, men även att skapa nya experimentella hjärnvågor. Forskningen ingick i ett teknopolitiskt projekt som avsåg att inlemma alla medborgare i superdatorsystem för kontroll, forskning och hjärnexperiment, berättar Robert Näslund.

 

Avslutningsvis
I den här artikeln har jag försökt berätta om den forskning och de experiment
som pågått och pågår i Världen inom området manipulering av mänskligheten.
Det är ett enormt omfattande material som jag försökt sammanfatta, även om jag
inte kunnat ta med allt jag läst. Fokus har i huvudsak varit Världen som
måltavla.

Fotnot:
Roberts, Paul Craig (2017) The Reign of Propaganda – 20 juli 2017 –
http://www.paulcraigroberts.org/2017/07/20/the-reign-of-propaganda/
Jan Gillberg har en artikel om Edward Louis Barnays – Flocksjälens Mästermanipulatör i
DSM nr 4/2010, s. 14-15.

Hassan, Steven (1988) Combatting Cult Mind Control – The 1 Best-selling Guide to
Protection, Rescue, and Recovery from Destructive Cults, Vermont: Park Street Press.

General Wesley Clark: Wars Were Planned – Seven Countries In Five Years –

Jim Keith (1997, ny utgåva 2012) Mind Control World Control – The Encyclopedia of Mind
Control.

Exempelvis i The New World Order (1940).

Daniel Estulin (2015) Tavistock Institutet – Social Engineering the Masses. Min artikel om
boken finns på min Boksida, http://www.piahellertz.com/Tavistock_Institute.pdf
Bland de personligheter som låg bakom skapandet av ”den nya vänstern” var den judiske filosofen Noam Chomsky.

Preston, James (2016) Secret Deep-Black War to Hijack your mind –
http://www.riseearth.com/2016/11/secret-deep-black-war-to-hijack-your.html#more
Se Jan Gillbergs artikel Gramsci och Frankfurterskolan i DSM nr 3/2017.

Wächter, Michaël (1965) Hjärntvätt, Stockholm: Liber. Min artikel om boken finns på min
Boksida, http://www.piahellertz.com/Hjarntvatt%20%20.pdf
Begich, Nick (2006) Controlling the Human Mind – The Technologies of
Political Control or Tools for Peak Performance.Min artikel om Begichs bok finns på min
Boksida, http://www.piahellertz.com/Controlling_the_Human_Mind.pdf

Måndagen den 9 oktober 2017 sände Vetenskapens Värld på SVT 2 ett program om
Cyborger – den elektroniska människan som berättar om människor som vill utveckla sina förmågor med hjälp av tekniken. Programmet finns på SVT Play.
Dr. Estabrooks var inspirerad av sin mentor, Morton Prince, som år 1906 skrev en bok,
Dissociation of a Personality, en klassiker inom psykologin

Lendman, Stephan (2010) MK-ULTEA – The CIA’s Mind Control Program, Rense –
http://rense.com/general89/MKULTRA.htm
Grafologi är studiet av sambandet mellan utseendet på handskriven text och egenskaper hos den som skrivit (Wikipedia).
I en intervju med Freeman, Makia (2013) MKULTRA Supersoldier Max Spiers Shares his
Mind Control Recovery Process – 4 september 2013 -http://freedomarticles.toolsforfreedom.com/max-spiers-mind-control-recovery/

Trance Formation of America – The True Life Story of a CIA Mind Control Slave av Cathy
O’Brien & Mark Phillips (1995). Min artikel om boken finns på min Boksida –

Klicka för att komma åt Trance_Formation_of_America.pdf

Krawczyk, Glenn (1993) Mind Control and The New World Order – Nexus Magazine –
http://www.whale.to/b/krawczyk.html
Luukanen-Kilde, Rauni-Leena (2000) Microchip-implantat och Mind Control förekommer
även i Sverige – 6 december 2000. Originalet är publicerat i den 36 årgången av den
finskspråkiga tidningen SPEKULA – http://telepathhero.blogspot.se/2013/05/microchipimplantat-och-mind-control.html

Microchip-implantat och Mind Control förekommer även i Sverige –
http://telepathhero.blogspot.se/2013/05/microchip-implantat-och-mind-control.html
José Delgado, implants, and electromagnetic mind control –

Preston, James (2016) Secret Deep-Black War to Hijack your mind –
http://www.riseearth.com/2016/11/secret-deep-black-war-to-hijack-your.html#more
Roswellincidenten är en av de mest omskrivna UFO-händelserna någonsin. Även om det
finns olika versioner av Roswellincidenten menas i regel att en farkost bemannad
av utomjordiska varelser kraschlandade på jorden den 5 juli 1947 några mil norr om Roswell i den amerikanska delstaten New Mexico. (Wikipedia)
Se Anisimogs Psychotronic Golgotha (1999) – http://mindjustice.org/golgotha.htm
Illustrerad Vetenskap har en artikel den 27 april 2015 – USA testar framtidens vapen –
http://illvet.se/teknologi/krigsteknik/vapen-se-nar-framtidens-vapen-testas

Artikelförfattaren har en pseudonym, men artikeln har översatts av Gertie Dahlberg –
Europas storskaliga mindcontrol-experiment startar i Sverige och Finland –
http://www.nyapolitiken.biz/mindcontrol/mindcontrollexperiment.html.

Signalspaningsstationer och möjliga ECHELON-stationer –
http://www.signalspaning.se/utlandet/echelon/index.html
Jan Gillberg har skrivit om Echelon i DSM nr 4–5/2003 i artikeln Verkligheten söker tillflykt i fictionlitteraturen (s. 35).

Jag hittar inte den referens som författaren hänvisar till, men det finns andra artiklar på
nätet om vaccinationsexperiment på små barn, exempelvis:
Revealed: Thousands of Irish orphans were used as ‘drug guinea pigs’ –
https://www.rt.com/news/164884-irish-baby-scandal-vaccines/ Vaccines tested on Australian orphans – http://www.independent.co.uk/news/world/vaccinestested-on-australian-orphans-1255311.html

Walia, Arjun (2013) MK ULTRA: CIA Admits Behavioral Engineering on Humans –
Collective Evolution, 19 januari 2013 – http://www.collective-evolution.com/2013/01/19/ciaadmits-behavioral-engineering-on-humans-mk-ultra/
HAARP: Secret Weapon Used For Weather Modification, Electromagnetic Warfare –
https://www.globalresearch.ca/haarp-secret-weapon-used-for-weather-modificationelectromagnetic-warfare/20407
Se också Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025 – ett dokument som
presenterades för US Air Force i augusti 1996 http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf
The Freedom of Information Act – https://foia.state.gov/Learn/FOIA.aspx
Se de 9 undantagen

Total Individual Control Technology – http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/totalindividual-control-technology/
Freeman, Maika (2017c) Total Individual Control Technology: Insider Exposes How You &
Your DNA are Being Targeted – 25 augusti 2017
http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/total-individual-control-technology/
Electronic Harassment & Organized Stalking Whistleblower – 1 timme – Publicerades den
9 aug. 2017 – https://www.youtube.com/watch?v=qdqL64rHVB4 samt
Bryan Kofron Q&A – 3 timmar – Publicerades den 21 augusti 2017 –

Gangstalker Wars: Details of Social Engineering Program Exposed –
https://gangstalkerwars.com/2017/08/22/gangstalketwars-details-of-social-engineeringprogram-exposed/.

Krawczyk, Glenn (1993) Mind Control and The New World Order – Nexus Magazine –
http://www.whale.to/b/krawczyk.html

The Military Intelligence Complex (MIC) – A List of 20 Ex-Agents Who Have Exposed the
US Military Intelligence Complex – Part 1

http://freedomarticles.toolsforfreedom.com/military-intelligence-complex-ex-agents-p1/
Det opåverkade sinnet (2013) Svenska folket under Mind Control – Blogg av den anonyme MetalHeadViking – http://detopaverkadesinnet.blogspot.se/2013/05/svenska-folket-undermind-control.html
Rapporten finns för nedladdning på http://weburn.kb.se/metadata/729/SOU_8350729.htm
Naeslund, Robert (2011a) Hjärnprojektet – Min egen historia –
http://robnaeslund.blogspot.se/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.htmlKategorier:Svensk politik, Uncategorized

Etiketter:, , , , , , , , , ,

1 svar

Trackbacks

  1. MIND CONTOL, enl Pia Hellertz | Filosofens blogg
%d bloggare gillar detta: