Städer stoppar 5G i bostadsområden pga befarade hälsorisker

Efter att motståndet mot 5G-utbyggnaden sprider sig allt mer i USA och människor får förståelse för de avsevärda hälsoriskerna med 5G har flera städer tagit beslut om att inte tillåta små 5G-basstationer i bostadsområden nära människors bostäder.

En stad som nyligen tagit beslut om att begränsa 5G är Mill Valley med 14 000 invånare. Efter en hearing där 20 talare uttryckte sina synpunkter under 4 timmar och 145 yttranden lämnats som motsatte sig 5G-utbyggnaden pga oro för hälsorisker, har staden beslutat att ta hänsyn till hälso- och säkerhetsriskerna.

Mill Valley är en mindre välbärgad stad som ligger strax norr om San Franciso och inte långt från Silicon Valley. Beslutet förbjuder nya trådlösa basstationer i bostadsområden och innebär även att årliga mätningar av strålningen ska genomföras.

Tidigare har andra städer, San Anselmo and Ross , tagit liknade beslut för att begränsa 5G-utbyggnaden pga oro för hälsorisker.

Ny Teknik konstaterar att ”om lokala initiativ som det i Mill Valley sprider sig kan det påverka 5g-utrullningen”. Ny Teknik lämnar i övrigt i i sin artikel helt felaktig information om forskningsläget gällande cancerrisker. Allt fler vetenskapliga belägg visar övertygande att mikrovågsstrålning från redan i dag befintliga system (2G, 3G, 4G, WiFi) orsakar cancer, varför ledande experter utan bindningar till industrin är av uppfattningen att strålningen bör betraktas som ”cancerogen för människa”, Grupp 1, samma som asbest, dioxin och cancer.

209 vetenskapsmän har begärt att 5G-utbyggnaden stoppas pga allvarliga potentiella risker för människors hälsa och för miljön (5Gappeal).

5G kommer att öka mikrovågsstrålningen i vår miljö enormt, vilket Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat. Enligt uppgifter från Ericsson kommer strålningen att öka så mycket att man riskerar överskrida gränsvärden i länder som Ryssland, Schweiz, Italien och Polen inom en radie av 115 meter från en basstation i stadsmiljö. Att strålningen är så intensiv beror på att 5G kommer att använda fasstyrda gruppantenner en teknik som ursprungligen utvecklades för kraftfulla militära radaranläggningar, vilket både koncentrerar och ökar strålningsintensiteten. Nya mycket högre frekvenser kommer också att användas. Den kraftigt ökade strålningen kommer att göra det ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i dessa länder.

Det saknas helt forskning på hälso- och miljökonsekvenser av den ökande 5G-strålningen. Regeringen som promotar 5G har inte gjort någon risk- eller hälso- och miljökonsekvensbedömning av 5G-utbyggnaden, som kan lämnas ut för offentlig granskning har regeringen meddelatStrålskyddsstiftelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten å sin sida har också hittills underlåtit att göra en risk- eller hälso- och miljökonsekvensbedömning, ett slapphänt agerande som kännetecknat myndighetens bristfälliga ”strålskydd” under över ett decennium.

Strålskyddsstiftelsen: 5G strider mot svensk miljölag

Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet, får verksamheten inte beviljas/bedrivas. Miljöbalkens 2:a kapitel § 10:

”Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

5G kan mot bakgrund av nuvarande kunskap befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. 5G ska därför inte tillåtas. Bevisningen är stark att strålning från trådlös teknik medför avsevärda hälsorisker redan före det kraftiga tillskottet av det planerade 5G-experimentet. Misstankarna är därför också mycket starka för att ett ytterligare kraftigt tillskott av mikrovågsstrålning kommer att skada väldigt många människor och orsaka många människors utslagning och förtida död. 

Läs mer

Videos om 5G från USA:

Stop the Race to rollout 5G

Pushback against 5G

 

 

 Kategorier:Hälsa, Uncategorized

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: